ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2018-11-19 15:09:50.0
Описание: Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем
Компания: Елана финансов холдинг ЕАД
Шестмесечен отчет за период 01-01-2018 представи Елана Финансов холдинг АД -- 30-09-2018....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-02 12:41:14.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Синтетика АД
Лихвено и главнично плащане по корпоративна емисия облигации ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-02 11:37:39.0
Описание: Протокол от Общо събрание на акционерите
Компания: Трансстрой-Бургас АД
Трансстрой-Бургас АД оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 31-10-2018 г.10:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-02 11:03:48.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Феърплей Пропъртис АДСИЦ
"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ започва изплащането на дивидент за 2017г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-02 10:01:16.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Топлофикация-Враца ЕАД
Топлофикация-Враца ЕАД-Враца оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-01 21:31:23.0
Описание: Протокол от Общо събрание на акционерите
Компания: Еврохолд България АД
Еврохолд България АД-София оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 29-10-2018 г.11:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-01 18:21:24.0
Описание: Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Компания: Алтерко АД
Алтерко АД-София публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 05-12-2018 г. от11:00 часа в 1407 гр. София 1407, р-н „Лозенец“, бул. „Черни Връх“ № 103 с дневен ред:

1. Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК 2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД за продажба на 100% от участието си (пряко или непряко) в капитала на дъщерните си дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) на LINK Mobility ASA, Org. number 984066910, Langkaia 1, NO-0150 Oslo (“LINK”) 3. Приемане на решение за извършване на промени в броя и персоналния състав на Съвета на директорите; 4. Приемане на изменения в Устава на Дружеството ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-01 16:22:18.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Ексклузив Пропърти АДСИЦ
Уведомление чл. 17 Регламент 596...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-01 15:36:26.0
Описание: Протокол от Общо събрание на акционерите
Компания: 235 Холдингс АД
235 Холдингс АД-София оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 30-10-2018 г.11:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-01 14:16:14.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Специализирани логистични системи АД
Лихвено плащане по корпоративна емисия облигации...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-01 14:01:15.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Софарма АД
“Софарма“ АД уведомява, че на 31 октомври 2018г. в резултат на разпределяне на бонус акции на служителите по случай 85-годишния юбилей на “Софарма” АД, Дружеството прехвърли на служителите си 500 собствени акции представляващи 0.0004% от капитала на Дружеството. Общият брой на обратно изкупените акции след това прехвърляне е 8 836 366, представляващи 6.56% от акционерния капитал на Дружеството. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-01 13:46:53.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Химснаб България
Получено Уведомление по чл.145 от ЗППЦК за промяна в дялово участие ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-01 13:06:17.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Ломско пиво АД
уведомление ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-01 13:00:54.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Еуротерра България АД
уведомление...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-01 12:56:03.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Биоиасис
Уведомление...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-01 11:36:20.0
Описание: Уведомление за паричен дивидент
Компания: Корадо-България АД-Стражица
Корадо-България АД-Стражица оповести УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПАРИЧЕН ДИВИДЕНТ.
Дивидентът е гласуван на общото събрание ,проведено на 31-10-2018 г. в Стражица-5150. Дивидентът е в размер на ОБЩО :1316861.40 за година 2018....
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-01 11:16:16.0
Описание: Протокол от Общо събрание на акционерите
Компания: Корадо-България АД-Стражица
Корадо-България АД-Стражица оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 31-10-2018 г.10:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-11-01 10:34:41.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Индустриален Холдинг България АД
ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, Ръководещ Управление “Надзор на инвестиционна дейност” ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ АД Относно: Уведомление “Индустриален холдинг България” АД със: Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село"; Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42, Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона; Съд, номер и партида на вписването в търговския регистър: вписан в търговския регистър на Софийски градски съд по партида N 11, том 1, регистър I А, страница 62 по Ф.Д. N 13081/1996 година; Вписано в ТР при Агенция по вписванията под ЕИК: 121631219; Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Фритьоф Нансен” 37А, тел. 980 71 01, факс 980 70 72, Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Емилиян Емилов Абаджиев – Изпълнителен директор, заедно и поотделно. Ви уведомяваме за следното: През октомври 2018 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.10.2018 г.) 141 200 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,979 лв. за акция. Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.10.2018 г. е 3 026 370 броя акции. In October 2018, in relation with the decision for share buyback, Industrial Holding Bulgaria PLC has acquired (with the settlement being closed as at 31 October 2018) 141 200 own shares at a weighted average price per share BGN 0,979. The total number of own shares the Company possesses as at 31 October 2018 is 3 026 370 shares. Данета Желева Главен изпълнителен директор Венелин Петков Директор за връзки с инвеститорите ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-10-31 18:10:16.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Верея тур АД
Верея тур АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2018-10-31 18:09:19.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: ПАРК АДСИЦ
Уведомление за внесено търгово предложение ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007