ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2020-06-26 10:53:21.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Софарма АД
София, България, 26 юни 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 25 юни 2020 г. Дружеството продаде 10 000 собствени акции представляващи 0.0074% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 31 500 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,1500. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 043 467, представляващи 6.709% от акционерния капитал на Дружеството. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-25 11:38:52.0
Описание: Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Компания: Слънчев Бряг АД
Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг публикува покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
Общото събраниея ще се проведе на 30-07-2020 г. от11:00 часа в 82 30 гр.Несебър, к.к.Слънчев бряг с дневен ред:

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.223, ал.4 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК и предвид допуснатата явна фактическа грешка по т.14 от дневния ред на редовното Общо събрание на акционерите, насрочено за 30.07.2020г. от 11ч. (обявено с Покана с изх.№И03-00-03/08.06.2020г.), както и допълнително представините декларации по чл.107, ал.5 във връзка с ал.4 от ЗНФО от номинираните за членове на одитния комитет, „Слънчев бряг“ АД, уточнява следното: 1. По т.14 от дневния ред, по отношение на идентификаторът на поземления имот, навсякъде да се чете „поземлен имот с идентификатор 51500.506.493 по КККР на гр.Несебър“; 2. Прилага допълнение към материалите по т.14: доклад за експертна оценка вх. № В53-00-18/12.05.2020 г. за определяне на пазарна стойност, изготвен от „Си експерт” ЕООД, ЕИК 203623093, от инж.Стоян Желязков Илчев и Експертна оценка вх. № В53-00-07/08.02.2016 г. от оценителя инж. Стоян Илчев; 3. Прилага допълнение към материалите по т.12: три броя декларации по чл.107, ал.5 във връзка с ал.4 от ЗНФО от номинираните за членове на одитния комитет; ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-25 11:38:38.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Софарма АД
София, България, 25 юни 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 24 юни 2020 г. Дружеството продаде 5 000 собствени акции представляващи 0.0037% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 15 750 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,1500. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 053 467, представляващи 6.716% от акционерния капитал на Дружеството. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-24 12:28:24.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Доверие Обединен Холдинг АД
Уведомление относно взети решения от Редовното общо събрание на акционерите на "Доверие - обединен холдинг"АД, проведено на 24.06.2020 г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-23 14:38:27.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Софарма Трейдинг АД
Софарма Трейдинг АД приключи първите пет месеца на 2020 г., отчитайки увеличение на финансовите си показатели. За периода Януари-Май приходите на компанията достигат 352 760 хил. лв., което представлява ръст от 11% спрямо отчетените 317 375 хил. лв. през същия период на предходната година. Акумулираната печалба преди данъци нараства с 14% до 9 896 хил. лв., сравнено с 8 711 хил. лв. през 2019 г. Само през Май печалбата преди данъци на Софарма Трейдинг бележи ръст от 30% до 1 704 хил. лв. спрямо 1 311 хил. лв. през същия период на миналата година. Приходите на компанията в петия месец на 2020 г. възлизат на 61 572 хил. лв. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-23 12:33:26.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Елхим Искра АД-Пазарджик
ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява приходи от продажби за месец май 2020 година в размер на 1 554 хил.лв. и с натрупване от началото на годината в размер на 11 953 хил.лв., което е спад от 30 % спрямо приходите към месец май 2019 г. ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява неокончателен финансов резултат - загуба за месец май 2020 година в размер на 187 хил.лв. и загуба с натрупване от началото на годината в размер на 503 хил.лв. ЕЛХИМ - ИСКРА АД обявява прогноза за приходите от продажби за месец юни 2020 година в размер на 2 560 хил.лв. и с натрупване от началото на годината в размер на 14 513 хил.лв., което ще е спад от около 26 % спрямо приходите от първо полугодие на 2019 г. ЕЛХИМ - ИСКРА АД прогнозира, че тенденцията на спад в продажбите ще се запази и през месец юли, като очакваме намалението в приходите от продажби към края на периода да е с около 26 % спрямо същия период на 2019 г. и да продължи да се задълбочава загубата за периода. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-23 12:18:25.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Софарма АД
София, България, 23 юни 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 22 юни 2020 г. Дружеството продаде 25 000 собствени акции представляващи 0.0185% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 78 750 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,1500. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 058 467, представляващи 6.720% от акционерния капитал на Дружеството. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-22 17:38:25.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Трейс Груп Холд АД
Уведомление относно преобразуване на дъщерно дружество...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-22 17:33:59.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ АД
„Пазарджик Български Търговски Мениджмънт” АД, с ЕИК 822100000 е получило Уведомление за значително дялово участие от Диана Василева Райчинова, с адрес гр. Пловдив, ул. „Велико Търново“ № 61, относно извършени сделки – придобиване/разпореждане с акции с право на глас, с дата на сделката в Централен депозитар АД – 18.06.2020 г. Вследствие на извършената сделка, Диана Василева Райчинова е намалила участието си в капитала на дружеството от 5,024% на 0,00%, чрез продажба на 10 177 броя акции с право на глас в общото събрание на „Пазарджик Български Търговски Мениджмънт” АД. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-22 17:10:33.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Инвестор.БГ АД
Декларация и уведомление по чл. 114б ЗППЦК ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-22 17:03:26.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Трейс Груп Холд АД
Уведомление относно промяна в наименованието на дъщерно дружество ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-22 16:13:26.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
Хидравлични елементи и системи АД отчита продажби за месец май 2020 година в размер на 2999 хил. лева. Приключваме първите пет месеца със спад на продажбите от 20,94% в сравнение със същия период на 2019 година. Неокончателният финансов резултат за май 2020 година е брутна печалба в размер на 84 хил. лева и с натрупване от началото на годината 2325 хил. лева. Печалбата за първите пет месеца на 2020 година е с 23,06% по-ниска от началото на 2019 година. Хидравлични елементи и системи АД обявява прогноза за продажбите през месец юни 2020 година в размер на 3760 хил. лева, при което спадът на продажбите с натрупване от началото на годината ще достигне 21,99% в сравнение със същия период на миналата година....
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-22 15:38:25.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: М+С хидравлик АД-Казанлък
М+С Хидравлик АД обявява продажби за месец май 2020 година в размер на 7 705 хил. лева и с натрупване от началото на годината в размер на 45 303 хил. лева. Междинната неокончателна брутна печалба за месец май 2020 година е в размер на 106 хил. лева и 5 723 хил. лева с натрупване от началото на годината. М+С Хидравлик АД обявява прогноза за приходите от продажби през месец юни 2020 година в размер на 7 596 хил. лева и 52 899 хил. лева с натрупване от началото на годината. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-22 12:00:56.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Градус АД
На заседаниe на Съвета на директорите на Градус АД, проведено на 22.06.2020г., е взето решение част от печалбата за 2019г. на дъщерното дружество Градус - 1 ЕООД да бъде разпределена на Градус АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 100 000 /сто хиляди /лева. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-22 11:48:26.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Градус АД
На заседаниe на Съвета на директорите на Градус АД, проведено на 22.06.2020г., е взето решение част от печалбата за 2019г. на дъщерното дружество Милениум 2000 ЕООД да бъде разпределена на Градус АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 3 500 000 /три милиона и петстотин хиляди/ лева. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-22 11:38:27.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Градус АД
На заседаниe на Съвета на директорите на Градус АД, проведено на 22.06.2020г., е взето решение част от печалбата за 2019г. на дъщерното дружество Лора - 2004 ЕООД да бъде разпределена на Градус АД, в качеството му на едноличен собственик на капитала, под формата на дивидент в размер на 100 000 /сто хиляди /лева. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-22 11:28:27.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Софарма АД
София, България, 22 юни 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 19 юни 2020 г. Дружеството продаде 6 000 собствени акции представляващи 0.0045% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 18 870 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,1450. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 083 467, представляващи 6.739% от акционерния капитал на Дружеството. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-19 16:33:29.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Софарма АД
София, България, 19 юни 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 18 юни 2020 г. Дружеството продаде 4 000 собствени акции представляващи 0.0030% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 12 540 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,1350. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 089 467, представляващи 6.743% от акционерния капитал на Дружеството. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-19 14:14:00.0
Описание: Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Винзавод АД
Винзавод АД-Асеновград оповестява Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2019г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-06-19 12:13:32.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Софарма АД
София, България, 19 юни 2020 година – Съгласно изискванията на чл. 111, ал. 8 от ЗППЦК “Софарма“ АД (3JR:„БФБ – София“, SPH: Warsaw Stock Exchange) уведомява, че на 17 юни 2020 г. Дружеството продаде 21 000 собствени акции представляващи 0.0156% от капитала на Дружеството, на обща стойност BGN 68 030 на „БФБ – София“ АД, при средна цена BGN 3,2395. Общият брой на обратно изкупените акции след тази сделка е 9 093 467, представляващи 6.746% от акционерния капитал на Дружеството. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007