ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Финанс Директ АД 15/10/2019 09:34:02
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР У В Е Д О М Л Е Н И Е от „ФИНАНС ДИРЕКТ” АД, ЕИК 201343299, адрес за кореспонденция: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12, чрез Петър Александров Ангелов – Изпълнителен директор относно: плащане на лихва и главница по облигационна емисия ISIN код BG2100008148 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл. 100ц, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с настоящото Ви уведомяваме за предстоящо лихвено и главнично плащане по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100008148, издадени от „Финанс Директ“ АД, както следва: Сума на лихвата, дължима по една облигация от емисията: 9.55109 евро или 18.68032 лв.; Сума на главницата, дължима по една облигация от емисията: 250.00 евро или 488.9575 лв. Дата, към която се определя съставът на облигационерите: 08.10.2019 г.; Дата на падеж на лихвата по емисията: 15.10.2019 г. гр. София 15.10.2019г. С уважение: ___________________ Петър Ангелов – Изпълнителен директор ...
Пълен текст на новината......

Астерион България АД 11/10/2019 15:52:27
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

ISIN ВG2100006092: Уведомление за главнично плащане, Уведомление за лихвено плащане ...
Пълен текст на новината......

Елана финансов холдинг ЕАД 11/10/2019 11:47:38
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Елана Финансов холдинг АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Елана финансов холдинг ЕАД 11/10/2019 11:34:07
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Елана Финансов холдинг АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Елана финансов холдинг ЕАД 10/10/2019 17:58:59
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На свое заседание от 10.10.2019 г. Съветът на директорите (СД) на „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД взе решение да свика извънредно общо събрание (ИОСА), което да се проведе на 17.10.2019 г. СД предлага на ИОСА да вземе решение за издаване на втора емисия корпоративни облигации, при условията на частно предлагане, със следните основни параметри: 1. Обща номинална стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона) евро; 2. Обща емисионна стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона) евро; 3. Брой облигации: 2 000 (две хиляди) броя; 4. Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени; 5. Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро; 6. Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро; 7. Лихвен процент: фиксиран годишен процент от 4.00%; 8. Срок до падежа на облигациите: 60 (шестдесет) месеца; 9. Схема за погасяване на облигационния заем: Плащанията по главницата се изплаща на пет равни вноски заедно с лихвените плащания на 36-ия, 42-ия, 48-ия, 54-ия и 60-ия месец; 10. Опция за обратно изкупуване (Call option): няма; 11. Периодичност на лихвените плащания: 3 (три) месечни; 12. Начин за изчисляване на лихвените плащания: Изчисляването на доходността от лихвата за всеки един от 3-месечните периоди става на базата на формулата за пресмятането на проста лихва при лихвена конвенция ISMA Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината (Actual/ 365L); 13. Начин и срок на плащане на главницата: на пет равни плащания, заедно с лихвените плащания на 36-ия, 42-ия, 48-ия, 54-ия и 60-ия месец; 14. Начин и срок на плащане на лихвата: на 3 (три) месеца; четири пъти в годината; 15. Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 1 000 000 (един милион) евро; 16. Допускане до търговия на регулиран пазар: Дружеството се задължава да предприеме необходимите мерки за регистрация на емисията за търговия на „Българска Фондова Борса“ АД в срок не по-късно от шест месеца от сключването на облигационния заем....
Пълен текст на новината......

Елана Агрокредит АД 10/10/2019 17:58:57
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На основание чл. 100ц, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с настоящото Ви уведомяваме за предстоящо купонно плащане (плащане на лихви и главница) по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100014179, издадени от „Елана Агрокредит” АД, както следва: Сума на лихвата, дължима по една облигация от емисията: 12.8350684410646 евро или 25.1032119090874 лв.; Сума на главницата за периода: 1 052 000.00 евро или 2 057 533.16 лв.; Дата, към която се определя съставът на облигационерите: 10.10.2019 г.; Дата на падеж на лихвата и главницата по емисията: 15.10.2019 г. ...
Пълен текст на новината......

Трансстрой-Бургас АД 10/10/2019 17:05:23
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Трансстрой-Бургас АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Елана финансов холдинг ЕАД 11/10/2019 11:47:38

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Елана финансов холдинг ЕАД 11/10/2019 11:34:07

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Трансстрой-Бургас АД 10/10/2019 17:05:23

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Трансстрой-Бургас АД 10/10/2019 16:18:51

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Феърплей Пропъртис АДСИЦ 10/10/2019 14:17:41

Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007