ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2019-06-10 14:59:09.0
Описание: Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Бряст-Д АД
Бряст-Д АД-Добрич оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 13:23:07.0
Описание: Годишен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Компания: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ оповестява Годишен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 12:55:58.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: 235 Холдингс АД
235 Холдингс АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 12:49:11.0
Описание: Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Компания: КММ АД
КММ АД публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 07-06-2019 г. от12:00 часа в Шумен-9700 бул.Мадара 38 с дневен ред:

Съветът на директорите на „КММ“АД гр. Шумен, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 24 от Устава на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на 07.06.2019 (петък) от 12.00 часа в гр. Шумен , бул.“Мадара“ № 38 при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2018 г. 2. Приемане на одиторския доклад за 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2018 г. 3. Приемане на Годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните финансови отчети за 2018 г. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на „КММ”АД за дейността им през 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на „КММ”АД за дейността им през 2018 г. 5. Избор на одитор за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от СД одитор за 2019 г.- „Мур Стивънс България Одит“ ООД. 6. Разни. Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме необходимите действия и мерки за ефективно използване и управление на непроизводствените площи на дружеството. ПОКАНВАТ СЕ АКЦИОНЕРИТЕ НА “КММ” АД да участват в редовното годишно общо събрание на акционерите лично или чрез представител. Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар като акционери до 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно списъка на акционерите, предоставен от Централен депозитар. Общият брой на акциите на “КММ” АД е 300 000 (триста хиляди) броя обикновени безналични акции с номинална стойност 1,00 лев всяка. Всяка една акция дава право на акционера да гласува с един глас в общото събрание на акционерите, като общият брой гласове в общото събрание е 300 000 (триста хиляди). Акционери, които заедно или поотделно притежават повече от 3 месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. В случай на упражняване на това право, тези акционери следва не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието да представят за обявяване в Търговския регистър списъка на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на “КММ” АД и на Комисията за финансов надзор. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, до приключване на разискванията по тази точка. Акционерите имат право по време на работата на общото събрание да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния му ред. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 12,00 ч. на 21.06.2019 г. в заседателната зала на фирмата в гр. Шумен, бул.”Мадара”, № 38. За участие в събранието акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на общото събрание, и документ за самоличност. Всеки акционер има право да упълномощи пъл...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 12:46:15.0
Описание: Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: 235 Холдингс АД
235 Холдингс АД-София оповестява Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 12:14:22.0
Описание: Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
Компания: ГИПС АД
Тримесечен отчет за период 01-01-2019 представи ГИПС АД -- 31-03-2019....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 12:10:43.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: ГИПС АД
ГИПС АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 11:10:10.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Булфинанс Инвестмънт АД
Булфинанс инвестмънт АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 10:50:11.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Индустриален Капитал Холдинг АД-София
Индустриален Капитал Холдинг АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-23 09:45:13.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Булфинанс Инвестмънт АД
Булфинанс инвестмънт АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 18:30:24.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Декотекс АД
Декотекс АД-Сливен оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 17:00:13.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Еврохолд България АД
Акционерите на Еврохолд одобриха увеличение на капитала ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 16:55:16.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Синергон Холдинг АД-София
Синергон Холдинг АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 16:40:34.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Велина АД
Велина АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 16:00:28.0
Описание: Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: ХД Дунав АД-Враца
ХД Дунав АД-Враца оповестява Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 15:30:21.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Ямболен АД
Ямболен АД-Ямбол оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 15:10:17.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Фаворит Холд АД-София
Фаворит Холд АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 14:52:42.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Нео Лондон Капитал АД
Нео Лондон Капитал АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 14:35:15.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Стара планина Холд АД-София
Стара планина Холд АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-04-22 14:30:11.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Акумпласт АД
Акумпласт АД-Добрич оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007