ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД 18/08/2017 11:07:34
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на РЕАЛ ФИНАНС БАЛАНСИРАН ФОНД към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

ЕФ Асет Мениджмънт АД 18/08/2017 10:14:58
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ЕФ Рапид към дата 14-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

ЕФ Асет Мениджмънт АД 18/08/2017 10:11:50
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ЕФ Принсипал към дата 14-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

УД Аларик Кепитъл АД 17/08/2017 18:47:28
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "АЛАРИК-ГЛОБАЛНИ СУРОВИНИ" към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

УД Аларик Кепитъл АД 17/08/2017 18:39:27
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа

Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "АЛАРИК-ХИБРИДЕН ДЕПОЗИТ" към дата 17-08-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Атоменергоремонт АД Козлодуй 17/08/2017 16:03:10
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК...
Пълен текст на новината......

Атоменергоремонт АД Козлодуй 17/08/2017 15:33:16
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Атоменергоремонт АД-Козлодуй публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 25-09-2017г. от 14:00 часа в 3321, площадка АЕЦ Козлодуй, с дневен ред:

1. Представяне на Доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 година. 2. Избиране на нов Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД. Проекторешение: ОСА избира нов Одитен комитет на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД, в следния състав: Хаджик Агоп Агопян, Стилиян Милчев Александров и Надалина Емилова Благоева и приемане на Правила за дейността на новия Одитен комитет. 3. Вземане на решене за одобряване и приемане на правила за дейността на Одитния комитет в съответствие с чл. 107, ал. 7 от ЗНФО. Проекторешение: ОСА одобрява и приема правила за дейността на Одитния комитет в съответствие с чл. 107, ал. 7 от ЗНФО. 4. Разни. Проекторешение: Общото събрание приема решения при възникнали в хода на провеждането му въпроси, в съотвествие със законовите изисквания за поставянето им и вземане на тези решения. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез представител. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 ч. Поканата, заедно с писмените материали по точките от дневния ред на събранието, са публикувани на електронната страница на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД - http://www.aer-bg.com/ за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключването на общото събрание. Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от Търговския закон. Не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание тези акционери представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. По време на общото събрание, акционерите на дружеството имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали последните са свързани с дневния ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на 223а от ТЗ. Регистрацията на акционерите ще се извършва в деня на общото събрание от 09.30 часа до 10.00 часа. За регистрация и участие в ИОСА физическите лица - акционери представят документ за самоличност. Юридическите лица - акционери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител. Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание на „АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД и Правилата за гласуване 1 чрез пълномощник на ОСА, приети от СД е необходимо представянето и на изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество -акционер и изрично нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. В случай на представителство на акционер на дружеството от юридическо лице –пълномощник се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуал...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Инвестор.БГ АД 31/07/2017 21:54:57

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Вега АД 31/07/2017 20:19:44

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Вега АД 31/07/2017 20:13:35

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Индъстри дивелъпмънт холдинг АД 31/07/2017 19:31:32

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Уеб Финанс Холдинг 31/07/2017 18:22:36

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007