ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Бряст-Д АД 10/06/2019 14:59:09
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Бряст-Д АД-Добрич оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ 23/04/2019 13:23:07
Годишен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ оповестява Годишен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

235 Холдингс АД 23/04/2019 12:55:58
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

235 Холдингс АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

КММ АД 23/04/2019 12:49:11
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

КММ АД публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 07-06-2019 г. от12:00 часа в Шумен-9700 бул.Мадара 38 с дневен ред:

Съветът на директорите на „КММ“АД гр. Шумен, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 24 от Устава на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на 07.06.2019 (петък) от 12.00 часа в гр. Шумен , бул.“Мадара“ № 38 при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2018 г. 2. Приемане на одиторския доклад за 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2018 г. 3. Приемане на Годишните финансови отчети на дружеството за 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните финансови отчети за 2018 г. 4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на „КММ”АД за дейността им през 2018 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на „КММ”АД за дейността им през 2018 г. 5. Избор на одитор за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от СД одитор за 2019 г.- „Мур Стивънс България Одит“ ООД. 6. Разни. Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да предприеме необходимите действия и мерки за ефективно използване и управление на непроизводствените площи на дружеството. ПОКАНВАТ СЕ АКЦИОНЕРИТЕ НА “КММ” АД да участват в редовното годишно общо събрание на акционерите лично или чрез представител. Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар като акционери до 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно списъка на акционерите, предоставен от Централен депозитар. Общият брой на акциите на “КММ” АД е 300 000 (триста хиляди) броя обикновени безналични акции с номинална стойност 1,00 лев всяка. Всяка една акция дава право на акционера да гласува с един глас в общото събрание на акционерите, като общият брой гласове в общото събрание е 300 000 (триста хиляди). Акционери, които заедно или поотделно притежават повече от 3 месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. В случай на упражняване на това право, тези акционери следва не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието да представят за обявяване в Търговския регистър списъка на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на “КММ” АД и на Комисията за финансов надзор. Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, до приключване на разискванията по тази точка. Акционерите имат право по време на работата на общото събрание да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния му ред. Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 12,00 ч. на 21.06.2019 г. в заседателната зала на фирмата в гр. Шумен, бул.”Мадара”, № 38. За участие в събранието акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на общото събрание, и документ за самоличност. Всеки акционер има право да упълномощи пъл...
Пълен текст на новината......

235 Холдингс АД 23/04/2019 12:46:15
Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

235 Холдингс АД-София оповестява Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2018г....
Пълен текст на новината......

ГИПС АД 23/04/2019 12:14:22
Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите

Тримесечен отчет за период 01-01-2019 представи ГИПС АД -- 31-03-2019....
Пълен текст на новината......

ГИПС АД 23/04/2019 12:10:43
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

ГИПС АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Първо тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Бряст-Д АД 10/06/2019 14:59:09

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ 23/04/2019 13:23:07

Годишен консолидиран отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

235 Холдингс АД 23/04/2019 12:55:58

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

235 Холдингс АД 23/04/2019 12:46:15

Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

ГИПС АД 23/04/2019 12:10:43

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007