ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Градус АД 20/01/2023 10:10:43
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ...
Пълен текст на новината......

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ 19/01/2023 17:18:08
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На 18.01.2023 год. в офиса на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ се получи уведомление, съгласно изискванията на Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Регламент (ЕС) No.596/2014 и съответния формуляр от акционер на дружеството: „Ес Ви Ес“ АД, с ЕИК 121109937, изпълнителен член на съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ. „Ес Ви Ес“ АД е продало 5000 (пет хиляди) акции от капитала на дружеството, всяка с право на един глас в общото събрание на дружеството. ...
Пълен текст на новината......

ТЕКСИМ БАНК АД 19/01/2023 16:37:35
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На основание чл. 100е, ал. 1, т. 3г от Закона за публично предлагане на ценни книжа с настоящото, Ви уведомяваме за извършено лихвено плащане по емисия необезпечени конвертируеми облигации с ISIN BG2100007207, издадени от „Тексим Банк“ АД....
Пълен текст на новината......

София Комерс - Заложни къщи АД 19/01/2023 12:55:21
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

С настоящото Ви уведомявам, че на 19.01.2023 г. след овластително решение от Съвета на директорите на Дружеството, бе сключен договор за заем между „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД (заемополучател) и Тодор Ангелов Вачев (заемодател), при следните параметри: • Сума: 100 000 лв.; • Лихвен процент: 3 % фиксирана годишна лихва; • Срок на договора: 1 година. ...
Пълен текст на новината......

Градус АД 19/01/2023 10:05:44
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 17, ПАР. 1 ОТ РЕГЛАМЕНТ 596/2014 Г. И ЧЛ. 111, АЛ. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА ...
Пълен текст на новината......

Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ 18/01/2023 22:01:18
Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел

Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2022г. ...
Пълен текст на новината......

Мотобул ЕАД 18/01/2023 16:10:44
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомително писмо за плащане на лихвено плащане по емисия облигации с ISIN BG2100006183...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ АДСИЦ 18/01/2023 22:01:18

Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

ТК-Имоти 10/01/2023 08:25:16

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Симат АД 09/01/2023 17:25:12

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Велграф Асет Мениджмънт АД 09/01/2023 14:58:26

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Мебелсистем АД 24/12/2022 17:04:13

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007