ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Спиди ЕАД 21/02/2019 21:37:29
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Спиди АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

СЛС Имоти АДСИЦ 14/02/2019 13:12:15
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година...
Пълен текст на новината......

Алкомет АД 14/02/2019 13:01:22
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На основание чл. 100ш, ал 1 т. 2 и чл. 100ш ал. 2 от Закона за Публично Предлагане на Ценни Книжа (ЗППЦК), на 13.02.2019 в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията е вписано обявление за промени в състава на Управителния Съвет на Алкомет АД. Промените се състоят във вписване на нов член на Управителния Съвет – Г-н Мехмет Емрах Сазак. ...
Пълен текст на новината......

Стройинвест холдинг АД 13/02/2019 14:57:53
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На 13.02.2019 г. са продадени притежаваните от "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД 78279 броя акции от капитала на "Климатех" АД, ЕИК 836143741, съгласно Предварителен договор за продажба на акции от 21.01.2019 г. при условията, посочени в Мотивирания доклад на Управителния съвет на "СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ" АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на Комисията за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, приет от Общото събрание на акционерите, проведено на 20.11.2018 г....
Пълен текст на новината......

Браво Пропърти фонд АДСИЦ 13/02/2019 09:46:22
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК за публично предлагане на ценни книжа ...
Пълен текст на новината......

Булленд Инвестмънтс АДСИЦ 12/02/2019 12:43:30
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление съгласно чл.148б от ЗППЦК...
Пълен текст на новината......

ВИПОМ АД 12/02/2019 10:49:11
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

ВИПОМ АД публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 15-03-2019 г. от10:00 часа в Видин-3700 ул Цар Иван Асен ІІ № 9 с дневен ред:

Съветът на директорите на "Випом" АД - гр.Видин, на основание чл.223 ТЗ, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, което да се проведе на 15.03.2019 г. от 10:00 ч. в административната сграда на дружеството на адрес: гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 29.03.2019 г. от 10:00 ч. на същото място, при следния дневен ред и предложение за решение по единствената точка от него: 1. Промени в Съвета на директорите на "Випом" АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите на "Випом" АД освобождава от длъжност досегашните членове на Съвета на директорите Анна Олеговна Костарева и Красимир Андреев Кръстев и на тяхно място избира Иван Петров Ревалски и "Милк комерсиал" ЕООД с ЕИК 130936999 с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие в Общото събрание - лично или чрез упълномощен представител. Общият брой на издадените от дружеството акции към датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 299 120 (двеста деветдесет и девет хиляди сто и двадесет) броя безналични поименни акции с право на глас. Всички издадени акции са от един клас и дават еднакви права. На основание чл. 115б ал.1 от ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в регистрите на Централния депозитар 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание. Датата по предходното изречение, валидна за заседанието, което ще се проведе на 15.03.2019г., е 01.03.2019г. и само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да гласуват на него. Съгласно чл.118, ал.1, т.4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), лица, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на "Випом" АД, могат да заявят включването на въпроси и/или да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на Общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от ТЗ. Не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание тези акционери представят за обявяване в Търговския регистър списък на въпросите и предложенията за решения. С обявяването в Търговския регистър същите се смятат включени в предложения дневен ред. Краен срок за упражняване на тези права е 28.02.2019 г. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на дружеството, както и на Комисията за финансов надзор. Акционерите имат правото да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона, като ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК се прилага съответно. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание. По време на Общото събрание, акционерите имат право да поставят въпроси по всички точки от дневния ред, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството. Членовете на Съвета на директорите на дружеството са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на въпросите на акционерите, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на акционер в Общото събрание, на основание на разпоредите на Устава на дружеството, е необходимо представянето на изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание със съдържанието по чл.116 ал.1 от ЗППЦК. В случаите, когато юрид...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Спиди ЕАД 21/02/2019 21:37:29

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Загора Фининвест АД 06/02/2019 12:54:52

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Вита Ми Холдингс АД 06/02/2019 11:44:48

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Мак АД-Габрово 31/01/2019 15:54:44

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Феникс Капитал Холдинг АД 31/01/2019 15:52:45

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007