ver. 1.34 ef      
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   

   
Покажи данните от:
Компания:  ...
От дата:(DD-MM-YYYY)  ...
До дата:(DD-MM-YYYY)  ...

Дата: 2020-02-11 18:17:59.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Индустриален Холдинг България АД
ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, Ръководещ Управление “Надзор на инвестиционна дейност” ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД Относно: Уведомление “Индустриален холдинг България” АД със: Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село"; Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42, Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона; Вписано в ТР при Агенция по вписванията под ЕИК: 121631219; Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Проф. Фритьоф Нансен” 37А, тел. 02/980 71 01, факс 02/980 70 72, Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Емилиян Емилов Абаджиев – Изпълнителен директор, заедно и поотделно. Ви уведомяваме за следното: ИХБ 3Дизайн АД - новоучредено дружество в портфейла на Индустриален холдинг България АД На 10.02.2020 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ беше вписано новоучредено дружество ИХБ 3Дизайн АД, гр. Варна. Капиталът на новото дружество е 100 000 лева, разпределени в 100 000 броя акции с номинал 1 лев, от които Индустриален холдинг България АД е записало 51 %. Предметът на дейност на новоучреденото дружество е проектантска дейност, индустриален дизайн, интериорен дизайн, 3Д виртуална и смесена реалност, 3Д принтиране и технологии. ***** IHB 3Design AD - a newly established company in the portfolio of Industrial Holding Bulgaria PLC On February 10, 2020, a newly established company IHB 3Design AD, Varna, was entered in the Trade Register and the register of Non-Profit Legal Entities. The capital of the new company is BGN 100,000, distributed in 100,000 shares with a face value of BGN 1, of which 51% is subscribed by Industrial Holding Bulgaria PLC. The subject of activity of the newly established company is designing, industrial design, interior design, 3D virtual and augmented reality, 3D printing and technologies. Данета Желева Главен изпълнителен директор Владислава Згурева Директор за връзки с инвеститорите ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-10 18:31:51.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Първа Инвестиционна Банка АД
На основание чл.100ш, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗППЦК и наредбите по прилагането му, Ви уведомяваме, че на 07.02.2020 г. с вписване № 20200207160748 в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, г-н Никола Бакалов е вписан като член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-10 17:29:31.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Първа Инвестиционна Банка АД
На основание чл.100ш, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗППЦК и наредбите по прилагането му, Ви уведомяваме, че на 07.02.2020 г. с вписване № 20200207160748 в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, г-н Никола Бакалов е вписан като член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ АД. Моля настоящото уведомление да бъде сведено като информация и до отдел „Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа“ (ИППЦК) в дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“. Уведомлението бе изпратено до КФН, БФБ и обществеността чрез Екстри Нюз на 7/2/20, но бяхме уведомени от "Сервиз Финансови пазари", че не е достигнало от платформата до КФН. Бяхме посъветвани да подадем отново директно чрез е-Регистър, което пък в началото на деня беше невъзможно поради технически проблем на Регистъра, за който бяхме информирани в телефонен разговор. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-06 14:15:44.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: СЛС Имоти АДСИЦ
Уведомление за промяна на дялово участие...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-06 14:14:21.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: СЛС Имоти АДСИЦ
Уведомление за промяна на дялово участие...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-04 15:17:04.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Алтерко АД
Уведомление за сключен предварителен договор за покупка на недвижим имот от дъщерното на "Алтерко" АД дружество "Алтерко Пропъртис" ЕООД ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-04 15:01:29.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Алтерко АД
Уведомление за сключен предварителен договор за покупка на недвижим имот от дъщерното на "Алтерко" АД дружество "Алтерко Пропъртис" ЕООД ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-04 10:59:31.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ
Уведомление относно сключен договор за наем...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-04 10:57:19.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Премиер Фонд АДСИЦ
Уведомление по чл.112 д от ЗППЦК ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-04 10:52:31.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Премиер Фонд АДСИЦ
Становище по чл.151,ал.5 от ЗППЦК ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-03 14:15:30.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Метизи АД
Метизи АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-03 12:38:43.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Ломско пиво АД
Уведомление за обратно изкупуване на акции през м. януари 2020 г....
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-03 12:08:12.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Индустриален Холдинг България АД
ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР, Ръководещ Управление “Надзор на инвестиционна дейност” ДО ОБЩЕСТВЕНОСТТА ДО БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД Относно: Уведомление “Индустриален холдинг България” АД със: Седалище: гр. София - 1606, Столичен район "Красно село"; Адрес на управление: ул. "Дамян Груев" 42, Предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона; Вписано в ТР при Агенция по вписванията под ЕИК: 121631219; Адрес и телефон за контакт: София 1000, ул.”Проф. Фритьоф Нансен” 37А, тел. 02/980 71 01, факс 02/980 70 72, Представлявано от: Данета Ангелова Желева – Главен изпълнителен директор и Емилиян Емилов Абаджиев – Изпълнителен директор, заедно и поотделно. Ви уведомяваме за следното: През януари 2020 г., във връзка с взетото решение за обратно изкупуване на акции, Индустриален холдинг България АД е придобило (с приключил сетълмент към 31.01.2020 г.) 332 419 броя собствени акции при средно претеглена цена от 1,010 лв. за акция. Общият брой на притежаваните собствени акции към 31.01.2020 г. 6 980 641 броя акции. In January 2020, in relation with the decision for share buyback, Industrial Holding Bulgaria PLC has acquired (with the settlement being closed as at 31 January 2020) 332 419 own shares at a weighted average price per share BGN 1,010. The total number of own shares the Company possesses as at 31 January 2020 is 6 980 641 shares. Данета Желева Главен изпълнителен директор Владислава Згурева Директор за връзки с инвеститорите ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-03 12:01:39.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Алкомет АД
Алкомет АД-Шумен оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-03 10:52:30.0
Описание: Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
Компания: Еуротерра България АД
Уведомление обратно изкупени акции м. януари 2020 г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-03 10:38:33.0
Описание: Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
Компания: Устрем Холдинг АД
Тримесечен отчет за период 01-10-2019 представи Устрем Холдинг АД -- 31-12-2019....
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-02-03 10:35:54.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: Устрем Холдинг АД
Устрем Холдинг АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-01-31 18:38:11.0
Описание: Тримесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100е, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 100е, ал. 2 от ЗППЦК за спазване на задълженията на емитента към облигационерите
Компания: СИИ Имоти АДСИЦ
Тримесечен отчет за период 01-10-2019 представи СИИ Имоти АДСИЦ -- 31-12-2019....
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-01-31 18:36:14.0
Описание: Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел
Компания: СИИ Имоти АДСИЦ
СИИ Имоти АДСИЦ оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......

Дата: 2020-01-31 18:08:30.0
Описание: Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Компания: ФАР АД
ФАР АД оповести ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за Четвърто тримесечие на 2019г. ...
Пълен текст на новината......
First Prev Next

Начало | Отчети | Новини | Компании | Емитиране и обратно изкупуване
Комисия за Финансов Надзор
© 2007