ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Наш Дом България Холдинг АД-София 17/02/2021 15:19:00
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Наш Дом България Холдинг АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград 17/02/2021 13:56:52
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Лихвено плащане по облигационна емисия ISIN код BG2100003131, издадена от "ТЕЦ Марица 3" АД...
Пълен текст на новината......

ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград 17/02/2021 13:39:55
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

ТЕЦ Марица 3 АД-Димитровград публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 18-03-2021 г. от14:30 часа в Димитровград-6400 Промишлена зона с дневен ред:

1. Избор на регистриран одитор за 2020г. по предложение на одитния комитет на дружеството. Проект за решение: ИОСА по предложение на одитния комитет, избира за регистриран одитор за одитиране на годишния финансов отчет за 2020г. – Одиторско дружество – “ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ” ООД – рег. № 114. 2. Избор на нов член на одитния комитет и определяне на мандата му. Проект за решение: ИОСА поради настъпилата смърт, заличава като член на одитния комитет Мирослав Цанков и избира на негово място за член на одитния комитет Жана Гълъбова, за остатъка от мандата на одитния комитет. ...
Пълен текст на новината......

ЗСК-Лозово АД 17/02/2021 13:12:04
Протокол от Общо събрание на акционерите

ЗСК-Лозово АД-Бургас оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 17-02-2021 г.11:00 часа ...
Пълен текст на новината......

ЗСК-Лозово АД 17/02/2021 13:11:52
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Избор на регистриран одитор на дружеството...
Пълен текст на новината......

Балканкар-Заря АД 16/02/2021 17:50:18
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление по чл. 100е, ал.1, т.3, буква "г" от ЗППЦК , за наредено плащане на частична главница по купонно плащане с падеж 22.09.2020 г. по емисия корпоративни облигации, ISIN code BG2100015077, издадени от "Балканкар Заря" АД. ...
Пълен текст на новината......

Булгартабак-холдинг АД-София 15/02/2021 16:56:57
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Булгартабак-холдинг АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Наш Дом България Холдинг АД-София 17/02/2021 15:19:00

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Булгартабак-холдинг АД-София 15/02/2021 16:56:57

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ 11/02/2021 13:23:54

Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

БГ АГРО АД 10/02/2021 11:13:59

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

БГ АГРО АД 10/02/2021 10:42:09

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007