ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

М+С хидравлик АД-Казанлък 31/08/2020 14:01:56
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Съобщение по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. В „М+С Хидравлик“ АД постъпи уведомление от „Состра Инженеринг“ ЕООД, в качеството му на лице с ръководни функции в дружеството. Уведомлението е по чл. 19, § 1 от Регламента относно пазарната злоупотреба. Приложеният файл съдържа информация за сделка, извършена за негова собствена сметка, свързана с акции на „М+С Хидравлик“ АД....
Пълен текст на новината......

Химимпорт АД-София 31/08/2020 13:11:56
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Химимпорт АД-София публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 30-09-2020 г. от15:00 часа в София - 1000 ул.Стефан Караджа 2 с дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г.; 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; 3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г.; 4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г.; 5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт”АД за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г.; 6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г.; 7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.; 8. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2019 г. 9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС взема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по двневния ред; 10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.; 11. Избор на регистриран одитор за 2020 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2020 г. 12. Приемане и утвърждаване на промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителния съвет на дружеството; Проект за решение – общото събрание приема и утвърждава предложените от СД промени в политиката за възнагражденията на дружеството. ...
Пълен текст на новината......

Алтерко АД 31/08/2020 10:47:15
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Алтерко АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

Алкомет АД 31/08/2020 10:37:40
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Алкомет АД-Шумен оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

ТК-ХОЛД АД-София 31/08/2020 10:37:19
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

ТК-ХОЛД АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

ТК-ХОЛД АД-София 31/08/2020 10:37:05
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Днес, 31.08.2020 г. , започва раздаването на дивидент за акционерите на ТК-Холд АД. Раздаването на дивидента ще се извърши чрез Интернешънъл Асет Банк АД до 30.11.2020 г., след което ще продължи в офиса на ТК-Холд АД на адрес гр.София, бул.Цар Борис III №140. ...
Пълен текст на новината......

Винъс АД 29/08/2020 21:26:34
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Винъс АД публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 29-09-2020 г. от10:00 часа в София ул. Борис Арсов 3Б с дневен ред:

„Точка първа: Доклади на управителния органи за дейността на Дружеството през 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема индивидуалния и консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2019 г.; Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г. и преизбиране на членовете на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2019 г. и преизбира членовете на Одитния комитет за нов 3-годишен мандат, а именно: 1. Христос Хатзулис; 2. Аргириос Халкиас; 3. Панайотис Контакос Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема докладите на избрания регистриран одитор по индивидуалния и консолидирания годишни финансови отчети на Дружеството за 2019 г.; Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 г.; И ДРУГИ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

БГ АГРО АД 26/08/2020 11:47:18

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Българска Холдингова Компания АД 25/08/2020 10:44:29

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Балканкар-Заря АД 20/08/2020 12:58:08

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Балканкар-Заря АД 20/08/2020 12:17:19

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Метизи АД 20/08/2020 10:59:21

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007