ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2018-04-05 13:38:07.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Финанс Директ АД
Предложение за промяна на одитор за 2018 г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-04 16:39:11.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Синтетика АД
Корекция на предходно уведомление относно лихвено и главнично плащане ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-04 16:04:11.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Синтетика АД
Лихвено и главнично плащане по корпоративна емисия облигации ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-04 15:49:11.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Синтетика АД
Уважаеми акционери, В резултат на невъзможността на Търговския регистър да обработи в срок подадените за обявяване заявления, поканата за свиканото за 30.04.2018 г. общо събрание на акционерите на „Синтетика” АД не беше обявена в законоустановения срок. Поради това, не са налице законовите предпоставки общото събрание да бъде проведено. Съветът на директорите на дружеството е предприел действия за свикване на ново общо събрание със същия дневен ред за 18.05.2018 г.. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-04 14:21:54.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Индъстри дивелъпмънт холдинг АД
Уведомление по чл. 112 от ЗППЦК...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-04 12:49:11.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Грийнхаус Пропъртис АД
Протокол от Общо събрание на облигационерите по емисия ISIN BG2100017164, проведено на 04.04.2018 г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-04 11:36:54.0
Описание: Протокол от Общо събрание на акционерите
Компания: Слънце Стара Загора - Табак АД
Слънце Стара Загора - Табак АД оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 30-03-2018 г.12:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-04 09:48:03.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Монбат АД
Уведомление ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-04 09:44:11.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Монбат АД
Уведомление ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-03 17:15:55.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Монбат АД
Уведомление ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-03 17:14:13.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Монбат АД
Уведомление ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-03 16:04:13.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: ЕВРОЛИЙЗ ГРУП ЕАД
Протокол от Общо събрание на облигационери...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-03 14:22:18.0
Описание: Уведомление за паричен дивидент
Компания: Турин имоти АДСИЦ
Турин имоти АДСИЦ оповести УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ.
Дивидентът е гласуван на общото събрание ,проведено на 30-03-2018 г. в София-1271. Дивидентът е в размер на ОБЩО :339 784,67 за година 2017....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-03 14:13:10.0
Описание: Протокол от Общо събрание на акционерите
Компания: Турин имоти АДСИЦ
Турин имоти АДСИЦ оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 30-03-2018 г.11:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-03 13:09:45.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Рой Пропърти Фънд АДСИЦ
Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите на "Рой Пропърти Фънд" АДСИЦ....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-03 11:02:26.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Българска роза АД
Българска роза АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-02 22:53:49.0
Описание: Годишен отчет на банка
Компания: Централна кооперативна банка АД
Централна кооперативна банка АД оповестява Годишен отчет на банка към 31-12-2017г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-02 21:44:25.0
Описание: Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Велграф Асет Мениджмънт АД
Велграф Асет Мениджмънт АД оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-02 18:42:21.0
Описание: Протокол от Общо събрание на акционерите
Компания: Каучук АД
Каучук АД оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 29-03-2018 г.16:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-02 17:01:44.0
Описание: Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Компания: Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ
Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ оповестява Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2017г....
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007