ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

ТЕЦ-Бобов дол ЕАД 16/09/2020 16:06:38
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

Монбат АД 15/09/2020 15:26:37
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

EAS Batteries, част от Групата Монбат, навлиза в батерийния пазар за морски транспорт с иновация от Германия ...
Пълен текст на новината......

Балканкар-Заря АД 15/09/2020 14:38:02
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление по чл. 100е, ал.1, т.3, буква "г" от ЗППЦК , за наредено плащане на лихва и главница по купонно плащане с падеж 22.01.2020 г. по емисия корпоративни облигации, ISIN code BG2100015077, издадени от "Балканкар Заря" АД. ...
Пълен текст на новината......

Астера І ЕАД 14/09/2020 11:46:39
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление по реда на чл.100ц, ал.2, т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане с дата на падеж 14.09.2020 г., в размер на левовата равностойност на 31 672,13 /тридесет и една хиляди шестстотин седемдесет и две евро и 13 цента/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S. ...
Пълен текст на новината......

ТЕЦ-Бобов дол ЕАД 03/09/2020 15:36:53
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите

Тримесечен отчет за период 01-04-2020 представи ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село -- 30-06-2020....
Пълен текст на новината......

Компас Фонд за вземания АДСИЦ 02/09/2020 15:56:36
Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел

Компас Фонд за вземания АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут -Ийст Юръп 02/09/2020 15:05:34
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Назначаване на нов директор за връзки с инвеститорите ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

ТЕЦ-Бобов дол ЕАД 16/09/2020 16:06:38

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Компас Фонд за вземания АДСИЦ 02/09/2020 15:56:36

Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

Централна кооперативна банка АД 31/08/2020 17:48:29

Тримесечен консолидиран отчет на банка
Пълен текст...

Сирма Груп Холдинг АД 31/08/2020 17:11:59

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Софарма АД 31/08/2020 14:38:30

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007