ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2019-04-22 14:20:10.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Стара планина Холд АД-София
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 март 2019 г. и прогнози за продажбите към 30.04.2019 г., се казва в публикуваното писмо. Консолидираните продажби за първото тримесечие на 2019 година бележат спад с 0,47% в сравнение с продажбите в началото на 2018 година. Предвиждаме продажбите за първите четири месеца на 2019 година да бъдат с 0.05% по-високи спрямо същия период на 2018 година. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 14:19:44.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Винъс АД
Винъс АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 13:30:14.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Катекс АД-Казанлък
Катекс АД-Казанлък оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 12:22:55.0
Описание: Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Български Транспортен Холдинг АД - Пловдив
Български Транспортен Холдинг АД - Пловдив оповестява Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 12:00:11.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Българска роза АД
Българска роза АД отчита продажби за месец март 2019 година в размер на 430 хил.лв. и с натрупване от началото на годината 829 хил.лв. Българска роза АД обявява неокончателен финансов резултат за м. март 2019 година – печалба в размер на 18 хил.лв. Българска роза АД обявява прогнози за продажбите през месец април 2019 година в размер на 512 хил. лева и с натрупване от началото на годината 1341 хил.лв. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 11:55:12.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Зенит Инвестмънт Холдинг АД
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 11:35:15.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Родина 91 АД
Родина-91 АД-Добрич оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 11:10:10.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Доверие Обединен Холдинг АД
Годишен консолидиран финансов отчет 2018 г. на английски език / от стр.6 до стр. 10 / на прикачения файл....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 11:05:35.0
Описание: Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Доверие Обединен Холдинг АД
Доверие Обединен Холдинг АД-София оповестява Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 10:07:09.0
Описание: Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Компания: Ексклузив Пропърти АДСИЦ
Ексклузив Пропърти АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 10:04:24.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Браво Пропърти фонд АДСИЦ
Уведомление относно сключен окончателен договор за придобиване на недвижим имот...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 09:37:26.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Българска захар АД
Българска захар АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-19 17:15:49.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Арома риъл естейт АД
Арома Риъл Естейт АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-19 17:13:44.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Инфра Холдинг АД
I. „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че: „ИНФРА РОУДС” ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, и сключи Договор за строителни услуги за проекта, както следва: 1. Договор за „Ремонтни дейности в DORMERO Хотел – Цюрих, Шафхаусерщрасе 101, 8152, Глатбург, Швейцария“ на обща стойност CHF 2 318 517.13 (два милиона триста и осемнадесет хиляди петстотин и седемнадесет швейцарски франка и 13 сантима) без ДДС; с Швейцарски клон на DORMERO, DORMERO Deutschland Betriebs GmbH, Шльосщрасе 67, 14059 Берлин, Германия, представлявано от Мануела Халм и Фабиан Фернекс. . гр. София Представляващ:_______________________________ 19.04.2019 г. /Антон Василев Божков -/Изпълнителен член и Председател на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД / ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-19 16:44:56.0
Описание: Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
Компания: Елана Агрокредит АД
Тримесечен отчет за период 01-01-2019 представи Елана Агрокредит АД -- 31-03-2019....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-19 16:14:42.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Елана Агрокредит АД
Елана Агрокредит АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-19 15:50:18.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Синергон Холдинг АД-София
Уведомление за регистрирано коригирано търгово предложение...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-19 15:25:40.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Доверие Обединен Холдинг АД
Междинен финансов отчет към 31.03.2019 г. на английски език...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-19 15:25:20.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Доверие Обединен Холдинг АД
Доверие Обединен Холдинг АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-19 15:11:51.0
Описание: Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Уеб Медия Груп АД
Уеб Медия Груп АД оповестява Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007