ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2020-09-16 16:06:38.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: ТЕЦ-Бобов дол ЕАД
ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-09-15 15:26:37.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Монбат АД
EAS Batteries, част от Групата Монбат, навлиза в батерийния пазар за морски транспорт с иновация от Германия ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-09-15 14:38:02.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Балканкар-Заря АД
Уведомление по чл. 100е, ал.1, т.3, буква "г" от ЗППЦК , за наредено плащане на лихва и главница по купонно плащане с падеж 22.01.2020 г. по емисия корпоративни облигации, ISIN code BG2100015077, издадени от "Балканкар Заря" АД. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-09-14 11:46:39.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Астера І ЕАД
Уведомление по реда на чл.100ц, ал.2, т.1 от ЗППЦК: Съветът на директорите на емитента „АСТЕРА I” ЕАД уведомява, че чрез „Централен депозитар” АД е извършено лихвено плащане с дата на падеж 14.09.2020 г., в размер на левовата равностойност на 31 672,13 /тридесет и една хиляди шестстотин седемдесет и две евро и 13 цента/ евро на облигационерите, притежаващи ценни книжа от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-09-03 15:36:53.0
Описание: Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
Компания: ТЕЦ-Бобов дол ЕАД
Тримесечен отчет за период 01-04-2020 представи ТЕЦ - Бобов дол ЕАД-Големо село -- 30-06-2020....
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-09-02 15:56:36.0
Описание: Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Компания: Компас Фонд за вземания АДСИЦ
Компас Фонд за вземания АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-09-02 15:05:34.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут -Ийст Юръп
Назначаване на нов директор за връзки с инвеститорите ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-09-01 16:36:55.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Синергон Холдинг АД-София
Уведомление за вписана продажба на дялово участие в дъщерно дружество "Ритейл инженеринг" ООД ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-09-01 14:44:52.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Индустриален Холдинг България АД
ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, Ръководещ Управление “Надзор на инвестиционна дейност” ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД Относно: Уведомление “Индустриален холдинг България” АД със: Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село"; Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42, Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона; Вписано в ТР при Агенция по вписванията под ЕИК: 121631219; Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Проф. Фритьоф Нансен” 37А, тел. 02/980 71 01, факс 02/980 70 72, Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Емилиян Емилов Абаджиев – Изпълнителен директор, заедно и поотделно. Ви уведомяваме за следното: През август 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.08.2020 г.) 109 889 броя собствени акции при средно претеглена цена от 0,760 лв. за акция. Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.08.2020 г. е 7 927 104 броя акции. In August 2020, in relation with the decision for share buyback, Industrial Holding Bulgaria PLC has acquired (with the settlement being closed as at 31 August 2020) 109 889 own shares at a weighted average price per share BGN 0,760. The total number of own shares the Company possesses as at 31 August 2020 is 7 927 104 shares. Данета Желева Главен изпълнителен директор Владислава Згурева Директор за връзки с инвеститорите ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-09-01 13:19:40.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Ломско пиво АД
Уведомление за обратно изкупуване на акции през м. август 2020 г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-09-01 13:12:54.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Биоиасис
Уведомление за обратно изкупуване на акции през м. август 2020 г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-09-01 12:47:42.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Еуротерра България АД
Уведомление за обратно изкупуване на акции през м. август 2020 г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-09-01 10:26:58.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Параходство Българско речно плаване АД-Русе
Уведомяваме Ви, че на 26.08.2020г. е проведено общо събрание на акционерите на „Параходство Българско речно плаване“ АД. С решение по т.15 от Дневния ред, ОСА приема изменения и допълнения на Политиката за възнаграждения, съобразно измененията на Наредба 48/2013г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-09-01 09:46:55.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: ТК-ХОЛД АД-София
През м.Август 2020 г. във връзка с взето решение за обратно изкупуване на акции, ТК-Холд АД е сключил сделки за придобиване на общо 380 броя собствени акции при среднопретеглена цена от 1,60 лв. за акция....
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-08-31 18:30:30.0
Описание: Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Компания: Тодоров АД
Тодоров АД публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 30-09-2020 г. от14:30 часа в София - 1309 бул. Тодор Александров №133, маг.2 с дневен ред:

Съветът на директорите на Тодоров АД, на основание на чл.223 ал.1 от ТЗ, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на на 30.09.2020 година в 14.30 часа в седалището на Дружеството: гр. София и на адрес: бул. Тодор Александров № 133, магазин 2, при следният дневен ред: 1. Приемане на Доклада за дейността на дружеството за 2019 година и приемане на годишния финансов отчет за 2019 година. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2019 година и годишния финансов отчет за дейността на дружеството за 2019 година. 2. Приемане на консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2019 година и приемане на годишния консолидиран финансов отчет за 2019 година. Проект за решение: ОСА приема консолидиран доклад за дейността на група Тодоров за 2019 година и годишния консолидиран финансов отчет за 2019 година. 3. Приемане на одиторския доклад за 2019 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2019 година. Проект за решение: ОСА приема одиторския доклад за 2019 година и одиторския доклад за консолидиран отчет за 2019 година. 4. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 година. Проект за решение: ОСА избира специализираното одиторско предприятие „Константинов Одит“ ЕООД за одитор на дружеството за 2020 година. 5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2019 година. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2019 година. 6. Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2019 година. Проект за решение: ОСА приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2019 година. 7. Избор на нов член на Съвета на директорите на Тодоров АД, с мандат от 5 години. Проект за решение: ОСА избира за член на Съвета на директорите на Тодоров АД, с мандат от 5 години, Марин Иванов Коловски. ОСА определя Изпълнителния директор Иван Димитров Тодоров за лице, оправомощено от името на Тодоров АД да сключи договор за управление с новоизбрания член на Съвета на директорите....
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-08-31 17:51:21.0
Описание: Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем
Компания: Централна кооперативна банка АД
Шестмесечен отчет за период 01-04-2020 представи Централна кооперативна банка АД -- 30-06-2020....
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-08-31 17:48:29.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на банка
Компания: Централна кооперативна банка АД
Централна кооперативна банка АД оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-08-31 17:47:38.0
Описание: Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем
Компания: Български Енергиен Холдинг ЕАД
Шестмесечен отчет за период 01-04-2020 представи Български енергиен холдинг ЕАД-София -- 30-06-2020....
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-08-31 17:11:59.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Сирма Груп Холдинг АД
Сирма Груп Холдинг АД-София оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-08-31 14:38:30.0
Описание: Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Софарма АД
Софарма АД-София оповести КОНСОЛИДИРАН ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Второ тримесечие на 2020г. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007