ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Трейс Груп Холд АД 22/06/2020 17:03:26
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление относно промяна в наименованието на дъщерно дружество ...
Пълен текст на новината......

Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 22/06/2020 16:13:26
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Хидравлични елементи и системи АД отчита продажби за месец май 2020 година в размер на 2999 хил. лева. Приключваме първите пет месеца със спад на продажбите от 20,94% в сравнение със същия период на 2019 година. Неокончателният финансов резултат за май 2020 година е брутна печалба в размер на 84 хил. лева и с натрупване от началото на годината 2325 хил. лева. Печалбата за първите пет месеца на 2020 година е с 23,06% по-ниска от началото на 2019 година. Хидравлични елементи и системи АД обявява прогноза за продажбите през месец юни 2020 година в размер на 3760 хил. лева, при което спадът на продажбите с натрупване от началото на годината ще достигне 21,99% в сравнение със същия период на миналата година....
Пълен текст на новината......

М+С хидравлик АД-Казанлък 22/06/2020 15:38:25
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

М+С Хидравлик АД обявява продажби за месец май 2020 година в размер на 7 705 хил. лева и с натрупване от началото на годината в размер на 45 303 хил. лева. Междинната неокончателна брутна печалба за месец май 2020 година е в размер на 106 хил. лева и 5 723 хил. лева с натрупване от началото на годината. М+С Хидравлик АД обявява прогноза за приходите от продажби през месец юни 2020 година в размер на 7 596 хил. лева и 52 899 хил. лева с натрупване от началото на годината. ...
Пълен текст на новината......

Градус АД 22/06/2020 12:00:56
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На заседаниe на Съвета на директорите на Градус АД, проведено на 22.06.2020г., е взето решение част от печалбата за 2019г. на дъщерното дружество Градус - 1 ЕООД да бъде разпределена на Градус АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 100 000 /сто хиляди /лева. ...
Пълен текст на новината......

Градус АД 22/06/2020 11:48:26
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На заседаниe на Съвета на директорите на Градус АД, проведено на 22.06.2020г., е взето решение част от печалбата за 2019г. на дъщерното дружество Милениум 2000 ЕООД да бъде разпределена на Градус АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 3 500 000 /три милиона и петстотин хиляди/ лева. ...
Пълен текст на новината......

Градус АД 22/06/2020 11:38:27
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На заседаниe на Съвета на директорите на Градус АД, проведено на 22.06.2020г., е взето решение част от печалбата за 2019г. на дъщерното дружество Лора - 2004 ЕООД да бъде разпределена на Градус АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 100 000 /сто хиляди /лева. ...
Пълен текст на новината......

Софарма АД 22/06/2020 11:28:27
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

София, България, 22 юни 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 19 юни 2020 г. Дружеството продаде 6 000 собствени акции представляващи 0.0045% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 18 870 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,1450. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 083 467, представляващи 6.739% от акционерния капитал на Дружеството. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

ТК-ХОЛД АД-София 11/06/2020 10:33:46

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Би Джи Ай Груп АД 10/06/2020 17:53:51

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

ГЛЕНМООР КЕПИТАЛ АДСИЦ 10/06/2020 16:25:18

Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

ТК-ХОЛД АД-София 08/06/2020 10:58:45

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Монбат АД 05/06/2020 16:53:54

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007