ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2017-04-27 13:29:33.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Фазан АД-Русе
Фазан АД-Русе оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 16:01:53.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 16:01:31.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Капман Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ КАПМАН КАПИТАЛ към дата 31-03-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 16:00:04.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: Алфа Асет Мениджмънт ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ АЛФА ИЗБРАНИ АКЦИИ към дата 31-03-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 15:59:44.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Капман Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ КАПМАН ФИКС към дата 31-03-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 15:59:16.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Селект Асет Мениджмънт ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 15:57:46.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: Алфа Асет Мениджмънт ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ АЛФА ИНДЕКС ИМОТИ към дата 31-03-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 15:55:12.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: Алфа Асет Мениджмънт ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ АЛФА SOFIX ИНДEКС към дата 31-03-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 15:25:02.0
Описание: Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Компания: Зенит Агрохолдинг АД-София
Зенит Агрохолдинг АД-София публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 16-05-2017 г. от11:00 часа в София-1111 кв. “Гео Милев” ул. “Постоянство” № 67Б, вх. А, Заседателната зала, с дневен ред:

Съветът на директорите на “ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ”АД - София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.05.2017г. от 11,00ч. в гр. София, кв. “Гео Милев” ул. “Постоянство” № 67Б, вх. А, Заседателната зала, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2016г.; предложение за решение – ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2016г. 2. Приемане на одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклад на регистрирания одитор за същия период; предложение за решение – ОСА приема одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклад на регистрирания одитор за същия период. 3. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период; предложение за решение – ОСА приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период. 4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016г.; предложение за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016г. 5. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му; предложение за решение – ОСА избира нов Одитен комитет по препоръка на Председателя на Съвета на директорите и и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му; ; 6. Приемане на правила за работа на одитния комитет; предложение за решение – ОСА приема правила за работа на одитния комитет, предложени от Съвета на директорите. 7. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.; предложение за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г. 8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016г.; предложение за решение – ОСА приема предложението на СД печалбата на Дружеството за финансовата 2016г. в размер на 87 728,39 лв и неразпределена печалба от 2014г в размер на 1682,65 лв. или общо сумата в размер на 89 411,04 да бъде за делена за разпределение на дивидент за акционерите. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,36 лв за една акция. 9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.; предложение за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. 10. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2017год. по препоръка на одитния комитет; предложение за решение - ОСА по препоръка на одитния комитет избират за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2017г. одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, чрез регистрирания одитор Илиана Порожанова. Материалите по дневния ред на Общото събрание са публикувани на http: zenit-bg.com и са на разположение на акционерите всеки делничен ден от 10.00 до 16.00ч. на адрес гр. София, ул.”Постоянство” № 67Б и при поискване им се предоставят безплатно...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 15:05:54.0
Описание: Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
Компания: Зенит Агрохолдинг АД-София
Зенит Агрохолдинг АД-София публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 16-05-2017г. от 11:00 часа в София-1111, кв. “Гео Милев” ул. “Постоянство” № 67Б, вх. А, Заседателната зала, с дневен ред:

Съветът на директорите на “ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ”АД - София, на основание чл. 223 от ТЗ, свиква годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.05.2017г. от 11,00ч. в гр. София, кв. “Гео Милев” ул. “Постоянство” № 67Б, вх. А, Заседателната зала, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклада за дейността на дружеството за 2016г.; предложение за решение – ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2016г. 2. Приемане на одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклад на регистрирания одитор за същия период; предложение за решение – ОСА приема одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклад на регистрирания одитор за същия период. 3. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период; предложение за решение – ОСА приема доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период. 4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016г.; предложение за решение – ОСА приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за дейността му през 2016г. 5. Избор на нов Одитен комитет и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му; предложение за решение – ОСА избира нов Одитен комитет по препоръка на Председателя на Съвета на директорите и и определяне на броя, мандата и възнаграждението на членовете му; ; 6. Приемане на правила за работа на одитния комитет; предложение за решение – ОСА приема правила за работа на одитния комитет, предложени от Съвета на директорите. 7. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.; предложение за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г. 8. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2016г.; предложение за решение – ОСА приема предложението на СД печалбата на Дружеството за финансовата 2016г. в размер на 87 728,39 лв и неразпределена печалба от 2014г в размер на 1682,65 лв. или общо сумата в размер на 89 411,04 да бъде за делена за разпределение на дивидент за акционерите. Акционерите следва да получат брутен дивидент в размер на 0,36 лв за една акция. 9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г.; предложение за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016г. 10. Избор на регистриран одитор на дружеството за финансовата 2017год. по препоръка на одитния комитет; предложение за решение - ОСА по препоръка на одитния комитет избират за регистриран одитор на дружеството за финансовата 2017г. одиторско предприятие „Одит Виктори Груп” ООД, чрез регистрирания одитор Илиана Порожанова.

Телефон за информация: +3592-965-45-36....
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 14:56:18.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Варчев Мениджинг Компани ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на Варчев Балансиран Фонд към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 14:47:56.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Варчев Мениджинг Компани ЕАД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на Варчев Високодоходен Фонд към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 14:45:02.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН ЕАД
Уведомление за лихвено плащане ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 14:05:25.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Пи Ар Си АДСИЦ
Относно: Разкриване на придобито дялово участие в Дружеството ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:56:07.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Златен лев Капитал АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "Златен лев" към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:53:16.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Златен лев Капитал АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ "Златен лев Индекс 30" към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:50:17.0
Описание: Протокол от Общо събрание на акционерите
Компания: ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ
ДЕЛТА КРЕДИТ АДСИЦ оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 31-03-2017 г.11:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:37:19.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Конкорд Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ Стандарт Инвестмънт Международен Фонд към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:35:57.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Конкорд Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2017-04-03 13:34:14.0
Описание: Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа
Компания: УД Конкорд Асет Мениджмънт АД
Емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа на ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд към дата 03-04-2017г. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007