ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Еврохолд България АД 01/11/2018 21:31:23
Протокол от Общо събрание на акционерите

Еврохолд България АД-София оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 29-10-2018 г.11:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Алтерко АД 01/11/2018 18:21:24
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Алтерко АД-София публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 05-12-2018 г. от11:00 часа в 1407 гр. София 1407, р-н „Лозенец“, бул. „Черни Връх“ № 103 с дневен ред:

1. Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК 2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД за продажба на 100% от участието си (пряко или непряко) в капитала на дъщерните си дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) на LINK Mobility ASA, Org. number 984066910, Langkaia 1, NO-0150 Oslo (“LINK”) 3. Приемане на решение за извършване на промени в броя и персоналния състав на Съвета на директорите; 4. Приемане на изменения в Устава на Дружеството ...
Пълен текст на новината......

Ексклузив Пропърти АДСИЦ 01/11/2018 16:22:18
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление чл. 17 Регламент 596...
Пълен текст на новината......

235 Холдингс АД 01/11/2018 15:36:26
Протокол от Общо събрание на акционерите

235 Холдингс АД-София оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 30-10-2018 г.11:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Специализирани логистични системи АД 01/11/2018 14:16:14
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Лихвено плащане по корпоративна емисия облигации...
Пълен текст на новината......

Софарма АД 01/11/2018 14:01:15
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

“Софарма“ АД уведомява, че на 31 октомври 2018г. в резултат на разпределяне на бонус акции на служителите по случай 85-годишния юбилей на “Софарма” АД, Дружеството прехвърли на служителите си 500 собствени акции представляващи 0.0004% от капитала на Дружеството. Общият брой на обратно изкупените акции след това прехвърляне е 8 836 366, представляващи 6.56% от акционерния капитал на Дружеството. ...
Пълен текст на новината......

Химснаб България 01/11/2018 13:46:53
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Получено Уведомление по чл.145 от ЗППЦК за промяна в дялово участие ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Балканкар-Заря АД 31/10/2018 15:41:14

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Балканкар-Заря АД 31/10/2018 15:16:22

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Асенова Крепост АД 31/10/2018 14:28:42

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Заводски строежи-Девня АД 31/10/2018 13:06:20

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

ЛЮК АДСИЦ 31/10/2018 12:55:12

Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007