ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Софарма АД 26/06/2020 10:53:21
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

София, България, 26 юни 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 25 юни 2020 г. Дружеството продаде 10 000 собствени акции представляващи 0.0074% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 31 500 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,1500. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 043 467, представляващи 6.709% от акционерния капитал на Дружеството. ...
Пълен текст на новината......

Слънчев Бряг АД 25/06/2020 11:38:52
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 30-07-2020 г. от11:00 часа в 82 30 гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг с дневен ред:

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.223, ал.4 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и предвид допуснатата явна фактическа грешка по т.14 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 30.07.2020г. от 11ч. (обявено с Покана с изх.№И03-00-03/08.06.2020г.), както и допълнително представините декларации по чл.107, ал.5 във връзка с ал.4 от ЗНФО от номинираните за членове на одитния комитет, „Слънчев бряг“ АД, уточнява следното: 1. По т.14 от дневния ред, по отношение на идентификаторът на поземления имот, навсякъде да се чете „поземлен имот с идентификатор 51500.506.493 по КККР на гр.Несебър“; 2. Прилага допълнение към материалите по т.14: доклад за експертна оценка вх. № В53-00-18/12.05.2020 г. за определяне на пазарна стойност, изготвен от „Си експерт” ЕООД, ЕИК 203623093, от инж.Стоян Желязков Илчев и Експертна оценка вх. № В53-00-07/08.02.2016 г. от оценителя инж. Стоян Илчев; 3. Прилага допълнение към материалите по т.12: три броя декларации по чл.107, ал.5 във връзка с ал.4 от ЗНФО от номинираните за членове на одитния комитет; ...
Пълен текст на новината......

Софарма АД 25/06/2020 11:38:38
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

София, България, 25 юни 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 24 юни 2020 г. Дружеството продаде 5 000 собствени акции представляващи 0.0037% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 15 750 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,1500. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 053 467, представляващи 6.716% от акционерния капитал на Дружеството. ...
Пълен текст на новината......

Доверие Обединен Холдинг АД 24/06/2020 12:28:24
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление относно взети решения от Редовното общо събрание на акционерите на "Доверие - обединен холдинг"АД, проведено на 24.06.2020 г. ...
Пълен текст на новината......

Софарма Трейдинг АД 23/06/2020 14:38:27
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Софарма Трейдинг АД приключи първите пет месеца на 2020 г., отчитайки увеличение на финансовите си показатели. За периода Януари-Май приходите на компанията достигат 352 760 хил. лв., което представлява ръст от 11% спрямо отчетените 317 375 хил. лв. през същия период на предходната година. Акумулираната печалба преди данъци нараства с 14% до 9 896 хил. лв., сравнено с 8 711 хил. лв. през 2019 г. Само през Май печалбата преди данъци на Софарма Трейдинг бележи ръст от 30% до 1 704 хил. лв. спрямо 1 311 хил. лв. през същия период на миналата година. Приходите на компанията в петия месец на 2020 г. възлизат на 61 572 хил. лв. ...
Пълен текст на новината......

Елхим Искра АД-Пазарджик 23/06/2020 12:33:26
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява приходи от продажби за месец май 2020 година в размер на 1 554 хил.лв. и с натрупване от началото на годината в размер на 11 953 хил.лв., което е спад от 30 % спрямо приходите към месец май 2019 г. ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява неокончателен финансов резултат - загуба за месец май 2020 година в размер на 187 хил.лв. и загуба с натрупване от началото на годината в размер на 503 хил.лв. ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява прогноза за приходите от продажби за месец юни 2020 година в размер на 2 560 хил.лв. и с натрупване от началото на годината в размер на 14 513 хил.лв., което ще е спад от около 26 % спрямо приходите от първо полугодие на 2019 г. ЕЛХИМ - ИСКРА АД прогнозира, че тенденцията на спад в продажбите ще се запази и през месец юли, като очакваме намалението в приходите от продажби към края на периода да е с около 26 % спрямо същия период на 2019 г. и да продължи да се задълбочава загубата за периода. ...
Пълен текст на новината......

Софарма АД 23/06/2020 12:18:25
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

София, България, 23 юни 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 22 юни 2020 г. Дружеството продаде 25 000 собствени акции представляващи 0.0185% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 78 750 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,1500. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 058 467, представляващи 6.720% от акционерния капитал на Дружеството. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Винзавод АД 19/06/2020 14:14:00

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Кораборем. завод Одесос АД-Варна 17/06/2020 16:53:32

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Кораборем. завод Одесос АД-Варна 16/06/2020 23:53:36

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Ютекс Холдинг АД-София 16/06/2020 13:17:16

Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Алкомет АД 16/06/2020 12:33:37

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007