ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Българска роза АД 10/09/2019 14:43:19
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Българска роза АД-Карлово оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Стара планина Холд АД-София 04/09/2019 11:48:26
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Съветът на директорите взе решение да обяви начало на процедура по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на Стара планина холд АД при следните условия: 1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 0.5% от капитала или до 105 000 броя акции. 2. Начална дата на обратното изкупуване – 05.09.2019 г. 3. Минимална цена на обратно изкупуване – 5.00 лева. 4. Максимална цена на обратно изкупуване – 5.00 лева. 5. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – до 31.10.2019 г. включително. 6. В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството изкупи 105 000 броя акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения по точка 5 срок не се изкупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение. 7. Избира Интернешънъл Асет Банк АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването. ...
Пълен текст на новината......

Холдинг Нов Век АД-София 02/09/2019 17:01:47
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите

Тримесечен отчет за период 31-03-2019 представи Холдинг Нов Век АД-София -- 30-06-2019....
Пълен текст на новината......

Ломско пиво АД 02/09/2019 10:55:45
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Ломско пиво АД публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 07-10-2019 г. от11:00 часа в София-1000 ул. „Позитано“ № 9а, ет. 5, офис 15 с дневен ред:

Вземане на решение за избор на Съвет на директорите на дружеството с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите на дружеството в състав Красимира Владимирова Петрова, Камелия Иванова Върбанова и Димитър Йорданов Чукарски, с 5-годишен мандат от датата на вписване на решението в Търговския регистър. ...
Пълен текст на новината......

Централна кооперативна банка АД 30/08/2019 16:35:24
Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем

Шестмесечен отчет за период 01-04-2019 представи Централна кооперативна банка АД -- 30-06-2019....
Пълен текст на новината......

Централна кооперативна банка АД 30/08/2019 16:16:17
Тримесечен консолидиран отчет на банка

Централна кооперативна банка АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Никотиана БТ Холдинг АД-София 30/08/2019 15:13:39
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Никотиана БТ Холдинг АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Българска роза АД 10/09/2019 14:43:19

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Централна кооперативна банка АД 30/08/2019 16:16:17

Тримесечен консолидиран отчет на банка
Пълен текст...

Никотиана БТ Холдинг АД-София 30/08/2019 15:13:39

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Никотиана БТ Холдинг АД-София 30/08/2019 15:10:05

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Холдинг Нов Век АД-София 30/08/2019 14:42:39

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007