ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2019-11-14 14:30:09.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Сердика Пропъртис АДСИЦ
ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА ОБЩЕСТВЕНОСТТА У В Е Д О М Л Е Н И Е От “Сердика Пропъртис” АДСИЦ, вписано в търговския регистър с ЕИК 175187173, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Кърниградска” 19, представлявано от Изпълнителният директор Десислава Тотева основание: чл. 100ц, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК относно: плащане на лихви по облигационна емисия ISIN код 2100008080 Уважаеми господа, На 14 ноември 2019г. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ извърши лихвено плащане по облигационната си емисия, с ISIN код 2100008080: Обща сума на лихвено плащане – 49 506.85 евро. Лихвено плащане за една облигация – 1,6502 евро. Размер на непогасената част на облигационния заем: 9 100 000.00 (девет милиона и сто хиляди) евро. Брой облигации: 30 000 (тридесет хиляди). Непогасена главница на една облигация – 303.3333 евро. Дата на падеж на лихвено плащане: 14 ноември 2019 г. Дата на падеж на следващото лихвено плащане – 14 май 2020г. Гр. София С уважение:……………………….. /Десислава Тотева Изпълнителен директор/ ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-14 13:54:14.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Индустриален Капитал Холдинг АД-София
Уведомления от членовете на СД ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-14 12:06:40.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Градус АД
На заседаниe на Съвета на директорите на Градус АД, проведено на 14.11.2019г., е взето решение част от неразпределената печалба за 2018г. на дъщерното дружество Милениум 2000 ЕООД да бъде разпределена на Градус АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 3 000 000 /три милиона /лева. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-14 12:02:08.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Градус АД
На заседаниe на Съвета на директорите на Градус АД, проведено на 14.11.2019г., е взето решение част от неразпределената печалба за 2018г. на дъщерното дружество Милениум 2000 ЕООД да бъде разпределена на Градус АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 3 000 000 /три милиона /лева. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-14 11:11:39.0
Описание: Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Компания: Доверие Обединен Холдинг АД
Доверие Обединен Холдинг АД-София публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 17-12-2019 г. от10:00 часа в София 1756 ул. Лъчезар Станчев 5, Партер, Търговски център СБТ, Софарма Ивент Център с дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД: Точка 1: Овластяване на Управителния съвет да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 ЗППЦК. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл.114, ал.1, т.2 ЗППЦК при условията и в сроковете съгласно изготвения от Управителния съвет Мотивиран доклад. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-14 08:44:00.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Балканкар-Заря АД
Уведомление по чл. 100е, ал.1, т.3, буква "г" от ЗППЦК , за наредено плащане на лихва по купонно плащане с падеж 22.01.2019 г. по емисия корпоративни облигации, ISIN code BG2100015077, издадени от "Балканкар Заря" АД. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-13 14:56:42.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: ХД Дунав АД-Враца
Изх.№ К 107-31 / 13.11.2019 г ДО КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ул.Будапеща № 16 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА ул. „Три уши“ №6 ОБЩЕСТВЕНОСТТА чрез информационна агенция „X3NEWS“ СОФИЯ ОТНОСТНО: Уведомление за поддържане на Lei код Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че съгласно изискванията на чл.79б от ЗППЦК и съгласно разпоредбата на §1, т.49 от ДР на ЗППЦК, ХД“ДУНАВ“АД – град Враца има издаден LEI код. валиден до 20.11.2020 год.: Наименование на ЮЛ на кирилица ХД“Дунав“АД ЕИК 106042644 LEI код 485100UH6CDО0F908J69 С УВАЖЕНИЕ: ПРОКУРИСТ:........................... /П.Кръстев/ ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-13 14:51:43.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 13.11.2019 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-13 12:34:31.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Булленд Инвестмънтс АДСИЦ
Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-13 12:32:55.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Булленд Инвестмънтс АДСИЦ
Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-13 11:31:44.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Корадо-България АД-Стражица
Корадо-България АД-Стражица оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-13 10:46:16.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Финанс Директ АД
Уведомление за сключен облигационен заем...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-12 16:59:15.0
Описание: Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Компания: Адара АД
Адара АД публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 12-12-2019 г. от10:00 часа в София-1618 бул.Братя Бъкстон 40 с дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна адреса на управление на дружеството. Проект за решение: „ОСА приема решение за промяна адреса на управление на дружеството от гр. София, бул. „Братя Бъкстон" № 40 на гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75“. 2. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на дружеството. Проект за решение: „ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на дружеството“. 3. Приемане на решение за изменение в Устава на Дружеството. Проект за решение: „ОСА изменя текста на чл.3 ал.2 и чл.5 от Устава на Дружеството, в посочения по-долу смисъл: Чл. 3 (2) (Изм. - 12.12.2019 г.) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75”; Чл. 5 (Изм. – 12.12.2019 г.) Дружеството има за предмет на дейност: ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ БИЗНЕС УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-12 16:52:19.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Финанс Директ АД
Уведомление за отписване на емисия облигации от регистъра на КФН...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-12 16:11:43.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Старком Холдинг АД
Лихвено и главнично плащане по емисия облигации с ISIN BG2100010110 ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-12 15:46:42.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Синергон Холдинг АД-София
Уведомление за сключен договор за депозит с дъщерно дружество ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-12 15:41:44.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Мизия-96 АД
Мизия-96 АД-Плевен оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-12 15:06:43.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Еврохолд България АД
Еврохолд продължава със стратегията си за развитие в енергийния сектор в Югоизточна Европа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-12 14:13:22.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Фармхолд АД
Декларации по чл. 114б от ЗППЦК на Веска Марешка, Светлана Марешка, Веселин В. Марешки, Александрина Марешка-Тотева ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-12 11:41:48.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна
Уведомление от Свети Свети Константин и Елена холдинг АД по реда на чл.19 т.3 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета: На 11.11.2019 г. в дружеството е получено уведомление от Холдинг Варна АД в изпълнение на задължение по чл.19 от Регламент (ЕС)596/2014 на ЕП и на Съвета, за сключена сделка с акции на Свети Свети Константин и Елена холдинг АД. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007