ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Софарма Трейдинг АД 28/09/2021 19:06:16
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уважаеми дами и господа, В продължение на уведомлението от 20.09.2021 г. за промените в управлението на „Софарма Трейдинг“ АД, бихме искали да Ви информираме, че с решение под номер 20210928172413 от дата 28.09.2021 в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, г-н Огнян Донев е вписан като Изпълнителен директор на „Софарма Трейдинг“ АД. ...
Пълен текст на новината......

Балканкар-Заря АД 28/09/2021 17:16:35
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление по чл. 100е, ал.1, т.3, буква "г" от ЗППЦК , за наредено плащане на главница по купонно плащане с падеж 22.09.2021 г. по емисия корпоративни облигации, ISIN code BG2100015077, издадени от "Балканкар Заря" АД. ...
Пълен текст на новината......

Софарма АД 28/09/2021 17:11:16
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

София, България, 28 септември 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 100т от ЗППЦК, “Софарма“ АД (SFA:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на основание чл. 187б от Търговския закон и чл. 111, ал. 5 и ал. 6 от ЗППЦК и във връзка с решение на Общото събрание на дружеството, проведено на 23.02.2018 година, и решение на Съвета на директорите на дружеството от 28.09.2021 година, „Софарма“ АД уведомява, че дружеството възнамерява да изкупи собствени акции в ограничението по чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, както следва: - Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – 200 000 (двеста хиляди) броя акции; - Цена на обратно изкупуване – 3.90 лв. за една акция от капитала на дружеството; - Дата за изкупуване: 29.09.2021 година; - Лицензиран инвестиционен посредник, на когото е дадена поръчката за изкупуване – „Първа Финансова Брокерска Къща“ ООД. ...
Пълен текст на новината......

Еврохолд България АД 28/09/2021 14:51:16
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година ...
Пълен текст на новината......

БГ АГРО АД 27/09/2021 14:56:17
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление относно представителството на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД. ...
Пълен текст на новината......

БГ АГРО АД 27/09/2021 12:56:58
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомяваме Ви, че на проведеното на 27.09.2021г. извънредно Общо събрание на акционерите на БГ АГРО АД беше взето решение за освобождаване на Даниел Илиев Ненков от длъжност като член на Съвета на директорите на „БГ АГРО” АД и решение за избор на Ивайло Ненко Ненков като член на „БГ АГРО” АД с мандат три години от датата на избора. Причините за промяната се съдържат в протокола от проведеното редовно Общо събрание на акционерите, приложен към формата. ...
Пълен текст на новината......

Софарма АД 27/09/2021 11:31:18
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

София, България, 27 септември 2021 година – Съгласно изискванията на чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета “Софарма“ АД (SFA:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 24 септември 2021 г. Дружеството изкупи 300 000 собствени акции представляващи 0.2226% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 1 122 000 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,740. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 10 111 467, представляващи 7.501% от акционерния капитал на Дружеството. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Инфра Холдинг АД 20/09/2021 17:15:20

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Инфра Холдинг АД 20/09/2021 17:03:45

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Бългериан Еъруейз Груп ЕАД 30/08/2021 18:23:58

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Агро Финанс АД 30/07/2021 14:04:09

Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

Агроенерджи АДСИЦ 30/07/2021 13:02:16

Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007