ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Софарма Трейдинг АД 11/04/2018 17:19:01
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомяваме Ви, че подадената на 04 април 2018 г. в Търговския регистър покана за провеждане на Редовно общо събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД на 11 май 2018 г., не беше обявена в съответствие с изискването на чл. 223, ал. 5 от ТЗ. Поради тази причина то не може да се проведе на тази дата. Предстои Съветът на директорите на Софарма Трейдинг АД да определи следваща дата и да предприеме всички действия за свикването на Редовно общо събрание на акционерите в най-кратки срокове. ...
Пълен текст на новината......

Елана Агрокредит АД 11/04/2018 16:56:01
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, на основание чл. 100 ц, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с настоящото Ви уведомяваме за предстоящо лихвено плащане по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100014179, издадени от „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД както следва: Сума на лихвата, дължима по една облигация от емисията: 15.95616438 евро или 31.20754499 лв. Дата към която се определя състава на облигационерите: 11.04.2018 г. Дата на падеж на лихвата по емисията:15.04.2018 г. ...
Пълен текст на новината......

Софарма АД 11/04/2018 12:29:05
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

“Софарма“ АД уведомява, че подадената на 29 март, 2018 година в ТР покана за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на 11 май, 2018 година на „Софарма“ АД не беше обявена в съответствие с изискването на чл. 223, ал. 5 от ТЗ, което прави провеждането му на тази дата невъзможно. Предстои Съветът на директорите да определи следваща дата за провеждането на РОСА и да предприеме съответните действия за свикването му в най-кратки срокове. Моля, на основание чл.100к., ал. 1 от ЗППЦК да дадете публичност на горната информация. ...
Пълен текст на новината......

Български фонд за дялово инвестиране АД 11/04/2018 11:20:04
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

НА 10.04.2018 г. на извъредно Общо събрание на акционерите е взето решение за увеличаване капитала на дружеството от 3 325 006 лв. на 9 975 018 лв. чрез публично предлагане на 6 650 012 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1,00 (един) лев. Увеличението ще се счита за успешно проведено, ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 500 000 (петстотин хиляди) броя от новите акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал. Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 192, ал. 1, предл. първо и чл. 194, ал. 1 от ТЗ. На основание чл. 112б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четиринадесет) дни след датата на решението на общото събрание за увеличение на капитала. В срок до три работни дни от изтичането на посочения 14-дневен срок Централният депозитар открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка една съществуваща акция се издава едно право, което дава възможност да бъдат записани 2 нови акции с емисионна стойност 1,00 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по 2. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в решението за увеличаване на капитала. На основание чл. 192а, ал.2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно заплатени акции, като се спази решението на Общото събрание за провеждане на увеличението. За извършване на публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“АД дружеството ще публикува проспект по начина и със съдържанието, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, след като същият бъде потвърден от Комисията за финансов надзор. Планираното използване на набраният чрез новата емисия капитал и рисковете, свързани с дейността на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“АД и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публично предлагане, ще бъдат подробно описани в проспекта. Избира за инвестиционен посредник, който ще обслужва публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на “БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ”АД - ИП ”Капман”АД, гр. София, ул. “Три уши” №8, ет.6. Избира за банка, в която да бъде открита набирателната сметка на “БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ”АД във връзка с увеличението на капитала - „ЦКБ”АД, клон Мадрид. Овластява Съвета на директорите, по своя преценка и в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите и приложимите нормативни актове, и като се ръководи от най-добрите интереси на дружеството, да конкретизира реда и и всички други условия на увеличението на капитала, включително но не само да приеме проспект за публично предлагане на акции и да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението за увеличаване на капитала.“ ...
Пълен текст на новината......

Български фонд за дялово инвестиране АД 11/04/2018 11:19:21
Протокол от Общо събрание на акционерите

Български фонд за дялово инвестиране АД оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 10-04-2018 г.10:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 10/04/2018 18:45:07
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Превод на английски език на одитиран финансов отчет за 2017г....
Пълен текст на новината......

Индустриален Холдинг България АД 10/04/2018 17:24:02
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, Ръководещ Управление “Надзор на инвестиционна дейност” ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД Относно: Уведомление “Индустриален холдинг България” АД със: Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село"; Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42, Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона; Вписано в ТР при Агенция по вписванията ЕИК: 121631219 Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Проф. Фритьоф Нансен” 37А, тел. 980 71 01, факс 980 70 72, Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Емилиян Емилов Абаджиев – Изпълнителен директор, заедно и поотделно. Ви уведомяваме за следното: Плащане на лихва и главница по конвертируеми облигации ISIN BG2100003156, борсов код 4IDF На 10.04.2018 г. беше извършено последното лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален Холдинг България АД, емисия с ISIN код BG2100003156, борсов код 4IDF, в размер на 1 246 565,37 лв. На същата дата беше извършено и плащане по главницата в размер на 19 999 600 лв., по отношение на облигационерите, които не са упражнили правото си да конвертират притежаваните от тях облигации в съответния брой акции, с което задълженията на Дружеството по облигационната емисия бяха погасени. Увеличението на капитала на Дружеството, резултат на постъпили заявки за конвертиране на част от издадените облигации в акции, от 77 400 643 лева на 107 400 643 лева е заявено за вписване в Търговския регистър на 29.03.2018 г., но към настоящия момент не е отразено. В резултат на това емисията акции от увеличението на капитала все още не е регистрирана в Централен депозитар АД. *** Payment of interest and principal on convertible bonds ISIN BG2100003156, BSE code: 4IDF On 10 April 2018 the last interest payment of the issue convertible bonds issued by Industrial Holding Bulgaria PLC, ISIN code: BG2100003156 and BSE code: 4IDF, amounting to BGN 1 246 565,37, was be made. On the same date, principal payment amounting to BGN 19 999 600 was made, to the bondholders who did not exercise their right to convert the bonds, held by them, into the corresponding number of shares, thereby the Company's obligations under the bond issue were settled. The increase of the capital of the Company, result of the received applications for conversion of part of the issued bonds into shares, from BGN 77 400 673 to BGN 107 400 643, was filed with the Commercial Register on 29 March 2018, but is not currently registered. As a result, the share issue from the capital increase has not yet been registered with the Central Depository AD. Данета Желева Главен изпълнителен директор Владислава Згурева Директор за връзки с инвеститорите ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Холдинг Варна АД 02/04/2018 13:54:20

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Институт по целулоза и хартия АД 02/04/2018 10:49:30

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Сирма Груп Холдинг АД 30/03/2018 19:34:30

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Алкомет АД 30/03/2018 18:09:21

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Петрол АД 30/03/2018 17:44:32

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007