ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2018-06-04 12:47:54.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Би Джи Ай Груп АД
С настоящото „Би Джи Ай Груп” АД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното: съгласно точка 5.8 от Документа за предлаганите ценни книжа от 14.04.2015 г. по емисия облигации с ISIN код BG2100011142, Дружеството има възможност да погаси свои настъпили задължения по тази емисия в едномесечен срок от датата на съответния падеж без това да представлява забава на плащане по емисията. Във връзка с настъпване на падеж на лихвено плащане в размер на 118 534 лева на 03.06.2018 г. по описаната по-горе емисия облигации, Дружеството все още не е платило дължимите суми, като възнамерява да го направи в срока, определен съгласно условията на Документа за предлаганите ценни книжа....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-01 17:02:57.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Захарни заводи АД
Управителният съвет на „Захарни заводи“ АД прие втори коригиран проспект за първично публично предлагане на емисия конвертируеми облигации с размер на 20 000 000 (двадесет милиона) лева; Също така взе решение да изменени параметрите на емисията облигации в частта относно предвидените Call options по следния начин: Изменят параметрите на емисията облигации, определени с протоколно решение от 05.01.2018 в частта относно предвидените Call options, една на края на първата година, втора през третата година и една на петата година (на датата на 2-ро, на 6-то и на 10-то купонно плащане) . При предсрочно погасяване по искане на Емитента, облигационерите могат да изберат дали да получат парични средства в замяна на предсрочно погасените облигации, или да ги конвертират в акции на дружеството. При предсрочно погасяване по искане на Емитента, облигационерите имат право да получат такса за предсрочно плащане в размер на 0.75% от размера на предсрочно изплатената сума на 1-вата година, 0.5% от размера на предсрочно изплатената сума на 3-тата година и 0.25% от размера на предсрочно изплатената сума на 5-тата година, ако изберат погасяването да стане с парични средства. Ако изберат да конвертират при предсрочното погасяване, такса за предсрочно изплащане няма да им бъде изплатена. Коригираният проспект ще бъде представен в КФН за одобрение. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-01 14:01:26.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Ломско пиво АД
уведомление...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-31 21:37:31.0
Описание: Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
Компания: Индъстри дивелъпмънт холдинг АД
Тримесечен отчет за период 01-01-2018 представи Индъстри дивелъпмънт холдинг АД -- 31-03-2018....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-31 21:32:03.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Индъстри дивелъпмънт холдинг АД
Индъстри дивелъпмънт холдинг АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-31 19:42:45.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Холдинг Света София АД-София
Холдинг Света София АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-31 19:22:23.0
Описание: Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
Компания: Уеб Финанс Холдинг
Тримесечен отчет за период 01-01-2018 представи Финанс Консултинг ЕАД -- 31-03-2018....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-31 16:21:50.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Златни пясъци АД
Златни пясъци АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-31 15:59:21.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД
КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-31 14:48:27.0
Описание: Протокол от Общо събрание на акционерите
Компания: Арко Тауърс АДСИЦ
Арко Тауърс АДСИЦ оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 28-05-2018 г.10:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-31 14:43:00.0
Описание: Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
Компания: Никотиана БТ Холдинг АД-София
Никотиана БТ Холдинг АД-София публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 30-06-2018г. от 11:00 часа в 1618, гр. София, р-н Красно село, ж.к. Красно село, ул. Княгиня Клементина 39, с дневен ред:

1. Отчет за дейността на “Никотиана – БТ Холдинг” АД през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на дружеството за 2017 г. 2. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Директор за връзки с инвеститорите за 2017 г. 3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на Дружеството за 2017 г. 4. Одобряване на Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание одоборява Годишния финансов отчет и Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. 5. Разпределение на загубата на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание одобрява загубата за 2017 г. да се отнесе по сметка непокрита загуба от минали години. 6. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание приема отчета за дейността на Одитния комитет на дружеството за 2017 г. 7. Приемане на Правила за определяне на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет. Проект за решение: Общото събрание приема предложените правила за определяне на възнагражденията на Надзорния и Управителния съвет през предстоящия мандат. 8. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет за дейността им през 2017 г. 9. Избор на регистриран одитор за 2017 г. по предложение на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение: Общото събрание избира г-н Валери Иванов Петков, дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 468 за заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2017 г. 10. Избор на регистриран одитор за 2018 г. по предложение на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение: Общото събрание избира г-н Валери Иванов Петков, дипломиран експерт-счетоводител с диплома № 468 за заверка на годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството за 2018 г.

Телефон за информация: 35929632888....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-31 14:08:31.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Елана финансов холдинг ЕАД
На основание чл. 100ц, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК с настоящото уведомяваме, че „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД нареди към „Централен депозитар“ АД сумата в размер 27 113.70 лв., дължима по десето лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016158, издадени от дружеството. Лихвеното плащане е с падеж 02.06.2018 г. Лихвеното плащане е в размер 13.8630137 евро или 27.1136981 лв. на облигация....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-31 13:12:10.0
Описание: Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Компания: Сити Пропъртис АДСИЦ
Сити Пропъртис АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-31 11:52:59.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Специализирани логистични системи АД
Лихвено и главнично плащане по емисия облигации с ISIN BG2100004105 ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-30 20:37:59.0
Описание: Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
Компания: Авто Юнион АД
Тримесечен отчет за период 01-01-2018 представи Авто Юнион АД-София -- 31-03-2018....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-30 18:53:20.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Армейски Холдинг АД-София
Армейски Холдинг АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-30 18:17:58.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Булвеста Холдинг АД-София
Булвеста Холдинг АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-30 18:08:00.0
Описание: Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
Компания: Синтетика АД
Тримесечен отчет за период 01-01-2018 представи Синтетика АД-София -- 31-03-2018....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-30 17:29:21.0
Описание: Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
Компания: Холдинг Нов Век АД-София
Холдинг Нов Век АД-София публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 29-06-2018г. от 11:00 часа в София-1000, бул. Джеймс Баучер №51 ет.4, с дневен ред:

1. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2017 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2017 г.; 2. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2017 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2017 г.; 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.; 4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2017 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2017 г.; 5. Приемане на годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на „Холдинг Нов век” АД за 2017 г. Проект за решение – ОСА приема годишния консолидиран доклад на съвета на директорите за дейността на “Холдинг Нов век” АД за 2017 г.; 6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на “Холдинг Нов век” АД за 2017 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на дружеството за 2017 г.; 7. Приемане и одобряване на Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2017 г. Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Нов век” АД за 2017 г.; 8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; 9. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2017 г.; 10. Приемане на решение за разпределение на печалбата на „Холдинг Нов век” АД за 2017 г.; Проект за решение – ОСА приема предложението на съвета на директорите относно разпределението на печалбата на дружеството, съдържащо се в материалите по дневния ред.; 11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.; Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.; 12. Избор на регистриран одитор за 2018 г. Проект за решение – ОСА избира регистриран одитор за 2018 г. който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Холдинг Нов век” АД за 2018 г., съгласно предложението на Съвета на директорите; 13. Разни.

Телефон за информация: 029234716....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-05-30 17:13:11.0
Описание: Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем
Компания: Специализирани логистични системи АД
Шестмесечен отчет за период 01-01-2018 представи Специализирани логистични системи АД-София -- 31-03-2018....
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007