ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2018-06-11 17:05:43.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Елана Агрокредит АД
Уведомяваме Ви, че на 08.06.2018 г. беше извършено предварително погасяване на главниците, дължими до края на календарната 2018 г., съгласно Договора за кредит за финансиране на инвестиции между „ЕЛАНА Агрокредит“АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД от 18.04.2016 г. Общият размер на погашението възлиза на 1 293 336 лв., като плащането е извършено със собствени средства на „ЕЛАНА Агрокредит“АД, набрани от успешно приключилото увеличение на капитала на Дружеството. На 07.06.2018 г. „ЕЛАНА Агрокредит“ АД подаде искане за предплащане на Транш В по Договора за заем с Европейската банка за възстановяване и развитие от 17.04.2014 г. Съгласно условията на договора, Дружеството може да извърши предплащането на цялата останала главница на стойност от 1 629 581.22 евро (при лихва от 3.75%) само и единствено на датата на падежа на следващото дължимо плащане, т.е. на 15.07.2018 г. Погасяването ще бъде извършено със собствени средства на „ЕЛАНА Агрокредит“АД, набрани от успешно приключилото увеличение на капитала на Дружеството....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-11 16:55:34.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Елана Агрокредит АД
Уведомяваме Ви, че на 08.06.2018 г. беше извършено предварително погасяване на главниците, дължими до края на календарната 2018 г., съгласно Договора за кредит за финансиране на инвестиции между „ЕЛАНА Агрокредит“АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД от 18.04.2016 г. Общият размер на погашението възлиза на 1 293 336 лв., като плащането е извършено със собствени средства на „ЕЛАНА Агрокредит“АД, набрани от успешно приключилото увеличение на капитала на Дружеството. На 07.06.2018 г. „ЕЛАНА Агрокредит“ АД подаде искане за предплащане на Транш В по Договора за заем с Европейската банка за възстановяване и развитие от 17.04.2014 г. Съгласно условията на договора, Дружеството може да извърши предплащането на цялата останала главница на стойност от 1 629 581.22 евро (при лихва от 3.75%) само и единствено на датата на падежа на следващото дължимо плащане, т.е. на 15.07.2018 г. Погасяването ще бъде извършено със собствени средства на „ЕЛАНА Агрокредит“АД, набрани от успешно приключилото увеличение на капитала на Дружеството....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-08 17:16:26.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Они Холдингс АД
Дружеството временно ще използва сайта www.sofiafinance.bg за публикуване на отчети, покани за общи събрания и други до стартиране на собствен сайт....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-08 14:43:11.0
Описание: Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
Компания: Бианор Холдинг АД-София
Бианор Холдинг АД-София публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 24-07-2018г. от 11:00 часа в София - 1712 , бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2 , с дневен ред:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г. 2. Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет и заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. 4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г. 5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Предвид финансовата загуба на Дружеството за 2017 г. в размер на 237 952,02 лв., Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба, а загубата да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години. 6. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., по предложение на Одитния комитет. Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. 8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г. 9. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. 10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 2 (две) години, считано от датата на вписване на решението на ОСА в Търговския регистър

Телефон за информация: +359 2 460 4200 ....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-08 11:08:57.0
Описание: Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД
ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-08 10:26:46.0
Описание: Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Компания: Феърплей Пропъртис АДСИЦ
Феърплей Пропъртис АДСИЦ оповестява Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2017г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-08 10:22:49.0
Описание: Протокол от Общо събрание на акционерите
Компания: Интерскай АД
Интерскай АД-Лесново оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 07-06-2018 г.13:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-08 09:27:51.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Винзавод АД
Винзавод АД-Асеновград оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-08 09:17:54.0
Описание: Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Винзавод АД
Винзавод АД-Асеновград оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-07 10:30:45.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Феникс Капитал Холдинг АД
Феникс Капитал Холдинг оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-06 16:32:22.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Сток Плюс АД
Сток Плюс АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-06 14:10:39.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Фаворит Холд АД-София
Фаворит Холд АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-06 13:43:17.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Кнезим АД
Кнезим АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-06 11:45:02.0
Описание: Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Фаворит Холд АД-София
Фаворит Холд АД-София оповестява Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-05 17:57:52.0
Описание: Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Компания: Българска фондова борса-София
Българска фондова борса-София АД публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 18-06-2018 г. от10:00 часа в София - 1000 пл."България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 с дневен ред:

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД НА 18.06.2018 г. Съветът на директорите на “Българска фондова борса – София” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул.”Три уши” № 6, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 18.06.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София, пл."България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г. 2. Приемане на Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. 3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. 4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г. 5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г. 6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София ” АД за 2017 г. 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса – София” АД, реализирана през 2017 г. Проект за решение – Реализираната печалба за 2017 г. след облагане с данъци е в размер на 206 233.14 лева (двеста и шест хиляди двеста тридесет и три лева и четиринадесет стотинки) лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната печалба за 2017 г., в размер на 103 116.57 (сто и три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет седем стотинки) лева да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0.01566 лв. на всяка акция. Останалите 50 %, в размер на 103 116.57 (сто и три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет седем стотинки) лева, се отнасят към фонд „Резервен”. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновете на ”Банка ДСК...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-05 17:47:53.0
Описание: Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
Компания: Българска фондова борса-София
Българска фондова борса-София АД публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 18-06-2018г. от 10:00 часа в София - 1000, пл."България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 , с дневен ред:

АКТУАЛИЗИРАНА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ” АД НА 18.06.2018 г. Съветът на директорите на “Българска фондова борса – София” АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул.”Три уши” № 6, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 18.06.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София, пл."България" № 1, в Административната сграда на НДК, зала № 13 /залата на "Софийска стокова борса" АД/, при следния дневен ред и предложения за решения: 1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г. 2. Приемане на Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема Доклада за прилагането на политиката на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2017 г., съставляващ самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. 3. Приемане на отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 г. 4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г. 5. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г. 6. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г., на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г. и на доклад на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г. Проект за решение – Общото събрание приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на „Българска фондова борса – София” АД за 2017 г., годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на „Българска фондова борса – София” АД през 2017 г. и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет на „Българска фондова борса – София ” АД за 2017 г. 7. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на „Българска фондова борса – София” АД, реализирана през 2017 г. Проект за решение – Реализираната печалба за 2017 г. след облагане с данъци е в размер на 206 233.14 лева (двеста и шест хиляди двеста тридесет и три лева и четиринадесет стотинки) лева. Общото събрание приема предложението на Съвета на директорите 50 % от нетната печалба за 2017 г., в размер на 103 116.57 (сто и три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет седем стотинки) лева да се разпредели като дивидент на акционерите или по 0.01566 лв. на всяка акция. Останалите 50 %, в размер на 103 116.57 (сто и три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет седем стотинки) лева, се отнасят към фонд „Резервен”. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар” АД, дивидентът ще се изплаща както следва: за акционерите, които имат открити клиентски сметки при инвестиционни посредници – чрез съответния инвестиционен посредник; за акционерите без сметки при инвестиционни посредници – чрез клоновет...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-04 17:52:21.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Алтерко АД
Алтерко АД ЕИК оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-04 17:37:30.0
Описание: Протокол от Общо събрание на акционерите
Компания: Сток Плюс АД
Сток Плюс АД оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 04-06-2018 г.11:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-04 16:33:12.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Би Джи Ай Груп АД
С настоящото ви уведомяваме, че на 03.06.2018 г., с вписване под № 20180603115646 по партидата на „АБ1“ ЕООД са вписани следните обстоятелства: Договор за покупко - продажба на дружествени дялове, по силата на който „БИ ДЖИ АЙ ИМО“ ЕАД /дъщерно дружество на „БИ ДЖИ АЙ ГРУП“ АД/ е извършило продажба на всички притежавани 407 000 (четиристотин и седем хиляди) дружествени дяла, с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всеки, представляващи 100% от капитала на „АБ1“ ЕООД, ЕИК 201793798, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район „Възраждане“, ул. „инж. Иван Иванов“ №70, вх. Б, ет. 3, на ДИКЕНС ОГЕНЕРУЕМУ САНОМИ, гражданин на Нигерия, роден на 30.07.1977 г., във Вари, Нигерия, за цена в размер на 407 000 лв. (четиристотин и седем хиляди лева); Нов едноличен собственик на капитала на „АБ1“ ЕООД, ЕИК 201793798 е ДИКЕНС ОГЕНЕРУЕМУ САНОМИ. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-06-04 16:22:53.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Авто Юнион АД
уведомление - първо лихвено плащане по корпоративни облигации, ISIN BG2100025126 ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007