ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2019-03-29 15:26:21.0
Описание: Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Симат АД
Симат АД-Габрово оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-25 17:34:21.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
Резюме на междинният доклад за дейността за четвъртото тримесечие на 2018г на английски език ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-25 17:31:12.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Зенит Инвестмънт Холдинг АД
уведомление относно получени в дружеството уведомления по реда на чл. 145 и 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка със задължението на дружеството по чл. 148б от същия закон ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-25 15:07:52.0
Описание: Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Трансстрой-Бургас АД
Трансстрой-Бургас АД оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-25 14:07:45.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД
На 25.03.2019 г. в Инвестиционна компания Галата АД е получено уведомление по чл.145 ЗППЦК от УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД за значително дялово участие от 5,06 %. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-25 12:11:51.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Монбат АД
уведомление ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-22 17:06:18.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Доверие Обединен Холдинг АД
На 22.03.2019 г. приключи сетълментът на сделката за придобиването на 3 173 751 броя акции или 63.8865% от капитала на Moldindconbank S A...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-22 16:06:18.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Стара планина Холд АД-София
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2019 г. и прогнози за продажбите към 31.03.2019 г., се казва в публикуваното писмо. Консолидираните продажби за първите два месеца на 2019 година бележат повишение с 2.25% в сравнение с продажбите в началото на 2018 година. Предвиждаме продажбите за първото тримесечие на 2019 година да бъдат с 1.66% по-ниски спрямо същия период на 2018 година. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-22 11:49:10.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Форуком Фонд Имоти АДСИЦ
Уведомление по чл.100ш от ЗППЦК...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-22 11:21:20.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
Хидравлични елементи и системи АД отчита продажби за месец февруари в размер на 5868 хил. лева, което представлява ръст от 14,17% в сравнение с началото на 2018 година. Хидравлични елементи и системи АД обявява неокончателен финансов резултат за февруари 2019 година – брутна печалба в размер 609 хил. лева. Хидравлични елементи и системи АД обявява прогнози за продажбите през месец март 2019 година в размер на 6200 хил. лева, с което ще достигне ръст на продажбите с натрупване от началото на годината 12,54% в сравнение със същия период на миналата година....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-22 11:02:28.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Север Холдинг АД-София
Становище на СД на "Север-Холдинг" АД относно внесено от "ЗОРА 2005" ЕООД търгово предложение по чл.149,ал.1 и ал.6 от ЗППЦК....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-21 18:46:17.0
Описание: Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Тодоров АД
Тодоров АД оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-21 16:17:41.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Електрометал АД-Пазарджик
Електрометал АД-Пазарджик оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-21 16:16:43.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Българска роза АД
Българска роза АД отчита продажби за месец февруари 2019 година в размер на 227 хил.лв. и с натрупване от началото на годината 399 хил.лв. Българска роза АД обявява неокончателен финансов резултат за м. февруари 2019 година – загуба в размер на 64 хил.лв. Българска роза АД обявява прогнози за продажбите през месец март 2019 година в размер на 260 хил. лева и с натрупване от началото на годината 659 хил.лв. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-21 15:41:20.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Специализирани логистични системи АД
Лихвено плащане по емисия облигации с ISIN BG2100004170...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-21 15:21:19.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Елхим Искра АД-Пазарджик
ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява приходи от продажби за месец февруари 2019 година в размер на 3 079 хил. лв. и с натрупване от началото на годината в размер на 6 832 хил. лв. ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява неокончателна брутна печалба (преди облагане с данъци) за месец февруари 2019 година в размер на 85 хил. лв. и с натрупване от началото на годината в размер на 197 хил. лв. ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява прогноза за приходите от продажби за месец март 2019 година в размер на 3 150 хил. лв. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-21 14:17:37.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Загора Фининвест АД
Загора Фининвест АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-21 14:01:20.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Кораборем. завод Одесос АД-Варна
На проведеното на 21.03.2019 г. заседание на Съвета на директорите на КРЗ “Одесос” АД беше разгледан и приет годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. В тази връзка уведомяваме всички заинтересувани, че печалбата след облагане с данъци на КРЗ “Одесос” АД за 2018 г. е в размер на 1244 хил. лв. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-21 10:46:17.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Светлина АД-Сливен
Становище по чл.151 ал.5 от ЗППЦК от СД на Светлина-АД...
Пълен текст на новината......

Дата: 2019-03-20 18:16:23.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Топлофикация Русе ЕАД
Уведомление лихвено плащане 10-то 27.02.2019г....
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007