ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Централна кооперативна банка АД 31/08/2020 17:51:21
Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем

Шестмесечен отчет за период 01-04-2020 представи Централна кооперативна банка АД -- 30-06-2020....
Пълен текст на новината......

Централна кооперативна банка АД 31/08/2020 17:48:29
Тримесечен консолидиран отчет на банка

Централна кооперативна банка АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

Български Енергиен Холдинг ЕАД 31/08/2020 17:47:38
Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем

Шестмесечен отчет за период 01-04-2020 представи Български енергиен холдинг ЕАД-София -- 30-06-2020....
Пълен текст на новината......

Сирма Груп Холдинг АД 31/08/2020 17:11:59
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Сирма Груп Холдинг АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

Софарма АД 31/08/2020 14:38:30
Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа

Софарма АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

М+С хидравлик АД-Казанлък 31/08/2020 14:01:56
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Съобщение по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. В „М+С Хидравлик“ АД постъпи уведомление от „Состра Инженеринг“ ЕООД, в качеството му на лице с ръководни функции в дружеството. Уведомлението е по чл. 19, § 1 от Регламента относно пазарната злоупотреба. Приложеният файл съдържа информация за сделка, извършена за негова собствена сметка, свързана с акции на „М+С Хидравлик“ АД....
Пълен текст на новината......

Химимпорт АД-София 31/08/2020 13:11:56
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Химимпорт АД-София публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 30-09-2020 г. от15:00 часа в София - 1000 ул.Стефан Караджа 2 с дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г.; 2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.; 3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г.; 4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността и управлението на “Химимпорт” АД за 2019 г.; 5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт”АД за 2019 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г.; 6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2019 г.; 7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2019 г. Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2019 г.; 8. Приемане и одобряване на доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2019 г. Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема и одобрява доклада за политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на “Химимпорт” АД за 2019 г. 9. Разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС взема решение, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по двневния ред; 10. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2019 г.; 11. Избор на регистриран одитор за 2020 г. Проект за решение – ОС избира предложеното от Управителния съвет специализирано одиторско предприятие “Грант Торнтон” ООД за регистриран одитор на дружеството за 2020 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на “Химимпорт” АД за 2020 г. 12. Приемане и утвърждаване на промени в политиката за възнагражденията на членовете на управителния съвет на дружеството; Проект за решение – общото събрание приема и утвърждава предложените от СД промени в политиката за възнагражденията на дружеството. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

ИММИ АД 27/08/2020 15:37:13

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Индустриален Капитал Холдинг АД-София 27/08/2020 12:47:10

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Наш Дом България Холдинг АД-София 26/08/2020 19:22:06

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ 26/08/2020 18:47:25

Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Пълен текст...

М+С хидравлик АД-Казанлък 26/08/2020 15:22:05

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007