ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Унифарм АД 13/04/2018 12:09:36
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че с решение на Управителния съвет на "Унифарм" АД, взето на 10.04.2018г., на длъжност Директор за връзка с инвеститорите се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, лицето Иванка Атанасова Панова, считано от 10 април 2018 г., с данни за контакт: Адрес : гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Комплекс „Софарма Бизнес Тауърс”, Сграда А, ет. 20; Тел.: + 359 2 889 775955 Факс: + 359 2 8134 141 Е-поща: vpanova@unipharm.bg ...
Пълен текст на новината......

Б.Л. Лизинг АД 13/04/2018 11:59:50
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление по чл.100ц, ал.2, т.1 от ЗППЦК ...
Пълен текст на новината......

Зенит Агрохолдинг АД-София 13/04/2018 09:48:59
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уважаеми Дами и Господа, С настоящето Ви уведомяваме, че в съответствие с условията на емисия облигации на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A, е извършено първо лихвeно плащане към облигационерите от горепосочената емисия в размер на 299 178,08 EUR чрез левовата равностойност от 585 141,47 лв. Плащането е извършено чрез “Централен депозитар” АД, пропорционално между лицата, вписани в книгата на облигационерите към 05.04.2018г. ...
Пълен текст на новината......

Българска фондова борса-София 12/04/2018 17:29:00
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Българска фондова борса – София АД уведомява заинтересованите лица, че първоначално обявената в Корпоративния календар дата за публикуване на Консолидирания годишен отчет на Група БФБ-София: 27 април 2018 година, се променя. Консолидирания отчет на Групата ще бъде публикуван на 24 април, вторник. Целта е да се осигури достатъчно време за вписване на поканата за редовно Общо събрание на акционерите в Търговския регистър във връзка с почивните дни в началото на май. Променената дата е отразена в Корпоративния календар на уебстраницата на дружеството. ...
Пълен текст на новината......

Финанс Директ АД 12/04/2018 13:36:31
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР У В Е Д О М Л Е Н И Е от „ФИНАНС ДИРЕКТ” АД, ЕИК 201343299, адрес за кореспонденция: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12, чрез Петър Александров Ангелов – Изпълнителен директор относно: плащане на лихва по облигационна емисия ISIN код BG2100008148 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 100ц, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с настоящото Ви уведомяваме за предстоящо лихвено и главнично плащане по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100008148, издадени от „Финанс Директ“ АД, както следва: Сума на лихвата, дължима по една облигация от емисията: 37.9956164 евро или 74.3129665 лв.; Сума на главницата, дължима по една облигация от емисията: 250.00 евро или 488.9575 лв. Дата, към която се определя съставът на облигационерите: 11.04.2018 г.; Дата на падеж на лихвата по емисията: 15.04.2018 г. гр. София 12.04.2018г. С уважение: ___________________ Петър Ангелов – Изпълнителен директор ...
Пълен текст на новината......

Софарма Трейдинг АД 11/04/2018 17:19:01
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомяваме Ви, че подадената на 04 април 2018 г. в Търговския регистър покана за провеждане на Редовно общо събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД на 11 май 2018 г., не беше обявена в съответствие с изискването на чл. 223, ал. 5 от ТЗ. Поради тази причина то не може да се проведе на тази дата. Предстои Съветът на директорите на Софарма Трейдинг АД да определи следваща дата и да предприеме всички действия за свикването на Редовно общо събрание на акционерите в най-кратки срокове. ...
Пълен текст на новината......

Елана Агрокредит АД 11/04/2018 16:56:01
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, на основание чл. 100 ц, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с настоящото Ви уведомяваме за предстоящо лихвено плащане по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100014179, издадени от „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ” АД както следва: Сума на лихвата, дължима по една облигация от емисията: 15.95616438 евро или 31.20754499 лв. Дата към която се определя състава на облигационерите: 11.04.2018 г. Дата на падеж на лихвата по емисията:15.04.2018 г. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Българска роза АД 03/04/2018 11:02:26

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Централна кооперативна банка АД 02/04/2018 22:53:49

Годишен отчет на банка
Пълен текст...

Велграф Асет Мениджмънт АД 02/04/2018 21:44:25

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ 02/04/2018 17:01:44

Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

СИИ Имоти АДСИЦ 02/04/2018 16:52:40

Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007