ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Мел инвест холдинг АД 22/05/2020 15:34:13
Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Мел инвест холдинг АД-София оповестява Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г....
Пълен текст на новината......

Лавена АД-Шумен 22/05/2020 14:29:05
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Лавена АД-Шумен публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 30-06-2020 г. от13:00 часа в Шумен-9700 Индустриална зона с дневен ред:

Лавена АД-Шумен представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите. Във връзка с решение на Съвета на директорите на „ЛАВЕНА” АД от 15.05.2020 г. на основание чл. 223 от ТЗ във връзка с чл.115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа Ви уведомяваме, че се свиква редовно Общо събрание на акционерите в „ЛАВЕНА” АД на 30.06.2020 г. (вторник), което ще се проведе от 13:00 ч. в сградата по седалището на дружеството – гр. Шумен, Индустриален квартал, при следния дневен ред: Точка 1. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на „Лавена” АД за 2019 година, Доклада на одиторско дружество „Екип одит“ ООД за извършен одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 година и Годишния доклад за дейността на „Лавена” АД за 2019одина. Точка 2. Приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на „Лавена” АД за 2019 година, Доклада на одиторско дружество „Екип Одит“ ООД за извършен одит на Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2019 година и Годишния консолидиран доклад за дейността на „Лавена” АД за 2019 година. Точка 3. Приемане на Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на Съвета на директорите за 2019. Точка 4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Дружеството за 2019 г.Точка 5. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.Точка 6. Приемане на годишния доклад за дейността на Одитния комитет за 2019 г.Точка 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.Точка 8. Избор на одиторско дружество за проверка и заверка на Годишния неконсолидиран и консолидиран финансов отчет на “Лавена” АД за 2020 година – дружество с ограничена отговорност „Екип Одит“ ООД с рег.№ 140, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ 69, вх.2, ап. 33, ЕИК 127625027.Точка 9: Приемане на допълнения в Устава на „Лавена“ АДТочка 10. Разни ...
Пълен текст на новината......

Първа Инвестиционна Банка АД 21/05/2020 17:49:06
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На основание чл.100ш, ал. 1, т. 2 и ал. 2 хипотеза първа от ЗППЦК и наредбите по прилагането му, предварително Ви уведомяваме, че след получено предварително одобрение от Българската народна банка по реда на чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните институции, на 21.05.2020 г. Надзорният съвет на Банката взе решение за член на Управителния съвет на Банката да бъде избран г-н Янко Ангелов Караколев. На основание чл. 71, ал. 1, т. 1 от Закона за кредитните институции, относно взетото решение Банката следва да получи одобрение от Българската народна банка по реда на чл. 71 ал. 3 от същия закон, преди да заяви за вписване промените в състава на Управителния съвет в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ. След вписване на обстоятелствата в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ, ще ви уведомим в срока по чл.100ш, ал. 2 от ЗППЦК. Pursuant to Art. 100y, Para. 1(2) and Para.2, first hypothesis of the Law on the Public Offering of Securities (LPOS) and the rules for implementation, we hereby inform you that, based on preliminary approval from the Bulgarian National Bank in accordance with Article 11, Para. 3 of the Law on Credit Institutions (LCI), on 21.05.2020 the Bank’s Supervisory Board decided to appoint Yanko Karakolev as member of the Management Board of First Investment Bank. As concerns the resolution cited above, pursuant to Article 71, Para. 1, item 1 of the Law on Credit Institutions, the Bank needs to obtain approval in accordance with Article 71, Para. 3 LCI, before requesting registration of the changes in the Commercial Register and Register of Non-for-Profit Legal Entities. ...
Пълен текст на новината......

Трейс Груп Холд АД 21/05/2020 17:34:06
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за преобразуване на дъщерно дружество...
Пълен текст на новината......

КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ АД 21/05/2020 15:40:40
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление от Корпорация за Технологии и Иновации АД, че във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, редовното годишно общо събрание на акционерите, на което ще се разглеждат въпросите за приемане на годишния финансов отчет и реализиране на вторият етап от програмата за преструктуриране на капитала на дружеството, ще се проведе не по-късно от 15.07.2020 г....
Пълен текст на новината......

Елхим Искра АД-Пазарджик 21/05/2020 15:19:07
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява приходи от продажби за месец април 2020 година в размер на 2 278 хил.лв. и с натрупване от началото на годината в размер на 10 399 хил.лв., което е спад от над 21 % спрямо приходите към месец април 2019 г. ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява неокончателен финансов резултат - загуба за месец април 2020 година в размер на 193 хил.лв. и загуба с натрупване от началото на годината в размер на 316 хил.лв. ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява прогноза за приходите от продажби за месец май 2020 година в размер на 1 700 хил.лв. и с натрупване от началото на годината в размер на 12 099 хил.лв., което ще е спад от над 29 % спрямо приходите към месец май 2019 г. ЕЛХИМ - ИСКРА АД прогнозира, че тенденцията на съществен спад в продажбите ще се запази и през месец юни, като за първо полугодие нетните приходи от продажби ще намалеят с над 30 % спрямо първо полугодие на 2019 г., в следствие на което ще се задълбочи загубата за периода. ...
Пълен текст на новината......

ЕТИК ФИНАНС АД 21/05/2020 14:50:42
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление от Етик Финанс АД, че във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, редовното годишно общо събрание на акционерите, на което ще се разглеждат въпросите за приемане на годишния финансов отчет и реализиране на вторият етап от програмата за преструктуриране на капитала на дружеството, ще се проведе не по-късно от 15.07.2020 г....
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Мел инвест холдинг АД 22/05/2020 15:34:13

Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Сирма Груп Холдинг АД 15/05/2020 12:59:35

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД 14/05/2020 12:14:31

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Фазерлес АД 13/05/2020 18:19:33

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

КАБИЛЕ-ЛБ АД 12/05/2020 12:59:25

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007