ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2018-09-11 12:20:50.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Холдинг Кооп-Юг АД
Холдинг Кооп-Юг АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-10 17:32:21.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: 235 Холдингс АД
„235 ХОЛДИНГС” АД уведомява, че с акт № 20180904172354 на Агенция по вписвания, Търговски регистър е вписана промяна в предмета на дейност на дъщерно дружество „235 ДИВЕЛЪПМЪНТС” ЕООД, ЕИК 205092613, като промененият предмет на дейност е следният: придобиване, управление и покупко-продажба на участия в български и чуждестранни юридически лица; придобиване и инвестиции в ценни книжа и други финансови инструменти; инвестиции в български и чуждестранни колективни инвестиционни схеми, договорни фондове и други инвестиционни фондове; стратегическо и управленско консултиране, управление на проекти; предоставяне на консултантски и всякакъв друг вид услуги, свързани с управлението на недвижима собственост и строителството; строителство на недвижими имоти; продажба и търговия със строителни материали, архитектурни услуги, интериорен дизайн и консултации; комисионни сделки; вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона. В случай че за някоя от посочените дейности се изисква лиценз, регистрация и т.н., същата ще се осъществява след получаването му....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-10 17:17:21.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Българска фондова борса-София
"Българска фондова борса" АД уведомява, че на 07.09.2018 г., след одобрение от КФН, в Търговския регистър беше вписана промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството. Общото събрание на акционерите, проведеното на 18.06.2018 г., освободи като член на Съвета г-жа Маринела Петрова и на нейно място избра г-жа Христина Пендичева. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-10 12:03:46.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: ХипоКредит АД
ХипоКредит АД уведомява, че периода 03-04.09.2018 г. закупи 100 (сто) броя корпоративни облигации от емисия ISIN-код BG2100018089 с Емитент ХипоКредит АД. Предстои подаване на заявление до Централен Депозитар за обезсилване на закупените облигации. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-07 12:02:26.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Булгарплод - София АД
Промени в управителните органи...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-07 10:15:14.0
Описание: Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Компания: Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ
Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 01-10-2018 г. от12:00 часа в Варна 9000 ул. Ал. Пушкин 24 с дневен ред:

1. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 2. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: ОС приема промени в Устава на дружеството. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-07 10:12:18.0
Описание: Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
Компания: Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ
Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 01-10-2018г. от 12:00 часа в Варна 9000, ул. Ал. Пушкин 24, с дневен ред:

1. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОС определя възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 2. Приемане на промени в Устава на дружеството. Проект за решение: ОС приема промени в Устава на дружеството.

Телефон за информация: +359887836617....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-05 17:42:28.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Трейс Груп Холд АД
Уведомление за промяна в управлението на "Трейс Ямбол" АД...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-05 17:13:33.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: ВИПОМ АД
В ТЪРГОВСКИЯТ РЕГИСТЪР Е ВПИСАНА ПРОМЯНА НА ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО Е ОСВОБОДЕН ИВАН ПЕТРОВ РЕВАЛСКИ И Е ВПИСАНА КАТО ЧЛЕН АННА ОЛЕГОВНА КОСТАРЕВА ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-05 16:57:27.0
Описание: Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
Компания: ТК-ХОЛД АД-София
ТК-ХОЛД АД-София публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 23-10-2018г. от 10:00 часа в София 1618, бул.Цар Борис III 140, с дневен ред:

1. Вземане на решение за разпределяне на неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2008 г. и част от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2009 г., общо в размер на 988 860.67 (деветстотин осемдесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет лева и 67 стотинки) лева за дивидент. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение да бъдат разпределени и изплатени дивиденти на акционерите от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2008 г. и част от неразпределената печалба от дейността на дружеството през 2009 г., общо в размер на 988 860.67 (деветстотин осемдесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет лева и 67 стотинки) лева при следните параметри: • обща брутна сума за разпределяне като дивидент 988 860.67 (деветстотин осемдесет и осем хиляди осемстотин и шестдесет лева и 67 стотинки) лева; • срок за изплащане да дивидента – три месеца; • начин на изплащане - чрез "Централен депозитар" АД и съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар, издадена от Комисия за финасов надзор (КФН); • начало - изплащането на дивидента ще започне в 60-дневен срок от датата на провеждане на общото събрание на акционерите, на което е взето решение за изплащане на дивидент.

Телефон за информация: 029179230....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-05 14:02:30.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Софарма АД
“Софарма“ АД уведомява, че за месец август 2018 година “Софарма” АД реализира ръст в продажбите си с 11% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 25% ръст на продажбите за износ и 7% спад на продажбите за вътрешен пазар. През първите осем месеца на 2018 година приходите от продажби на продукция намаляват с 4% спрямо същия период на 2017 година в т.ч. 5% спад на продажбите за вътрешен пазар и 3% спад на продажбите за износ. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-04 17:46:48.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Сердика Пропъртис АДСИЦ
На 04 септември 2018г., Съветът на директорите на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ прие решение, дружеството да упражни предвидената в условията на издадената емисия облигации с ISIN код 2100008080, кол опция и да погаси предсрочно част от главницата по заема. Съгласно взето решение от общото събрание на облигационерите на „Сердика пропъртис“ АДСИЦ, проведеното на 04 Декември 2010г., за промяна на параметрите на облигационния заем, дружеството има право да упражнява предвидената в условията на заема кол опция (възможност за предсрочно погасяване на главницата) не само на падеж на лихвено плащане, а към всеки един момент от срока на облигационния заем. Емитентът има право да погаси предсрочно цялата или част (без ограничение в размера й ) от непадежиралия размер на главницата на облигациите на цена 100.25% за 100% главница. „Сердика Пропъртис” АДСИЦ възнамерява да погаси на 5 октомври 2018г. 6 570 000.00 (шест милиона и петстотин и седемдесет хиляди) евро от главницата на цена от 6 586 425.00 (шест милиона петстотин осемдесет и шест хиляди и четиристотин двадесет и пет) евро чрез пропорционално изплащане на част от главницата или 219.00 евро при цена от 219.5475 евро за една облигация. Съгласно условията на заема, право да получи плащане по главницата има облигационера от емисия ISIN код 2100008080 към 02 октомври 2018г. Дружеството е уведомило в срок облигационера от емисията за приетото решение. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-04 09:50:19.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Арома АД-София
Арома АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-03 16:32:37.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Завод за хартия-Белово АД
Активно ТП ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-03 11:24:06.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Елхим Искра АД-Пазарджик
Съобщение по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. В Елхим-Искра АД постъпи уведомление от Велев Инвест ООД, в качеството му на тясно свързано лице с лице с ръководни функции в дружеството. Уведомлението е по чл. 19, § 1 от Регламента относно пазарната злоупотреба. Приложеният файл съдържа информация за сделка, извършена за негова собствена сметка, свързана с акции на Елхим-Искра АД....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-09-03 10:25:09.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Индустриален Холдинг България АД
ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, Ръководещ Управление “Надзор на инвестиционна дейност” ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД Относно: Уведомление “Индустриален холдинг България” АД със: Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село"; Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42, Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона; Съд, номер и партида на вписването в търговския регистър: вписан в търговския регистър на Софийски градски съд по партида N 11, том 1, регистър I А, страница 62 по Ф.Д. N 13081/1996 година; Вписано в ТР при Агенция по вписванията под ЕИК: 121631219; Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Фритьоф Нансен” 37А, тел. 980 71 01, факс 980 70 72, Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Емилиян Емилов Абаджиев – Изпълнителен директор, заедно и поотделно. Ви уведомяваме за следното: През август 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.08.2018 г.) 6 116 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,950 лв. за акция. Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.08.2018 г. е 2 565 398 броя акции. In August 2018, in relation with the decision for share buyback, Industrial Holding Bulgaria PLC has acquired (with the settlement being closed as at 31 August 2018) 6 116 own shares at a weighted average price per share BGN 0,950. The total number of own shares the Company possesses as at 31 August 2018 is 2 565 398 shares. Данета Желева Главен изпълнителен директор Венелин Петков Директор за връзки с инвеститорите ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-31 23:42:40.0
Описание: Протокол от Общо събрание на акционерите
Компания: Интерлоджик лизинг АД
Интерлоджик-лизинг АД-София оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 31-08-2018 г.14:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-31 20:52:36.0
Описание: Протокол от Общо събрание на акционерите
Компания: Интерлоджик имоти АД
Интерлоджик-имоти АД-София оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 31-08-2018 г.10:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-31 14:47:36.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: НУРТС България АД
На основание чл. 100ш, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в съответствие с чл. 27, ал. 2 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация във връзка с чл. 4, ал. 2 и чл. 17, ал. 4, т. 13 от Наредба 15/05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства. С настоящото ви уведомяваме за следното: Считано от дата 01.09.2018 г., функциите на Директор за връзки с инвеститорите на „НУРТС България“ ЕАД се изпълняват от Атанас Стойчев Велков. Адрес и телефон за кореспонденция с Директора за връзки с инвеститорите: Бул. „Цариградско шосе“ 115И Хермес парк – София, Сграда А София 1784 Тел. +359 2 949 4331 E-mail: ir@vivacom.bg...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-31 14:36:00.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Елана финансов холдинг ЕАД
На основание чл. 100ц, ал. 2, т. 1 от ЗППЦК с настоящото уведомяваме, че „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД нареди към „Централен депозитар“ АД сумата в размер 27 113.70 лв., дължима по единадесето лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016158, издадени от дружеството. Лихвеното плащане е с падеж 02.09.2018 г. Лихвеното плащане е в размер 13.8630137 евро или 27.1136981 лв. на облигация....
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007