ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Елана финансов холдинг ЕАД 19/11/2018 15:09:50
Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем

Шестмесечен отчет за период 01-01-2018 представи Елана Финансов холдинг АД -- 30-09-2018....
Пълен текст на новината......

Синтетика АД 02/11/2018 12:41:14
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Лихвено и главнично плащане по корпоративна емисия облигации ...
Пълен текст на новината......

Трансстрой-Бургас АД 02/11/2018 11:37:39
Протокол от Общо събрание на акционерите

Трансстрой-Бургас АД оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 31-10-2018 г.10:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Феърплей Пропъртис АДСИЦ 02/11/2018 11:03:48
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

"ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ започва изплащането на дивидент за 2017г....
Пълен текст на новината......

Топлофикация-Враца ЕАД 02/11/2018 10:01:16
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Топлофикация-Враца ЕАД-Враца оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Трето тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Еврохолд България АД 01/11/2018 21:31:23
Протокол от Общо събрание на акционерите

Еврохолд България АД-София оповести протокол от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, проведено на 29-10-2018 г.11:00 часа ...
Пълен текст на новината......

Алтерко АД 01/11/2018 18:21:24
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Алтерко АД-София публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 05-12-2018 г. от11:00 часа в 1407 гр. София 1407, р-н „Лозенец“, бул. „Черни Връх“ № 103 с дневен ред:

1. Приемане на мотивиран доклад на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК 2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на „АЛТЕРКО“ АД за продажба на 100% от участието си (пряко или непряко) в капитала на дъщерните си дружества: „ТЕРАВОЙС“ ЕАД, „ТЕРА КОМЮНИКЕЙШЪНС“ АД, „АЛТЕРПЕЙ“ ЕООД, TERACOMM RO SRL (Румъния) и TERA COMMUNICATIONS DOOEL (Македония) на LINK Mobility ASA, Org. number 984066910, Langkaia 1, NO-0150 Oslo (“LINK”) 3. Приемане на решение за извършване на промени в броя и персоналния състав на Съвета на директорите; 4. Приемане на изменения в Устава на Дружеството ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Топлофикация-Враца ЕАД 02/11/2018 10:01:16

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Верея тур АД 31/10/2018 18:10:16

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Адара АД 31/10/2018 18:04:28

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

КММ АД 31/10/2018 16:35:54

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Завод за хартия-Белово АД 31/10/2018 15:41:24

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007