ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Симат АД 29/03/2019 15:26:21
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Симат АД-Габрово оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 25/03/2019 17:34:21
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Резюме на междинният доклад за дейността за четвъртото тримесечие на 2018г на английски език ...
Пълен текст на новината......

Зенит Инвестмънт Холдинг АД 25/03/2019 17:31:12
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

уведомление относно получени в дружеството уведомления по реда на чл. 145 и 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка със задължението на дружеството по чл. 148б от същия закон ...
Пълен текст на новината......

Трансстрой-Бургас АД 25/03/2019 15:07:52
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Трансстрой-Бургас АД оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД 25/03/2019 14:07:45
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На 25.03.2019 г. в Инвестиционна компания Галата АД е получено уведомление по чл.145 ЗППЦК от УД Реал Финанс Асет Мениджмънт АД за значително дялово участие от 5,06 %. ...
Пълен текст на новината......

Монбат АД 25/03/2019 12:11:51
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

уведомление ...
Пълен текст на новината......

Доверие Обединен Холдинг АД 22/03/2019 17:06:18
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На 22.03.2019 г. приключи сетълментът на сделката за придобиването на 3 173 751 броя акции или 63.8865% от капитала на Moldindconbank S A...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Симат АД 29/03/2019 15:26:21

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Трансстрой-Бургас АД 25/03/2019 15:07:52

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Тодоров АД 21/03/2019 18:46:17

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Електрометал АД-Пазарджик 21/03/2019 16:17:41

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Загора Фининвест АД 21/03/2019 14:17:37

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007