ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Костенец-ХХИ АД-Костенец 13/05/2021 13:37:47
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Костенец-ХХИ АД-Костенец публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 15-06-2021 г. от11:00 часа в гр. Костенец - 2030 ул. Съединение №2, Административна сграда с дневен ред:

Съветът на директорите на „Костенец-ХХИ” АД – град Костенец, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ, свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.06.2021 г. от 11.00 ч. местно време (или 08:00 ч. в координирано универсално време) в гр. Костенец, ул. “Съединение” № 2, Административна сграда, при следния дневен ред и предложения за решения към него: 1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството през 2020 г. Предложение за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството през 2020 г. 2. Приемане на Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г. Предложение за решение: ОСА приема Доклада на независимия одитор, одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и Доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г. 3. Приемане на Отчета за дейността на одитния комитет през 2020 г. Предложение за решение: ОСА приема Отчета за дейността на одитния комитет през 2020 г. 4. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г. Предложение за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г. Предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г. 6. Назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2021 г. Предложение за решение: По препоръка на одитния комитет ОСА избира Тодор Кръстев, регистриран одитор под № 0155 в Списъка на регистрираните одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители за проверка и заверка на финансовите отчети на дружеството за 2021 г. 7. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов двугодишен мандат Предложение за решение: Съветът на директорите предлага на ОСА да преизбере за нов двугодишен мандат досегашните членове на одитния комитет: Спас Йорданов Спасов, Аксиния Емилова Димова, Гергана Славейкова Георгиева. 8. Приемане на Правила за гласуване по чл. 115, ал.2, т.8 от ЗППЦК Предложение за решение: ОСА приема Правила за гласуване по чл. 115, ал,2, т.8 от ЗППЦК. 9. Разни. ...
Пълен текст на новината......

ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД 12/05/2021 14:37:29
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 21-06-2021г. от 14:00 часа в София 1000, ул. Георг Вашингтон 19, ет.1, с дневен ред:

1. Приемане на годишният доклад за дейността на дружеството за 2020 г. Проект на решение по т. 1: “Общото събрание на акционерите приема годишният доклад за дейността на дружеството за 2020 г.” 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект на решение по т. 2: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за резултатите от извършения одит на годишният финансов отчет на дружеството за 2020 г.” 3. Приемане на годишният финансов отчет на дружеството за финансовата 2020 г. Проект на решение по т. 3: “Общото събрание на акционерите приема годишният финансов отчет на дружеството за 2020 г.” 4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 година и за минали години; Проект на решение по т. 4: „ОСА приема решение финансовия резултат за 2020 г. който е печалба в размер на 160 273.28 лева, да се разпредели както следва: - 10% Фонд Резервен 16 027,33лв. - Остатъкът от 144 245,95 лева да се осчетоводи като неразпределена печалба. Неразпределената печалба от 2015 г. в размер на 3668.11 лева да се разпредели като дивидент. От неразпределената печалба от 2019 г. в размер на 230 510,73 лева да се разпредели 149 331,88 като дивидент, а остатъкът от 81 178,86 лева да остане като неразпределена печалба. Общо сумите, който ще се разпределят като дивидент от двете години са в размер на 152 999,99 лева, което определя дивидентно плащане със следните параметри: Брутна сума на акция – 0,015лв. ; Начало на изплащане на дивидента: един месец след ОСА; Начин на изплащане на дивидента Изплащането ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба 8 от 12.11.2003г. на Централен депозитар АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство. Акционерите, който имат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници. Акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия дивидент чрез банков превод от Дружеството по посочена от тях банкова сметка. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността през 2020 г. Проект на решение по т. 5: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността през 2020г. 6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. Проект на решение по т. 6: „Общото събрание избира за одитор на Дружеството за 2020 г.“БУЛ ОДИТ ООД представлявано от Стоян Стоянов и Снежана Башева“ 7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Проект на решение по точка 7: „Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.“ 8. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект на решение по точка 8: „Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2020 г.“ 9. Приемане на доклад, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН Проект на решение по точка 9: „Общото събрание на акционерите приема на доклада, съдържащ програма за прилагане на политиката за възнагражденията за следващата финансова година или за по-дълъг период, съгласно чл.12, ал.2 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. приета от КФН.“ 10. Разни

Телефон за информация: +359897397905....
Пълен текст на новината......

Декотекс АД 12/05/2021 09:55:47
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Декотекс АД-Сливен публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 15-06-2021г. от 11:00 часа в Сливен - 8800, бул.Хаджи Димитър 42, с дневен ред:

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.; проект за решение – ОСА приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.; 2. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г. ; проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020г.; 3. Приемане на заверените годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г., на докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г. и на доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД; проект за решение – ОСА приема заверените годишен финансов отчет, годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г., докладите на регистрирания одитор за годишния финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020г. и доклада на СД за прилагане на приетатата политика за възнаграждения на членовете на СД; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г.; проект за решение – ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020г. 5.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021г.; проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите, считано от датата на решението на Общо събрание на акционерите през 2021г., всеки от членовете на Съвета на директорите да получава ежемесечно постоянно брутно възнаграждение за дейността си в размер на 3 /три/ средни брутни заплати в дружеството за 2020 г. до следващо решение на редовно годишно Общо събрание на акционерите; 6. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2020 год. и неразпределена печалба от минали периоди; Проект за решение - ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2020 год. и неразпределена печалба от предишни периоди, както следва: Общият размер на подлежащата на разпределение печалба възлиза на 1041592,79 лв. (един милион четиридесет и една хиляди петстотин деветдесет и два лева и седемдесет и девет стотинки), от които 1004943,84 лева (един милион четири хиляди деветстотин четиридесет и три лева и осемдесет и четири стотинки) печалба, реализирана през 2020 г. и 36649,15 лева (тридесет и шест хиляди шестотин четиридесет и девет лева и петнадесет стотинки) неразпределена печалба от минали периоди. След заделяне на 10% от подлежащата на разпределение печалба или в левова равностойност заделяне на 104159,28 лева /сто и четири хиляди сто петдесет и девет лева и двадесет и осем стотинки/ за фонд Общи резерви, да се разпредели общо сумата от 601664,40 лева /шестотин и една хиляди шестотин шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ за дивидент в брутен размер от 0.04 (четири стотинки) лева за една акция. Останалата след разпределението сума в размер на 335769,11 лева /триста тридесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и единадесет стотинки/ да се отнесе като неразпределена печалба от минали години. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в Централния регистър на ценни книжа /към Централен депозитар/ като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството да осигури изплащането на акционерите на гласувания на общото събрание дивидент в 60-дневен срок от провеждането му. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на дружеството. Изплащането на дивидента се извършва със съдействието на Централния депозитар на ценни книжа. Акционерите с о...
Пълен текст на новината......

Юръп Онлайн Трейд ЕАД 11/05/2021 22:20:04
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2020г....
Пълен текст на новината......

Доверие Обединен Холдинг АД 11/05/2021 16:25:11
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Доверие Обединен Холдинг АД-София публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 15-06-2021 г. от11:00 часа в 1756 гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, търговски център „Софарма Бизнес Тауърс”, партер, Софарма Ивент Център с дневен ред:

„Доверие – обединен холдинг“ АД представи копие от публикация на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите. Общото събрание ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11:00 часа (08:00 UTC) в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, търговски център „Софарма Бизнес Тауърс”, партер, Софарма Ивент Център, при следния дневен ред: ДНЕВЕН РЕД: Точка 1: Приемане на неконсолидирания и на консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2020 г. Точка 2: Приемане на неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема неконсолидирания и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020г. Точка 3: Приемане на докладите на регистрирания одитор за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на неконсолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. Точка 4: Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет за 2020 г. Точка 5: Разпределяне на печалба, реализирана от дружеството през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема с печалбата, реализирана от дружеството през 2020 г., в размер на 1 965 718,29 (един милион деветстотин шестдесет и пет хиляди седемстотин и осемнадесет лева и двадесет и девет стотинки), да се формират допълнителни резерви на дружеството. Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния и Надзорния съвет за дейността им през 2020 г. Точка 7: Избор на регистриран одитор за финансовата 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира специализирано одиторско предприятие „ЕЙЧ ЕЛ БИ БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 121871342, включено с рег. № 017 в регистъра на специализираните одиторски дружества, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, за регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания и неконсолидирания отчет на дружеството за 2021 г. Точка 8: Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Точка 9: Отчет за дейността на Одитния комитет през 2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г....
Пълен текст на новината......

Монбат АД 11/05/2021 16:24:58
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление ...
Пълен текст на новината......

Черноморски Холдинг АД 11/05/2021 14:53:04
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Черноморски Холдинг АД публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 14-06-2021 г. от10:00 часа в СОФИЯ-1712 БУЛ.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 80А с дневен ред:

Точка 1: Приемане на годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.; Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидирания финансов отчет на дружеството за 2020 г.” Точка 2: Приемане на доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.; Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклади на регистрирания одитор към годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2020 г.” Точка 3: Приемане на Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.; Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема Доклади за дейността към годишен индивидуален финансов отчет и на годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г.” Точка 4: Приемане на решение за финансовия резултат на дружеството за 2020 г. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение за финансовия резултат на дружеството за 2020 г., съдържащо се в материалите по дневния ред“ Точка 5: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.; Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.“ Точка 6: Приемане доклад по прилагане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г. Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за 2020 г. по прилагането на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.“ Точка 7: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г.; Проект за решение: “Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2021 г.” Точка 8: Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.“ Точка 9: Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.“ Точка 10: Приемане на изменения в Устава на дружеството Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Устава, а именно: Изменение на Чл. 3. ал.1 от Устава, придобива следната редакция: „ Седалището на Холдинга е град Бургас“ Изменение на Чл. 3. ал.2 от Устава, придобива следната редакция : „Адресът на управление е Република България град Бургас, ул."Рилска" № 9, ет.1“ ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Юръп Онлайн Трейд ЕАД 11/05/2021 22:20:04

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

М+С хидравлик АД-Казанлък 10/05/2021 21:40:04

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Индъстри дивелъпмънт холдинг АД 05/05/2021 23:47:23

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Север Холдинг АД-София 05/05/2021 23:45:45

Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Еврохолд България АД 05/05/2021 22:40:10

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007