ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Ексклузив Пропърти АДСИЦ 16/01/2020 13:55:47
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014...
Пълен текст на новината......

Солар Логистик ЕАД 15/01/2020 17:17:57
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Писмо до КФН с приложени договори ...
Пълен текст на новината......

Агро Финанс АДСИЦ 15/01/2020 16:49:52
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Информационен бюлетин за месец декември 2019 година на български и английски език ...
Пълен текст на новината......

София Комерс - Заложни къщи АД 15/01/2020 16:42:02
Уведомление за паричен дивидент

София Комерс-Заложни къщи АД-София оповести УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ.
Дивидентът е гласуван на общото събрание ,проведено на 20-12-2019 г. в 1000. Дивидентът е в размер на ОБЩО :434463 за година 2019....
Пълен текст на новината......

София Комерс - Заложни къщи АД 15/01/2020 16:06:59
Уведомление за паричен дивидент

София Комерс-Заложни къщи АД-София оповести УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ.
Дивидентът е гласуван на общото събрание ,проведено на 20-12-2019 г. в 1000. Дивидентът е в размер на ОБЩО :60346.20 за година 2019....
Пълен текст на новината......

Ексклузив Пропърти АДСИЦ 15/01/2020 15:46:24
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.17, параграф 1 от Регламент ЕС 596/2014...
Пълен текст на новината......

Индустриален Холдинг България АД 15/01/2020 15:45:23
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, Ръководещ Управление “Надзор на инвестиционна дейност” ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД Относно: Уведомление “Индустриален холдинг България” АД със: Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село"; Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42, Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона; Вписано в ТР при Агенция по вписванията под ЕИК: 121631219; Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Проф. Фритьоф Нансен” 37А, тел. 02/980 71 01, факс 02/980 70 72, Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Емилиян Емилов Абаджиев – Изпълнителен директор, заедно и поотделно. Ви уведомяваме за следното: Взето е решение за откриване на производство по ликвидация на ИХБ Електрик АД, гр. София На проведено на 15.01.2020 г. Общо събрание на акционерите на дъщерното на Индустриален холдинг България АД дружество - ИХБ Електрик АД, гр. София, е взето решение за прекратяване дейността на дружеството и откриване на производство по ликвидация. Определеният срок за ликвидация на дружеството е 12 (дванадесет) месеца от обявяването на поканата до кредиторите в Търговския регистър. ***** A Decision to open liquidation proceedings for IHB Electric AD, Sofia, was taken At a general meeting of shareholders, held on 15.01.2020, of the subsidiary company of Industrial holding Bulgaria PLC - IHB Electric AD, Sofia, was decided to terminate the company and to open liquidation proceedings. The time limit for liquidation is 12 (twelve) months from the announcement of the invitation to the creditors in the Commercial Register. Данета Желева Главен изпълнителен директор Владислава Згурева Директор за връзки с инвеститорите ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Еврохолд България АД 29/11/2019 18:52:59

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Тодоров АД 29/11/2019 18:52:04

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Индъстри дивелъпмънт холдинг АД 29/11/2019 18:45:41

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Загора Фининвест АД 29/11/2019 18:44:46

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Адванс Екуити Холдинг АД-София 29/11/2019 18:42:01

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007