ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:


Последни новини

Биоиасис 01/09/2020 13:12:54
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за обратно изкупуване на акции през м. август 2020 г. ...
Пълен текст на новината......

Еуротерра България АД 01/09/2020 12:47:42
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомление за обратно изкупуване на акции през м. август 2020 г. ...
Пълен текст на новината......

Параходство Българско речно плаване АД-Русе 01/09/2020 10:26:58
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Уведомяваме Ви, че на 26.08.2020г. е проведено общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД. С решение по т.15 от Дневния ред, ОСА приема изменения и допълнения на Политиката за възнаграждения, съобразно измененията на Наредба 48/2013г. ...
Пълен текст на новината......

ТК-ХОЛД АД-София 01/09/2020 09:46:55
Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

През м.Август 2020 г. във връзка с взето решение за обратно изкупуване на акции, ТК-Холд АД е сключил сделки за придобиване на общо 380 броя собствени акции при среднопретеглена цена от 1,60 лв. за акция....
Пълен текст на новината......

Тодоров АД 31/08/2020 18:30:30
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

Тодоров АД публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 30-09-2020 г. от14:30 часа в София - 1309 бул. Тодор Александров №133, маг.2 с дневен ред:

Съветът на директорите на Тодоров АД, на основание на чл.223 ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на на 30.09.2020 година в 14.30 часа в седалището на Дружеството: гр. София и на адрес: бул. Тодор Александров № 133, магазин 2, при следният дневен ред: 1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството за 2019 година и приемане на годишния финансов отчет за 2019 година. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2019 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 година. 2. Приемане на консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2019 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2019 година. Проект за решение: ОСА приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2019 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2019 година. 3. Приемане на одиторския доклад за 2019 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2019 година. Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за 2019 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2019 година. 4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година. Проект за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие „Константинов Одит“ ЕООД за одитор на дружеството за 2020 година. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 година. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година. 6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 година. Проект за решение: ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 година. 7. Избор на нов член на Съвета на директорите на Тодоров АД, с мандат от 5 години. Проект за решение: ОСА избира за член на Съвета на директорите на Тодоров АД, с мандат от 5 години, Марин Иванов Коловски. ОСА определя Изпълнителния директор Иван Димитров Тодоров за лице, оправомощено от името на Тодоров АД да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите....
Пълен текст на новината......

Централна кооперативна банка АД 31/08/2020 17:51:21
Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем

Шестмесечен отчет за период 01-04-2020 представи Централна кооперативна банка АД -- 30-06-2020....
Пълен текст на новината......

Централна кооперативна банка АД 31/08/2020 17:48:29
Тримесечен консолидиран отчет на банка

Централна кооперативна банка АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......


Всички новини

Календар

Изберете дата

Последни отчети

Уеб Медия Груп АД 28/08/2020 16:05:39

Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

ТЕЦ-Бобов дол ЕАД 28/08/2020 11:42:03

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

РЕГАЛА ИНВЕСТ АД 27/08/2020 21:07:14

Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

ИММИ АД 27/08/2020 15:57:17

Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

Софарма Трейдинг АД 27/08/2020 15:47:15

Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Пълен текст...

First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007