ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Компас Фонд за вземания АДСИЦ 02/09/2020 15:56:36
Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел

Компас Фонд за вземания АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут -Ийст Юръп 02/09/2020 15:05:34
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Назначаване на нов директор за връзки с инвеститорите ...
Пълен текст на новината......

Синергон Холдинг АД-София 01/09/2020 16:36:55
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за вписана продажба на дялово участие в дъщерно дружество "Ритейл инженеринг" ООД ...
Пълен текст на новината......

Индустриален Холдинг България АД 01/09/2020 14:44:52
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, Ръководещ Управление “Надзор на инвестиционна дейност” ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД Относно: Уведомление “Индустриален холдинг България” АД със: Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село"; Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42, Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона; Вписано в ТР при Агенция по вписванията под ЕИК: 121631219; Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Проф. Фритьоф Нансен” 37А, тел. 02/980 71 01, факс 02/980 70 72, Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Емилиян Емилов Абаджиев – Изпълнителен директор, заедно и поотделно. Ви уведомяваме за следното: През август 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.08.2020 г.) 109 889 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,760 лв. за акция. Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.08.2020 г. е 7 927 104 броя акции. In August 2020, in relation with the decision for share buyback, Industrial Holding Bulgaria PLC has acquired (with the settlement being closed as at 31 August 2020) 109 889 own shares at a weighted average price per share BGN 0,760. The total number of own shares the Company possesses as at 31 August 2020 is 7 927 104 shares. Данета Желева Главен изпълнителен директор Владислава Згурева Директор за връзки с инвеститорите ...
Пълен текст на новината......

Ломско пиво АД 01/09/2020 13:19:40
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за обратно изкупуване на акции през м. август 2020 г. ...
Пълен текст на новината......

Биоиасис 01/09/2020 13:12:54
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за обратно изкупуване на акции през м. август 2020 г. ...
Пълен текст на новината......

Еуротерра България АД 01/09/2020 12:47:42
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за обратно изкупуване на акции през м. август 2020 г. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Алтерко АД 31/08/2020 10:47:15

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Алкомет АД 31/08/2020 10:37:40

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

ТК-ХОЛД АД-София 31/08/2020 10:37:19

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Градус АД 28/08/2020 22:05:12

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Алтерко АД 28/08/2020 16:57:06

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007