ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Елхим Искра АД-Пазарджик 23/06/2020 12:33:26
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява приходи от продажби за месец май 2020 година в размер на 1 554 хил.лв. и с натрупване от началото на годината в размер на 11 953 хил.лв., което е спад от 30 % спрямо приходите към месец май 2019 г. ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява неокончателен финансов резултат - загуба за месец май 2020 година в размер на 187 хил.лв. и загуба с натрупване от началото на годината в размер на 503 хил.лв. ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява прогноза за приходите от продажби за месец юни 2020 година в размер на 2 560 хил.лв. и с натрупване от началото на годината в размер на 14 513 хил.лв., което ще е спад от около 26 % спрямо приходите от първо полугодие на 2019 г. ЕЛХИМ - ИСКРА АД прогнозира, че тенденцията на спад в продажбите ще се запази и през месец юли, като очакваме намалението в приходите от продажби към края на периода да е с около 26 % спрямо същия период на 2019 г. и да продължи да се задълбочава загубата за периода. ...
Пълен текст на новината......

Софарма АД 23/06/2020 12:18:25
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

София, България, 23 юни 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 22 юни 2020 г. Дружеството продаде 25 000 собствени акции представляващи 0.0185% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 78 750 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,1500. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 058 467, представляващи 6.720% от акционерния капитал на Дружеството. ...
Пълен текст на новината......

Трейс Груп Холд АД 22/06/2020 17:38:25
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление относно преобразуване на дъщерно дружество...
Пълен текст на новината......

ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ АД 22/06/2020 17:33:59
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

„Пазарджик Български Търговски Мениджмънт” АД, с ЕИК 822100000 е получило Уведомление за значително дялово участие от Диана Василева Райчинова, с адрес гр. Пловдив, ул. „Велико Търново“ № 61, относно извършени сделки – придобиване/разпореждане с акции с право на глас, с дата на сделката в Централен депозитар АД – 18.06.2020 г. Вследствие на извършената сделка, Диана Василева Райчинова е намалила участието си в капитала на дружеството от 5,024% на 0,00%, чрез продажба на 10 177 броя акции с право на глас в общото събрание на „Пазарджик Български Търговски Мениджмънт” АД. ...
Пълен текст на новината......

Инвестор.БГ АД 22/06/2020 17:10:33
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Декларация и уведомление по чл. 114б ЗППЦК ...
Пълен текст на новината......

Трейс Груп Холд АД 22/06/2020 17:03:26
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление относно промяна в наименованието на дъщерно дружество ...
Пълен текст на новината......

Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 22/06/2020 16:13:26
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Хидравлични елементи и системи АД отчита продажби за месец май 2020 година в размер на 2999 хил. лева. Приключваме първите пет месеца със спад на продажбите от 20,94% в сравнение със същия период на 2019 година. Неокончателният финансов резултат за май 2020 година е брутна печалба в размер на 84 хил. лева и с натрупване от началото на годината 2325 хил. лева. Печалбата за първите пет месеца на 2020 година е с 23,06% по-ниска от началото на 2019 година. Хидравлични елементи и системи АД обявява прогноза за продажбите през месец юни 2020 година в размер на 3760 хил. лева, при което спадът на продажбите с натрупване от началото на годината ще достигне 21,99% в сравнение със същия период на миналата година....
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Ютекс Холдинг АД-София 15/06/2020 15:58:31

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Софарма Трейдинг АД 15/06/2020 15:46:22

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД 15/06/2020 12:50:28

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Варна-плод АД 13/06/2020 12:56:42

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Ютекс Холдинг АД-София 12/06/2020 17:13:52

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007