ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2019-02-21 21:37:29.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Спиди ЕАД
Спиди АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-14 13:12:15.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: СЛС Имоти АДСИЦ
Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-14 13:01:22.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Алкомет АД
На основание чл. 100ш, ал 1 т. 2 и чл. 100ш ал. 2 от Закона за Публично Предлагане на Ценни Книжа (ЗППЦК), на 13.02.2019 в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията е вписано обявление за промени в състава на Управителния Съвет на Алкомет АД. Промените се състоят във вписване на нов член на Управителния Съвет – Г-н Мехмет Емрах Сазак. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-13 14:57:53.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Стройинвест холдинг АД
На 13.02.2019 г. са продадени притежаваните от "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД 78279 броя акции от капитала на "Климатех" АД, ЕИК 836143741, съгласно Предварителен договор за продажба на акции от 21.01.2019 г. при условията, посочени в Мотивирания доклад на Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 20.11.2018 г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-13 09:46:22.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Браво Пропърти фонд АДСИЦ
Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК за публично предлагане на ценни книжа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-12 12:43:30.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Булленд Инвестмънтс АДСИЦ
Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-12 10:49:11.0
Описание: Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Компания: ВИПОМ АД
ВИПОМ АД публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 15-03-2019 г. от10:00 часа в Видин-3700 ул Цар Иван Асен ІІ № 9 с дневен ред:

Съветът на директорите на "Випом" АД - гр.Видин, на основание чл.223 ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, което да се проведе на 15.03.2019 г. от 10:00 ч. в административната сграда на дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 29.03.2019 г. от 10:00 ч. на същото място, при следния дневен ред и предложение за решение по единствената точка от него: 1. Промени в Съвета на директорите на "Випом" АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "Випом" АД освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев и на тяхно място избира Иван Петров Ревалски и "Милк комерсиал" ЕООД с ЕИК 130936999 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание - лично или чрез упълномощен представител. Общият брой на издадените от дружеството акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 299 120 (двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет) броя безналични поименни акции с право на глас. Всички издадени акции са от един клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б ал.1 от ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за заседанието, което ще се проведе на 15.03.2019г., е 01.03.2019г. и само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да гласуват на него. Съгласно чл.118, ал.1, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Випом" АД, могат да заявят включването на въпроси и/или да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър същите се смятат включени в предложения дневен ред. Краен срок за упражняване на тези права е 28.02.2019 г. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Акционерите имат правото да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредите на Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юрид...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-11 14:14:39.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: 235 Холдингс АД
Във връзка с продажба на акции от капитала на дружество, делът на притежаваните акции на 235 Holdings Limited се е намалил от 64.75% на 58.95% към 06.02.2019 г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-11 12:54:39.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Доверие Обединен Холдинг АД
Вписано намаление на капитала на Ритон П АД - дъщерно дружество на Доверие - обединен холдинг АД ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-08 20:49:46.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Топлофикация-Враца ЕАД
Уведомление за лихвeно плащане ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-08 17:25:19.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Винъс АД
На основание чл. 148б от ЗППЦК и във връзка с уведомления по чл. 145 от ЗППЦК от лицата Теодорос Пападопулос и Панайотис Папутсакис, получени от Дружеството на 05.02.2019 г., Ви уведомявам за промени в правото на глас на акционерите в капитала на „Винъс” АД. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-08 17:04:47.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Джи Пи Ес Контрол ЕАД
Лихвено и главнично плащане по корпоративна емисия облигации ISIN BG2100001119 ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-08 09:56:29.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Риъл Булленд АД
Уведомление по чл.148б...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-07 19:44:51.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: ТЕЦ-Бобов дол ЕАД
Уведомление за лихвено плащане по облигация ISIN: BG2100005128 с падеж 05.4.2018 г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-07 15:48:31.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Браво Пропърти фонд АДСИЦ
Промяна на банка -депозитар ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-06 21:04:54.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Трейс Груп Холд АД
"Трейс Груп Холд" АД придоби "Виор Велика Морава" ООД...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-06 19:29:51.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Трейс Груп Холд АД
"Трейс Груп Холд" АД подписа договор за ремонт на улици в град Вършец...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-06 16:52:48.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Инфра Холдинг АД
I. „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175443402 уведомява своите акционери и всички заинтересовани лица, че „ИНФРА РОУДС” ЕООД, ЕИК 202062878, дъщерно дружество на „ИНФРА ХОЛДИНГ” АД, по смисъла на чл. 277, ал. 3 от Търговския закон, сключи 4 /четири/ Договора за СМР, както следва: • Договор за възлагане на обществена поръчка № 9/2019 г. с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец - общински път MON 1092ЛН-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /HI- 812/ и общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, по 2 обособени позиции“, за Обособена позиция № 1 - „Реконструкция н рехабилитация на общински път MON 1092ЛН-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци ЯН-812/ от км 0+000 до км 6+175 с обща дължина 2951,32 м“.“ на обща стойност 2 198 608,84 (словом: два милиона сто деветдесет и осем хиляди шестстотин и осем лева и осемдесет и четири стотинки) лева без ДДС, съответно 2 638 330,61 (словом: два милиона шестстотин тридесет и осем хиляди триста и тридесет лева и шестдесет и една стотинки) лева с ДДС. • Договор за възлагане на обществена поръчка № 10/2019 г. с предмет: „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Реконструкция н рехабилитация на част от общинската пътна мрежа в община Вършец - общински път MON 1092/Ш-812/ Вършец - кв. Заножене - Спанчевци /III- 812/ и общински път MON3097 /MON1092/ кв. Заножене - м. Водопада“, по 2 обособени позиции“, за Обособена позиция № 2 - „Реконструкция и рехабилитация на общински път MON3Q97 /MON1Q92/ кв. Заножене - м. „Водопада“ от км 0+000 до км 1+835 с обща дължина 1835 м“. на обща стойност 1 052 144,15 (словом: един милион петдесет и две хиляди сто четиридесет и четири лева и петнадесет стотинки) лева без ДДС, съответно 1 262 572,98 (словом: един милион двеста шестдесет и две хиляди петстотин седемдесет и два лева и деветдесет и осем стотинки) лева с ДДС. С ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, със седалище и адрес на управление: гр. Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 10, БУЛСТАТ/ЕИК 000320655 , представлявана от инж. Иван Михайлов Лазаров - Кмет, и Гл. Счетоводител - Красимира Стефанова Тачева. • Договор за строително монтажни работи с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Инженерна инфраструктура (ВиК) мрежи на м. „бул.Сливница“ в участъка между ул. „Луи Пастьор“ и ул. „Минск“, район „Люлин“ – III етап, I-ви подетап и II-ри подетап”, уникален номер в Регистъра на АОП 01263-2018-0006“ на обща стойност 1 624 599,55 ( един милион шестстотин двадесет и четири хиляди петстотин деветдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки) лева, без включен ДДС и 1 949 519,46 (един милион деветстотин четиридесет и девет хиляди петстотин и деветнадесет лева и четиридесет и шест стотинки) лева, с включен ДДС. • Договор за строително монтажни работи с предмет: "Основен ремонт / реконструкция на Куклен театър бул. „Янко Сакъзов” № 17-19, район „Оборище” на обща стойност 429 000.00 лв. /четиристотин двадесет и девет хиляди лева/ без ДДС или 514 000.00 лв. /петстотин и четиринадесет хиляди лева/ с ДДС . със СТОЛИЧНА ОБЩИНА, с адрес: гр.София, ул. „Московска” № 33, с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от Тодор Вълков Чобанов – зам. кмет на Столична община. гр. София Представляващ:_______________________________ 06.02.2019 г. /Антон Василев Божков -/Изпълнителен член и Председател на Съвета на директорите на "ИНФРА ХОЛДИНГ" АД / ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-06 16:05:03.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Трейс Груп Холд АД
"Трейс Груп Холд" АД придоби "Виор Велика Морава" ООД...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-02-06 12:54:52.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Загора Фининвест АД
Загора Фининвест АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007