ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Еврохолд България АД 21/09/2018 14:57:08
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление по чл.19, пар.3 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година ...
Пълен текст на новината......

Сити Пропъртис АДСИЦ 20/09/2018 11:27:25
Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел

Сити Пропъртис АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2018г. ...
Пълен текст на новината......

Параходство Българско речно плаване АД-Русе 19/09/2018 14:12:24
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Параходство Българско речно плаване АД-Русе оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2016г....
Пълен текст на новината......

Велина АД 19/09/2018 10:56:37
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Велина АД оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г....
Пълен текст на новината......

Параходство Българско речно плаване АД-Русе 18/09/2018 13:47:14
Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Параходство Българско речно плаване АД-Русе оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г....
Пълен текст на новината......

БГ АГРО АД 17/09/2018 15:22:37
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за промяна на името и седалището на „БГ АГРО -ОРГАНИКА” ЕООД. ...
Пълен текст на новината......

Билборд АД 17/09/2018 14:35:04
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Билборд АД публикува покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 25-10-2018г. от 10:30 часа в София - 1463, гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2, с дневен ред:

1. Приемане на решение за освобождаване на Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Зарина Василева Генчева от длъжността член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. 2. Приемане на решение за освобождаване на Десислав Грозев Томов от длъжността независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД и избиране на негово място на Асен Георгиев Костадинов за нов независим член на Съвета на директорите с мандат 5 години от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава Десислав Грозев Томов от длъжността независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД и избира на негово място Асен Георгиев Костадинов за нов независим член на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД с мандат 5 години от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията. 3. Определяне на възнаграждението и гаранцията за управление на новия член на Съвета на директорите. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя брутно месечно възнаграждение на новия член на Съвета на директорите в размер на 5 минимални работни заплати, установени за страната в съотвтствие с Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД. Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новия член на СД в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение.

Телефон за информация: 9625071....
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Сити Пропъртис АДСИЦ 20/09/2018 11:27:25

Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

Параходство Българско речно плаване АД-Русе 19/09/2018 14:12:24

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Велина АД 19/09/2018 10:56:37

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Параходство Българско речно плаване АД-Русе 18/09/2018 13:47:14

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Холдинг Кооп-Юг АД 11/09/2018 12:20:50

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007