ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

БГ АГРО АД 17/09/2018 15:22:37
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за промяна на името и седалището на „БГ АГРО -ОРГАНИКА” ЕООД. ...
Пълен текст на новината......

Билборд АД 17/09/2018 14:35:04
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Билборд АД публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 25-10-2018г. от 10:30 часа в София - 1463, гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2, с дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване на Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. 2. Приемане на решение за освобождаване на Десислав Грозев Томов от длъжността независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД и избиране на негово място на Асен Георгиев Костадинов за нов независим член на Съвета на директорите с мандат 5 години от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Десислав Грозев Томов от длъжността независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД и избира на негово място Асен Георгиев Костадинов за нов независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД с мандат 5 години от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. 3. Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната в съотвтствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.

Телефон за информация: 9625071....
Пълен текст на новината......

И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ 14/09/2018 15:49:15
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На 13.09.2018г. И Ар Джи Капитал-3 АДСИЦ подписа предварителен договор за продажба на недвижим имот собственост на дружеството в град Варна. Сключване на окончателен договор е предвидено за 15.11.2018г. Продажната цена на имота е в размер на 3 500 000 евро, без ДДС, като разходите по сключване на окончателния договор са поети поравно от продавача и купувача. Обръщаме внимание на инвеститорите, че предварителният договор за продажба на имота е сключен под определени условия и ако тези условия не бъдат изпълнени предварителният договор може да бъде прекратен или развален....
Пълен текст на новината......

Индустриален Холдинг България АД 14/09/2018 13:12:34
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, Ръководещ Управление “Надзор на инвестиционна дейност” ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД Относно: Сключен договор за учредяване на право на строеж за изграждане на нови пристанищни съоръжения в „КРЗ Порт Бургас“ АД “Индустриален холдинг България” АД със: Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село"; Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42, Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона; Съд, номер и партида на вписването в търговския регистър: вписан в търговския регистър на Софийски градски съд по партида N 11, том 1, регистър I А, страница 62 по Ф.Д. N 13081/1996 година; Вписано в ТР при Агенция по вписванията под ЕИК: 121631219; Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Проф. Фритьоф Нансен” 37А, тел. 02/980 71 01, факс 02/980 70 72, Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Емилиян Емилов Абаджиев – Изпълнителен директор, заедно и поотделно. Ви уведомяваме за следното: На 13.09.2018 година беше сключен Договор за учредяване на възмездно право на строеж между Държавата чрез Областния управител на област Бургас и „КРЗ Порт Бургас“ АД, за учредяване право на строеж в изпълнение на Решение на Министерски съвет за проект „Разширение на съществуващото пристанище за обществен транспорт с регионално значение „КРЗ Порт Бургас“. *** On September 13, 2018, Contract for the establishment of a building tenancy was signed between the State trough the Governor of Burgas Region and “KRZ Port Burgas” AD, for establishment of a building tenancy in fulfilment of a decision of the Council of Ministers regarding project “Extension of the existing public transport port of regional importance KRZ Port Burgas”. ...
Пълен текст на новината......

Астера І ЕАД 14/09/2018 10:17:16
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление по реда на чл.100ц ал.2 т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че на 14.09.2018 г. чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 49 900,00 /четиридесет и девет хиляди и деветстотин/ евро и плащане на главница в размер на левовата равностойност на 400 000 /четиристотин хиляди/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S. ...
Пълен текст на новината......

Доверие Обединен Холдинг АД 13/09/2018 17:17:22
Протокол от Общо събрание на акционерите

Доверие Обединен Холдинг АД-София оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 12-09-2018 г.10:05 часа ...
Пълен текст на новината......

Пи Ар Си АДСИЦ 13/09/2018 15:43:52
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Взето решение за промяна на начална дата на изплащане на дивидент за 2017 г. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Арома АД-София 04/09/2018 09:50:19

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Интерлоджик лизинг АД 31/08/2018 12:02:39

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Херти АД 31/08/2018 11:53:42

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Интерлоджик имоти АД 31/08/2018 11:53:29

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Специализирани Бизнес Системи АД 31/08/2018 00:23:22

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007