ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2018-04-13 12:09:36.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Унифарм АД
Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет на "Унифарм" АД, взето на 10.04.2018г., на длъжност Директор за връзка с инвеститорите се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, лицето Иванка Атанасова Панова, считано от 10 април 2018 г., с данни за контакт: Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 20; Тел.: + 359 2 889 775955 Факс: + 359 2 8134 141 Е-поща: vpanova@unipharm.bg ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-13 11:59:50.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Б.Л. Лизинг АД
Уведомление по чл.100ц, ал.2, т.1 от ЗППЦК ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-13 09:48:59.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Зенит Агрохолдинг АД-София
Уважаеми Дами и Господа, С настоящето Ви уведомяваме, че в съответствие с условията на емисия облигации на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A, е извършено първо лихвeно плащане към облигационерите от горепосочената емисия в размер на 299 178,08 EUR чрез левовата равностойност от 585 141,47 лв. Плащането е извършено чрез “Централен депозитар” АД, пропорционално между лицата, вписани в книгата на облигационерите към 05.04.2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-12 17:29:00.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Българска фондова борса-София
Българска фондова борса – София АД уведомява заинтересованите лица, че първоначално обявената в Корпоративния календар дата за публикуване на Консолидирания годишен отчет на Група БФБ-София: 27 април 2018 година, се променя. Консолидирания отчет на Групата ще бъде публикуван на 24 април, вторник. Целта е да се осигури достатъчно време за вписване на поканата за редовно Общо събрание на акционерите в Търговския регистър във връзка с почивните дни в началото на май. Променената дата е отразена в Корпоративния календар на уебстраницата на дружеството. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-12 13:36:31.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Финанс Директ АД
ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР У В Е Д О М Л Е Н И Е от „ФИНАНС ДИРЕКТ” АД, ЕИК 201343299, адрес за кореспонденция: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12, чрез Петър Александров Ангелов – Изпълнителен директор относно: плащане на лихва по облигационна емисия ISIN код BG2100008148 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 100ц, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с настоящото Ви уведомяваме за предстоящо лихвено и главнично плащане по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100008148, издадени от „Финанс Директ“ АД, както следва: Сума на лихвата, дължима по една облигация от емисията: 37.9956164 евро или 74.3129665 лв.; Сума на главницата, дължима по една облигация от емисията: 250.00 евро или 488.9575 лв. Дата, към която се определя съставът на облигационерите: 11.04.2018 г.; Дата на падеж на лихвата по емисията: 15.04.2018 г. гр. София 12.04.2018г. С уважение: ___________________ Петър Ангелов – Изпълнителен директор ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-11 17:19:01.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Софарма Трейдинг АД
Уведомяваме Ви, че подадената на 04 април 2018 г. в Търговския регистър покана за провеждане на Редовно общо събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД на 11 май 2018 г., не беше обявена в съответствие с изискването на чл. 223, ал. 5 от ТЗ. Поради тази причина то не може да се проведе на тази дата. Предстои Съветът на директорите на Софарма Трейдинг АД да определи следваща дата и да предприеме всички действия за свикването на Редовно общо събрание на акционерите в най-кратки срокове. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-11 16:56:01.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Елана Агрокредит АД
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, на основание чл. 100 ц, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с настоящото Ви уведомяваме за предстоящо лихвено плащане по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100014179, издадени от „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД както следва: Сума на лихвата, дължима по една облигация от емисията: 15.95616438 евро или 31.20754499 лв. Дата към която се определя състава на облигационерите: 11.04.2018 г. Дата на падеж на лихвата по емисията:15.04.2018 г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-11 12:29:05.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Софарма АД
“Софарма“ АД уведомява, че подадената на 29 март, 2018 година в ТР покана за свикване на Редовно Общо събрание на акционерите на 11 май, 2018 година на „Софарма“ АД не беше обявена в съответствие с изискването на чл. 223, ал. 5 от ТЗ, което прави провеждането му на тази дата невъзможно. Предстои Съветът на директорите да определи следваща дата за провеждането на РОСА и да предприеме съответните действия за свикването му в най-кратки срокове. Моля, на основание чл.100к., ал. 1 от ЗППЦК да дадете публичност на горната информация. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-11 11:20:04.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Български фонд за дялово инвестиране АД
НА 10.04.2018 г. на извъредно Общо събрание на акционерите е взето решение за увеличаване капитала на дружеството от 3 325 006 лв. на 9 975 018 лв. чрез публично предлагане на 6 650 012 броя нови обикновени поименни безналични акции с право на глас, като всяка една нова акция е с номинална стойност 1 (един) лев и емисионна стойност 1,00 (един) лев. Увеличението ще се счита за успешно проведено, ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 500 000 (петстотин хиляди) броя от новите акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал. Увеличението на капитала се извършва при условията и по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК, във връзка с чл. 192, ал. 1, предл. първо и чл. 194, ал. 1 от ТЗ. На основание чл. 112б, ал.2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 14 (четиринадесет) дни след датата на решението на общото събрание за увеличение на капитала. В срок до три работни дни от изтичането на посочения 14-дневен срок Централният депозитар открива сметки за права на тези лица въз основа на данните от книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка една съществуваща акция се издава едно право, което дава възможност да бъдат записани 2 нови акции с емисионна стойност 1,00 лв. всяка. Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на притежаваните права, умножен по 2. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в решението за увеличаване на капитала. На основание чл. 192а, ал.2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и заплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно заплатени акции, като се спази решението на Общото събрание за провеждане на увеличението. За извършване на публичното предлагане на емисията нови акции от увеличението на капитала на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“АД дружеството ще публикува проспект по начина и със съдържанието, предвидени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, след като същият бъде потвърден от Комисията за финансов надзор. Планираното използване на набраният чрез новата емисия капитал и рисковете, свързани с дейността на „БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ“АД и с инвестирането в ценните книжа, предмет на публично предлагане, ще бъдат подробно описани в проспекта. Избира за инвестиционен посредник, който ще обслужва публичното предлагане на акциите от увеличението на капитала на “БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ”АД - ИП ”Капман”АД, гр. София, ул. “Три уши” №8, ет.6. Избира за банка, в която да бъде открита набирателната сметка на “БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ”АД във връзка с увеличението на капитала - „ЦКБ”АД, клон Мадрид. Овластява Съвета на директорите, по своя преценка и в съответствие с решението на Общото събрание на акционерите и приложимите нормативни актове, и като се ръководи от най-добрите интереси на дружеството, да конкретизира реда и и всички други условия на увеличението на капитала, включително но не само да приеме проспект за публично предлагане на акции и да извърши всички други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнение на решението за увеличаване на капитала.“ ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-11 11:19:21.0
Описание: Протокол от Общо събрание на акционерите
Компания: Български фонд за дялово инвестиране АД
Български фонд за дялово инвестиране АД оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 10-04-2018 г.10:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-10 18:45:07.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
Превод на английски език на одитиран финансов отчет за 2017г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-10 17:24:02.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Индустриален Холдинг България АД
ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, Ръководещ Управление “Надзор на инвестиционна дейност” ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД Относно: Уведомление “Индустриален холдинг България” АД със: Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село"; Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42, Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона; Вписано в ТР при Агенция по вписванията ЕИК: 121631219 Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Проф. Фритьоф Нансен” 37А, тел. 980 71 01, факс 980 70 72, Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Емилиян Емилов Абаджиев – Изпълнителен директор, заедно и поотделно. Ви уведомяваме за следното: Плащане на лихва и главница по конвертируеми облигации ISIN BG2100003156, борсов код 4IDF На 10.04.2018 г. беше извършено последното лихвено плащане по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален Холдинг България АД, емисия с ISIN код BG2100003156, борсов код 4IDF, в размер на 1 246 565,37 лв. На същата дата беше извършено и плащане по главницата в размер на 19 999 600 лв., по отношение на облигационерите, които не са упражнили правото си да конвертират притежаваните от тях облигации в съответния брой акции, с което задълженията на Дружеството по облигационната емисия бяха погасени. Увеличението на капитала на Дружеството, резултат на постъпили заявки за конвертиране на част от издадените облигации в акции, от 77 400 643 лева на 107 400 643 лева е заявено за вписване в Търговския регистър на 29.03.2018 г., но към настоящия момент не е отразено. В резултат на това емисията акции от увеличението на капитала все още не е регистрирана в Централен депозитар АД. *** Payment of interest and principal on convertible bonds ISIN BG2100003156, BSE code: 4IDF On 10 April 2018 the last interest payment of the issue convertible bonds issued by Industrial Holding Bulgaria PLC, ISIN code: BG2100003156 and BSE code: 4IDF, amounting to BGN 1 246 565,37, was be made. On the same date, principal payment amounting to BGN 19 999 600 was made, to the bondholders who did not exercise their right to convert the bonds, held by them, into the corresponding number of shares, thereby the Company's obligations under the bond issue were settled. The increase of the capital of the Company, result of the received applications for conversion of part of the issued bonds into shares, from BGN 77 400 673 to BGN 107 400 643, was filed with the Commercial Register on 29 March 2018, but is not currently registered. As a result, the share issue from the capital increase has not yet been registered with the Central Depository AD. Данета Желева Главен изпълнителен директор Владислава Згурева Директор за връзки с инвеститорите ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-10 14:34:28.0
Описание: Уведомление за паричен дивидент
Компания: Слънчо АД
Слънчо АД оповести УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ.
Дивидентът е гласуван на общото събрание ,проведено на 10-04-2018 г. в Свищов-5250. Дивидентът е в размер на ОБЩО :1120000 за година 2017....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-10 14:29:52.0
Описание: Протокол от Общо събрание на акционерите
Компания: Слънчо АД
Слънчо АД оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 10-04-2018 г.11:30 часа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-10 14:11:47.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Финанс Директ АД
ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР У В Е Д О М Л Е Н И Е от „ФИНАНС ДИРЕКТ” АД, ЕИК 201343299, адрес за кореспонденция: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12, чрез Петър Александров Ангелов – Изпълнителен директор относно: плащане на лихва по облигационна емисия ISIN код BG2100005169 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 100ц, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с настоящото Ви уведомяваме за предстоящо лихвено плащане по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100005169, издадени от „Финанс Директ“ АД, както следва: Сума на лихвата, дължима по една облигация от емисията: 24.93151 евро или 48.76179 лв.; Дата, към която се определя съставът на облигационерите: 05.04.2018 г.; Дата на падеж на лихвата по емисията: 12.04.2018 г. гр. София 10.04.2018г. С уважение: ___________________ Петър Ангелов – Изпълнителен директор ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-09 16:26:14.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Софарма имоти АДСИЦ
Уведомяваме, че с решение на Съвета на Директорите на "Софарма имоти" АДСИЦ, взето на 16.03.2018 г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Лиляна Веселинова Горанова и се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на длъжност Директор за връзка с инвеститорите лицето Иванка Атанасова Панова, считано от 19 март 2018 г., с данни за контакт: Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 11; Тел.: 0889 775 955 Е-поща: vpanova@businesstowers.bg ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-05 16:38:00.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Индустриален Холдинг България АД
ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, Ръководещ Управление “Надзор на инвестиционна дейност” ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД Относно: Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) “Индустриален холдинг България” АД със: Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село"; Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42, Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона; Вписано в ТР при Агенция по вписванията под ЕИК: 121631219; Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Проф. Фритьоф Нансен” 37А, тел. 980 71 01, факс 980 70 72, Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Емилиян Емилов Абаджиев – Изпълнителен директор, заедно и поотделно. Ви уведомяваме за следното: На 05.04.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество по чл. 145 ЗППЦК от следните дружества: 1. ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД Уведомлението касае промяна в правата на глас, носител на които са акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, както следва: Настоящо състояние – 17.30 %; Състояние при предходно уведомление- 21.29 %; Дата, на която правото на глас на лицето e паднало под праговете: 05.04.2018 г. 2. Буллс АД, гр. София Уведомлението касае пасивна промяна в правата на глас, носител на които са акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, както следва: Настоящо състояние – 34.14 % Състояние при предходно уведомление- 38.13 %; Дата, на която правото на глас на лицето e паднало под праговете: 05.04.2018 г. *** On 05.04.2018, Industrial Holding Bulgaria PLC received notifications for disclosure of a shareholding in public company under Art. 145 of POSA from the following companies: 1.VENSIDE ENTERPRISES LIMITED The notification concerns a change of the voting rights attached to shares, issued by Industrial holding Bulgaria PLC, as follows: Resulting situation –17.30 %; Previous notification – 21.29 %; Date on which threshold was crossed: 05.04.2018. 2. Bulls AD, Sofia The notification concerns a change (passive crossing) of the voting rights attached to shares, issued by Industrial holding Bulgaria PLC, as follows: Resulting situation – 34.14 %; Previous notification – 38.13 %; Date on which threshold was crossed: 05.04.2018. Данета Желева Главен изпълнителен директор Владислава Згурева Директор за връзки с инвеститорите ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-05 16:26:00.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Индустриален Холдинг България АД
ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, Ръководещ Управление “Надзор на инвестиционна дейност” ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД Относно: Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 “Индустриален холдинг България” АД със: Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село"; Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42, Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона; Вписано в ТР при Агенция по вписванията под ЕИК: 121631219; Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Проф. Фритьоф Нансен” 37А, тел. 980 71 01, факс 980 70 72, Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Емилиян Емилов Абаджиев – Изпълнителен директор, заедно и поотделно. Ви уведомяваме за следното: На 05.04.2018 г. „Индустриален холдинг България“ АД получи уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014 от ВЕНСАЙД ЕНТЪРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД - лице тясно свързано с лице изпълняващо ръководни функции в „Индустриален холдинг България“ АД, относно сключени сделки, както следва: Вид на сделките: Продажба (Разпореждане) на общо 3 010 000 броя акции, издадени от „Индустриален холдинг България“ АД, ISIN код BG1100019980. Дата на сключване на сделките на „БФБ-София“ АД, Сегмент акции Standard: 03.04.2018 г. Цена за една акция: 1,00 лв. *** On 05.04.2018, Industrial Holding Bulgaria PLC received a notification under Art. 19 of Regulation (EU) No 596/2014 from VENSIDE ENTERPRISES LIMITED - a legal person closely associated with a person discharging managerial responsibilities within Industrial Holding Bulgaria PLC, regarding transactions, as follows: Type of the transactions: Sale (Disposal) of a total of 3 010 000 shares, issued by Industrial Holding Bulgaria PLC, ISIN code BG1100019980. Date of the transactions on BSE-Sofia AD, Standard Equities Segment: 03.04.2018. Price per one share: 1,00 BGN. Данета Желева Главен изпълнителен директор Владислава Згурева Директор за връзки с инвеститорите ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-05 16:10:01.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: М+С хидравлик АД-Казанлък
Съобщение по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. В „М+С Хидравлик“ АД постъпи уведомление от Евгений Узунов, в качеството му на лице с ръководни функции в дружеството. Уведомлението е по чл. 19, § 1 от Регламента относно пазарната злоупотреба. Приложеният файл съдържа информация за сделки, извършени за негова собствена сметка, свързани с акции на „М+С Хидравлик“ АД....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-04-05 14:09:11.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Софарма АД
София, България, 5 април 2018 година – Съгласно изискванията на чл. 148б и чл. 100т от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че за месец март 2018 година “Софарма” АД реализира спад в продажбите си с 10% спрямо същия месец на предходната година в т.ч. 1% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 19% спад на продажбите за износ. През първите три месеца на 2018 година приходите от продажби на продукция се намаляват с 3% спрямо същия период на 2017 година в т.ч. 0,5% ръст на продажбите за вътрешен пазар и 6% спад на продажбите за износ. Моля, на основание чл.100к., ал. 1 от ЗППЦК да дадете публичност на горната информация. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007