ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Булленд Инвестмънтс АДСИЦ 12/02/2019 12:43:30
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК...
Пълен текст на новината......

ВИПОМ АД 12/02/2019 10:49:11
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

ВИПОМ АД публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 15-03-2019 г. от10:00 часа в Видин-3700 ул Цар Иван Асен ІІ № 9 с дневен ред:

Съветът на директорите на "Випом" АД - гр.Видин, на основание чл.223 ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, което да се проведе на 15.03.2019 г. от 10:00 ч. в административната сграда на дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 29.03.2019 г. от 10:00 ч. на същото място, при следния дневен ред и предложение за решение по единствената точка от него: 1. Промени в Съвета на директорите на "Випом" АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "Випом" АД освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев и на тяхно място избира Иван Петров Ревалски и "Милк комерсиал" ЕООД с ЕИК 130936999 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание - лично или чрез упълномощен представител. Общият брой на издадените от дружеството акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 299 120 (двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет) броя безналични поименни акции с право на глас. Всички издадени акции са от един клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б ал.1 от ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за заседанието, което ще се проведе на 15.03.2019г., е 01.03.2019г. и само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да гласуват на него. Съгласно чл.118, ал.1, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Випом" АД, могат да заявят включването на въпроси и/или да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър същите се смятат включени в предложения дневен ред. Краен срок за упражняване на тези права е 28.02.2019 г. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Акционерите имат правото да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредите на Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юрид...
Пълен текст на новината......

235 Холдингс АД 11/02/2019 14:14:39
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Във връзка с продажба на акции от капитала на дружество, делът на притежаваните акции на 235 Holdings Limited се е намалил от 64.75% на 58.95% към 06.02.2019 г. ...
Пълен текст на новината......

Доверие Обединен Холдинг АД 11/02/2019 12:54:39
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Вписано намаление на капитала на Ритон П АД - дъщерно дружество на Доверие - обединен холдинг АД ...
Пълен текст на новината......

Топлофикация-Враца ЕАД 08/02/2019 20:49:46
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за лихвeно плащане ...
Пълен текст на новината......

Винъс АД 08/02/2019 17:25:19
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На основание чл. 148б от ЗППЦК и във връзка с уведомления по чл. 145 от ЗППЦК от лицата Теодорос Пападопулос и Панайотис Папутсакис, получени от Дружеството на 05.02.2019 г., Ви уведомявам за промени в правото на глас на акционерите в капитала на „Винъс” АД. ...
Пълен текст на новината......

Джи Пи Ес Контрол ЕАД 08/02/2019 17:04:47
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Лихвено и главнично плащане по корпоративна емисия облигации ISIN BG2100001119 ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Слънце Стара Загора - Табак АД 31/01/2019 15:40:58

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Сити Пропъртис АДСИЦ 31/01/2019 13:54:08

Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

Родна земя холдинг АД 31/01/2019 11:38:36

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Они Холдингс АД 31/01/2019 10:51:44

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Астерион България АД 31/01/2019 09:39:18

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007