ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Елана Агрокредит АД 11/06/2018 17:05:43
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомяваме Ви, че на 08.06.2018 г. беше извършено предварително погасяване на главниците, дължими до края на календарната 2018 г., съгласно Договора за кредит за финансиране на инвестиции между „ЕЛАНА Агрокредит“АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД от 18.04.2016 г. Общият размер на погашението възлиза на 1 293 336 лв., като плащането е извършено със собствени средства на „ЕЛАНА Агрокредит“АД, набрани от успешно приключилото увеличение на капитала на Дружеството. На 07.06.2018 г. „ЕЛАНА Агрокредит“ АД подаде искане за предплащане на Транш В по Договора за заем с Европейската банка за възстановяване и развитие от 17.04.2014 г. Съгласно условията на договора, Дружеството може да извърши предплащането на цялата останала главница на стойност от 1 629 581.22 евро (при лихва от 3.75%) само и единствено на датата на падежа на следващото дължимо плащане, т.е. на 15.07.2018 г. Погасяването ще бъде извършено със собствени средства на „ЕЛАНА Агрокредит“АД, набрани от успешно приключилото увеличение на капитала на Дружеството....
Пълен текст на новината......

Елана Агрокредит АД 11/06/2018 16:55:34
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомяваме Ви, че на 08.06.2018 г. беше извършено предварително погасяване на главниците, дължими до края на календарната 2018 г., съгласно Договора за кредит за финансиране на инвестиции между „ЕЛАНА Агрокредит“АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД от 18.04.2016 г. Общият размер на погашението възлиза на 1 293 336 лв., като плащането е извършено със собствени средства на „ЕЛАНА Агрокредит“АД, набрани от успешно приключилото увеличение на капитала на Дружеството. На 07.06.2018 г. „ЕЛАНА Агрокредит“ АД подаде искане за предплащане на Транш В по Договора за заем с Европейската банка за възстановяване и развитие от 17.04.2014 г. Съгласно условията на договора, Дружеството може да извърши предплащането на цялата останала главница на стойност от 1 629 581.22 евро (при лихва от 3.75%) само и единствено на датата на падежа на следващото дължимо плащане, т.е. на 15.07.2018 г. Погасяването ще бъде извършено със собствени средства на „ЕЛАНА Агрокредит“АД, набрани от успешно приключилото увеличение на капитала на Дружеството....
Пълен текст на новината......

Они Холдингс АД 08/06/2018 17:16:26
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Дружеството временно ще използва сайта www.sofiafinance.bg за публикуване на отчети, покани за общи събрания и други до стартиране на собствен сайт....
Пълен текст на новината......

Бианор Холдинг АД-София 08/06/2018 14:43:11
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Бианор Холдинг АД-София публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 24-07-2018г. от 11:00 часа в София - 1712 , бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2 , с дневен ред:

1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2017 г. 2. Приемане на заверения годишен индивидуален финансов отчет и на заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен индивидуален финансов отчет и заверения годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния индивидуален финансов отчет и за годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г. 4. Приемане на доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2017 г. 5. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Предвид финансовата загуба на Дружеството за 2017 г. в размер на 237 952,02 лв., Общото събрание на акционерите приема решение да не се разпределя печалба, а загубата да бъде покрита с натрупана неразпределена печалба от предходни години. 6. Избор на регистриран одитор, който да одитира годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г., по предложение на Одитния комитет. Проект за решение: По предложение на Одитния комитет на Дружеството Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г. 8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2017 г. 9. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. 10. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите за нов мандат от 2 (две) години, считано от датата на вписване на решението на ОСА в Търговския регистър

Телефон за информация: +359 2 460 4200 ....
Пълен текст на новината......

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД 08/06/2018 11:08:57
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г....
Пълен текст на новината......

Феърплей Пропъртис АДСИЦ 08/06/2018 10:26:46
Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел

Феърплей Пропъртис АДСИЦ оповестява Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2017г....
Пълен текст на новината......

Интерскай АД 08/06/2018 10:22:49
Протокол от Общо събрание на акционерите

Интерскай АД-Лесново оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 07-06-2018 г.13:00 часа ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД 08/06/2018 11:08:57

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Феърплей Пропъртис АДСИЦ 08/06/2018 10:26:46

Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

Винзавод АД 08/06/2018 09:27:51

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Винзавод АД 08/06/2018 09:17:54

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Феникс Капитал Холдинг АД 07/06/2018 10:30:45

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007