ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2019-11-22 11:21:30.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Българска роза АД
Българска роза АД отчита продажби за месец октомври 2019 година в размер на 469 хил.лв. и с натрупване от началото на годината 5442 хил.лв. Българска роза АД обявява неокончателен финансов резултат за м. октомври 2019 година – печалба в размер на 14 хил.лв. и с натрупване от началото на годината – печалба в размер на 76 хил.лв. Българска роза АД обявява прогнози за продажбите през месец ноември 2019 година в размер на 226 хил. лева и с натрупване от началото на годината 5668 хил.лв. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-22 10:51:30.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Стара планина Холд АД-София
Съобщение по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. В Стара планина холд АД постъпи уведомление от Евгений Узунов, в качеството му лице с ръководни функции в дружеството. Уведомлението е по чл. 19, § 1 от Регламента. Приложеният файл съдържа информация за сделки, извършени за негова собствена сметка, свързани с акции на Стара планина холд АД. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-22 10:11:30.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Елхим Искра АД-Пазарджик
ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява приходи от продажби за месец октомври 2019 година в размер на 2 260 хил. лв. и с натрупване от началото на годината в размер на 29 125 хил. лв. ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява неокончателен финансов резултат - загуба за месец октомври 2019 година в размер на 23 хил. лв. Неокончателната брутна печалба (преди облагане с данъци) с натрупване от началото на годината е в размер на 690 хил. лв. ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява прогноза за приходите от продажби за месец ноември 2019 година в размер на 2 500 хил. лв. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-21 17:31:31.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: М+С хидравлик АД-Казанлък
М+С Хидравлик АД обявява продажби за месец октомври 2019 година в размер на 9 584 хил. лева и с натрупване от началото на годината в размер на 95 112 хил. лева. Междинната неокончателна брутна печалба за месец октомври 2019 година е в размер на 1 507 хил. лева и 13 618 хил. лева с натрупване от началото на годината. М+С Хидравлик АД обявява прогноза за приходите от продажби през месец ноември 2019 година в размер на 7 772 хил. лева и 102 884 хил. лева с натрупване от началото на годината. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-21 14:36:32.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Стара планина Холд АД-София
Съобщение по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. В Стара планина холд АД постъпи уведомление от Состра Инженеринг ЕООД, в качеството му на лице, тясно свързано с лице с ръководни функции в дружеството. Уведомлението е по чл. 19, § 1 от Регламента. Приложеният файл съдържа информация за сделки, извършени за нейна собствена сметка, свързани с акции на Стара планина холд АД....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-21 11:11:31.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: БГ АГРО АД
Уведомление за промяна на предмета на дейност на „Канопус Процесинг” ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е „БГ АГРО” АД ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-19 14:08:31.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Слънчо АД
Уведомяваме Ви, че във връзка с изискването на Наредба №2 от 17.09.2013 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа, считано от 18.11.2019 г. „Слънчо” АД има сключен договор и ще разкрива регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез интернет-платформа на „ИНВЕСТОР.БГ” АД, „Бюлетин” с URL: http://investor.bg/bulletin ....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-19 13:59:00.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Слънчо АД
Уведомяваме Ви, че във връзка с изискването на Наредба №2 от 17.09.2013 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа, считано от 14.11.2019 г. „Слънчо” АД има сключен договор и ще разкрива регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез интернет-платформа на „ИНВЕСТОР.БГ” АД, „Бюлетин” с URL: http://investor.bg/bulletin....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-19 10:57:40.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Доверие Обединен Холдинг АД
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2019 г. на английски език...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-19 10:06:58.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Атоменергоремонт АД Козлодуй
Атоменергоремонт АД-Козлодуй оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-19 09:35:29.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Херти АД
Публикувано уведомление за финановото състояние на консолидирана база за трето тримесечие на 2019 г. на английски език...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-18 17:51:36.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Софарма Трейдинг АД
Уважаеми дами и господа, На основание чл. Чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК във връзка с. чл. 24 от Наредба 2 на КФН Ви уведомяваме следното: Публичното предлагане приключи при следните резултати: - Дата на приключване на публичното предлагане – 13.11.2019 г.; - Общ брой издадени права – 32 905 009; - Общ брой предложени за записване акции – 1 371 042; - Брой записани и платени акции – 1 371 041; - Сума, получена от записаните и платени акции по набирателната сметка, открита в „Експресбанк“ АД – 9 391 630.85 лева; - Разходи по публичното предлагане – размер на комисионните, възнагражденията и други разходи по публичното предлагане до момента – 27 476 лева. Емитентът и обслужващият инвестиционен посредник „ЕЛАНА трейдинг“ АД не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при търгуване на правата и записването на акциите. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-18 14:18:03.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
В съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2, с настоящото Ви уведомяваме за успешното приключване на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-18 11:31:34.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД
Уведомление за плащане ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-18 10:51:46.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД
Уведомление за плащане ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-15 13:01:39.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Грийнхаус Пропъртис АД
Шесто лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100017164...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-15 10:31:38.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Стара планина Холд АД-София
Съобщение по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. В Стара планина холд АД постъпи уведомление от Васил Велев, в качеството му лице с ръководни функции в дружеството. Уведомлението е по чл. 19, § 1 от Регламента. Приложеният файл съдържа информация за сделки, извършени за негова собствена сметка, свързани с акции на Стара планина холд АД. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-14 17:41:41.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Първа Инвестиционна Банка АД
На основание чл. 100ш, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗППЦК и наредбите по прилагането му, Ви уведомяваме, че на 14.11.2019 г. с вписване № 20191114111154 в Търговския регистър и регистъра за ЮЛНЦ към Агенция по вписванията беше вписана промяна в Управителния съвет на Банката, а именно заличаването на г-жа Севдалина Иванова Василева като член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банката. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-14 15:51:40.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Софарма АД
“Софарма“ АД уведомява, че на 12 ноември, с участието на Негово превъзходителство Евгени Стойчев, посланик на Р България в Молдова, беше открит новият склад на едро и административен корпус на „Софарма“ АД в Кишинев с площ от над 5 000 кв. м. РЗП. Складът ще осигури 75 нови работни места и ще обслужва дейността по дистрибуция на фармацевтични продукти и други продукти, свързани със здравето на „Софарма“ АД в Молдова, като централизацията ще доведе до по-голяма ефективност и оптимизация на процесите. Следвайки намеренията си за разрастване на дейността на компанията в Молдова, на 13 ноември „Софарма“ АД приключи и сделката по изкупуването на 29% от капитала на РАП Фарма Интернешънъл, с което делът ни достигна 80%. В дружеството беше назначен и нов изпълнителен директор г-н Виктор Томша, млад и перспективен специалист с икономическо образование и професионален опит в големи европейски компании. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-11-14 15:12:09.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Холдинг Кооп-Юг АД
Холдинг Кооп-Юг АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007