ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2018-08-07 12:30:30.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: 235 Холдингс АД
235 Холдингс АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-07 11:13:52.0
Описание: Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Компания: Феърплей Пропъртис АДСИЦ
Феърплей Пропъртис АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-06 16:49:42.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ
С вписване в Търговския регистър под номер 20180713095158 е увеличен капитала на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ от 978 301 лева на 1 378 297 лева, чрез издаване на 399 996 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лев всяка една акция....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-08-01 17:02:15.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Прайм Пропърти БГ АДСИЦ
С пет сделки, четири извършени на БФБ-София АД и една - извънборсово, с дати на сетълмент 11.07. и 16.07.2018 г., "Ес Ви Ес" АД, ЕИК 121109937, придоби 173 995 бр. акции от капитала на "Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ, с което размерът на участието му нараства на 21,30%. "Ес Ви Ес" АД е член на съвета на директорите на "Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-31 17:23:07.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Индъстри дивелъпмънт холдинг АД
Индъстри дивелъпмънт холдинг АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-31 16:15:28.0
Описание: Уведомление за паричен дивидент
Компания: Зенит имоти АДСИЦ
Зенит имоти АДСИЦ оповести УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ.
Дивидентът е гласуван на общото събрание ,проведено на 27-06-2018 г. в Пловдив-4000. Дивидентът е в размер на ОБЩО :8052.16 за година 2017....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-31 15:08:52.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Нео Лондон Капитал АД
Нео Лондон Капитал АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-31 12:00:18.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Симат АД
Симат АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-31 11:40:33.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: ФС Холдинг АД
Уведомяваме Ви че на 25/07/2018 година, "ФС холдинг"АД ,гр.Дупница е продал 126272 броя акции.Прилагаме Потвърждение относно сключената сделка....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-30 19:23:14.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Северкооп Гъмза Холдинг АД-София
Северкооп Гъмза Холдинг АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-30 19:10:35.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Каучук АД
Каучук АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-30 18:43:13.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Заводски строежи-Девня АД
Заводски строежи-Девня АД-Девня оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-30 18:33:27.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Специализирани логистични системи АД
Специализирани логистични системи АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-30 18:13:14.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Захарни заводи АД
Захарни заводи АД-Горна Оряховица оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-30 17:13:56.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Параходство Българско речно плаване АД-Русе
Параходство Българско речно плаване АД-Русе оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-30 16:44:48.0
Описание: Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем
Компания: Българо-Американска Кредитна Банка АД
Шестмесечен отчет за период 01-01-2018 представи ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София -- 30-06-2018....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-30 16:43:31.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на банка
Компания: Българо-Американска Кредитна Банка АД
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-30 16:39:56.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Монбат АД
Монбат АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-30 16:38:42.0
Описание: Тримесечен отчет на банка
Компания: Българо-Американска Кредитна Банка АД
ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-07-30 16:38:22.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Приморско клуб ЕАД
Приморско клуб ЕАД-Приморско оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007