ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Балканкар-Заря АД 14/11/2019 08:44:00
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление по чл. 100е, ал.1, т.3, буква "г" от ЗППЦК , за наредено плащане на лихва по купонно плащане с падеж 22.01.2019 г. по емисия корпоративни облигации, ISIN code BG2100015077, издадени от "Балканкар Заря" АД. ...
Пълен текст на новината......

Корадо-България АД-Стражица 13/11/2019 11:31:44
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Корадо-България АД-Стражица оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Финанс Директ АД 13/11/2019 10:46:16
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за сключен облигационен заем...
Пълен текст на новината......

Адара АД 12/11/2019 16:59:15
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Адара АД публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 12-12-2019 г. от10:00 часа в София-1618 бул.Братя Бъкстон 40 с дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна адреса на управление на дружеството. Проект за решение: „ОСА приема решение за промяна адреса на управление на дружеството от гр. София, бул. „Братя Бъкстон" № 40 на гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75“. 2. Приемане на решение за промяна в предмета на дейност на дружеството. Проект за решение: „ОСА приема решение за промяна в предмета на дейност на дружеството“. 3. Приемане на решение за изменение в Устава на Дружеството. Проект за решение: „ОСА изменя текста на чл.3 ал.2 и чл.5 от Устава на Дружеството, в посочения по-долу смисъл: Чл. 3 (2) (Изм. - 12.12.2019 г.) Адресът на управление на дружеството е в гр. София, бул. „Александър Малинов“ №75”; Чл. 5 (Изм. – 12.12.2019 г.) Дружеството има за предмет на дейност: ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ БИЗНЕС УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН. ...
Пълен текст на новината......

Финанс Директ АД 12/11/2019 16:52:19
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за отписване на емисия облигации от регистъра на КФН...
Пълен текст на новината......

Синергон Холдинг АД-София 12/11/2019 15:46:42
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за сключен договор за депозит с дъщерно дружество ...
Пълен текст на новината......

Мизия-96 АД 12/11/2019 15:41:44
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Мизия-96 АД-Плевен оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Корадо-България АД-Стражица 13/11/2019 11:31:44

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Мизия-96 АД 12/11/2019 15:41:44

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Балканкар-Заря АД 08/11/2019 15:52:52

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД 08/11/2019 12:07:31

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Уеб Медия Груп АД 05/11/2019 15:25:10

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007